Материали по Международни отношения


Категория на документа: Икономика


 Международни отношения

1. Проблемът за дефиницията на МО. МО като система-основни понятия

Няма общоприета дефиниция за МО. ФАкт е ,че в българската литература дълги години доминираше една дефиниция на пуснака Инозенцев-МО са съвкупност от икономически, политически, идеологически, юридически,дипломатически и военни връзки м/у народите, м/у държавите и системите от държави,както и м/у основните социални икономически и политически сили и организации,които действат на м/унар сцена. Недостатъци в дефиницията - МО не са съвкупност, а от края на 50те год от 20век се изучават и възприемат като система. Друг недостатък - (луд гагарин!) по определение са изброени различни видове отншения,то е дадено изчерпателно, не не пълно-липсват културни,религиозни или други връзки. Друг - разграничението,което се прави м/у народ и държава . Ако народ е населението, което се намира в юрисдикцията на държавата (какви ще са връзките м/у държавите?) . Друг- говори се за разл сили и организации,проблем-говори се за основните (кои са второстепенните?)

МО , по своята същност, са социални отношения. Правилно е съждението, но обратното НЕ е вярно .
разграничение м/у м/унар и м/удържавни отношения - не са тъждествени.По-тясно понятие е м/удържавни. Под м/удържавни отн се разбират винаги политически отношения,докато м/ународните отношения могат да са от всякакъв характер (икономически, военни,политически и т.н.) Ето защо в теорията за МО можем да говорим за МО в тесния и широкия смисъл.

МО в тесен смисъл са само м/у държавите,а МО в широк смисъл обхваща както м/удържавните, така и всички недържавни отн,които пресичат държавната граница.

Система на МО -в теория за МО се приема ,че МО са система, т.е. на тях се гледа като на единство от елементи, които си взаимодействат един с друг по такъв начин , че се получава един краен резултат, който иначе не може да се получи от промените в отделно взети елементи. Елементи на системата са отделните държави - промените в рамките на една държава са промени в елемента.

Системен ефект- именно този общ краен резултат от функционирането на системата, резултат,получен от взаимодействието на елементите .

Осн х-еристики на системата на МО
- системата има обществен характер, тя е социална
-тя е универсална/глобална (системата става универсална през 20 век ) (през 19ти век отн са се свеждали само м/у Великите сили) Тя е универсална,защото само като цяло,системата поражда системен ефект
-цялостност на системата - само този глобален план може да даде системен ефект
-тя е с висока степен на сложност -именно сложността на системата се отнася както до нейната структура, така и до нейното функциониране. (има много на брой взаимодействия)

Говори се за полиструктурност на системата- описва се високата сптепен на сложност и многото й елементи .
-системата на МО, поне на теория, е система от корелационен тип (това озн ,че в системата има налице хоризонтални връзки, а не вертикални ) ( в МО има множество държави,без значение от размера са суверенни независими държави- няма повече или по-малко , те са равнопоставени субекти,поради това МО са децентрализирана система-няма един център на власт,няма световно правителство,това озн ,че в системата преобладават хоризонталните връзки-равнопоставеност на връзките. Вертикалните -пример-ние и държавата ни-имаме си правителство,което да ни е властови център. В МО преобладава координацията м/у участниците, а не субурдинацията )

Дефиниции на система за МО :
-Мортън Каплан - определя МО като една единна, свръхстабилна система със собствено Аз,което е неподвластно на времето. Системата на МО не че не се променя от времето, но просто отнема мн време
-Джордж Моделски - определя системата на МО като социална и има структурни и функционални х-еристики,като системата се състои от съвкупност от обекти, х-еристиките на тези обекти и ваимоотношенията м/у тях.
-Карл Дойч - определя системата на МО като кибернитична система с вход и изход като се управляват с помощта на механизма на обратната връзка. (под вход и изход се разбира фактори,които вличчт в/у поведението на държавите ; силитена входа- когато дуржавите формират външната си политика; силите на изхода - продукта,който "изкарват" МО ,т.е. поведелнието,което те демонстрират в МО. Зависимостта,която извежда-ако силите на входа са по-малки от силите на изхода,държавата всъщност не живее според собствените си ресурси.

Кага възниква системата на МО? - за МО може да се говори още от Древна Индия,Китай, Египет, за система на МО обаче може да се говори от момент,а в който започват да се формират суверенни държви на съседни територии (близки до съвременното развиране за това какво е държавата) Като време това се отнася към 16ти век -ранната модерна епоха.18ти век започват отношенията м/у такива независими държави, започват да се класифицират и от самите държави . Края на 19-началото на 20 век системата на МО обхваща целия свят.

Какво се разбира под системен подход/системен анализ? - тръгваме от факта, че система на МО е това понятие,което заема централно понятие в теорията за МО. Системният подход е начина/метода МО да се изучават именно като система. Той става достояние края на 50те год на 20ти век . Основоположник на системния подход е Людвиг фон Берталантхи . (учен биолог)
В науката за МО системната теория се прилага в системния подход от 50те год на 20век,системния подход най-напред се развива в САЩ и се утвърждава от средата на 60те години нататък.

Представители на системната школа- систематици/системници на американската школа : Мортън Каплан , Карл Дойч, Джордж Моделски, Чарлс Маклелънг, Джеймс Розенау , Орън Янг,Стенли Хофман, Кенед Уолц, Ричард Роузкранц, Дейвид Сингер

След американската школа,започва да се развива и руска школа- развива се и се утвърждава от средата на 70те години. Едни от най-изявените руски системници - Хрустальов , Гантман, Размеров, Садовски , Лукашук.

Когато си говорим за системен подход, до ден днешен тези школи са най- изявени. Евентуално моем да говорим и за английска школа. Най-изявен представител на английската школа е Джон Бъртън.

Основни понятия в системната теория :
-определение за системи (Берталанфи) - съвкупност от елемнти,които си взаимодействат един с друг . За да имаме система трябва да са налице : елементи, специфичния начин ,по който са свързани тези елементи, структура,среда .
-среда - теоретично определение -всичко това,което заобикаля системата ,което й влияе и с което тя си взаимодейства.
-елемент - най-простите й съставни части. (пример- държавата-осн елемент ,от гледна точка на участниците елементите са хората) От гледна точка на отношенията- елемент на системата е отношение м/у 2 държави. Приемаме за отправна точка една м/унад организация-тя е подсистема, на този елемент външната среда е цялата система на МО-глобалните МО.Ако отправна точка са глобалните МО -тогава външната среда на системата са факторите на природната среда.(наличие на природни ресурси)
-структура- включва няколко компонента: Структурата на системата предполага най-напред начина ,по който са организирани елементите. Друг аспект - съотношението м/у елементите в системата, не как са организирани ,но и това как си взаимодействат ) Друг аспек - всички принуди и ограничения,които съществуват за елемнтите и които произтичат от същите елементи.
-функциониране на системата - реакцията на системата на влиянията на средата й.
-процес в системата - периодично повтарящи се и стабилни модели на взаимодействие м/у елементите.
-подсистема - всеки елемент на системата може да се разглежда като подситема, стига обаче този елемент сам по себе си да е съвкупност от други елемент . Пример - м/ународна организация,състояща се от държавите.

Основни методи ,с които може да си служи системния подход:
-традиционно-исторически метод - изучава дипломатическите отношения м/у държавите в един или друг историчеески период или в един или друг регион. Например проява на този подход е изучаването на Европейския концерн през 19ти век. Друга проява е изучаването на биполярната система в периода на Студената война (отношенията на 2та блока) . Той се ограничава само с това да описва взаимодействията м/у държавите,а не толкова да търси закономерностите в развитието в системата .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материали по Международни отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.