Марксистка школа в икономиката


Категория на документа: ИкономикаМедицински университет Плевен
Факултет "Обществено здраве"
Специалност " Управление на здравните грижи"

Курсова работа

по

Икономика на здравеопазването

на тема

Марксистка школа в икономиката

Разработил:
Росица Николова
Михайлова
I курс, фак. № 584
задочно обучение

Проверил:

проф. д-р С. Гладилов

Съдържание:

I. Предпоставки за възникване, методология и обща характеристика на икономическото учение на Карл Маркс.................................... 1

II. Теорията на Маркс за стойността и принадената стойност................................ 3

III. Теорията на Маркс за капитала и неговото нарастване..................................................... 5

IV. Учението на Маркс за превърнатите форми на стойността и доходите....................... 6

Използвана литература................ 9

I. Предпоставки за възникване, методология и обща характеристика на икономическото учение на Карл Маркс

Марксизмът представлява цялостна система от философски, икономически и политически възгледи, която отбелязва самостоятелна фаза в развитието на социалната мисъл. Възникнал и развил се през средата на ХІХ век, марксизмът оказва огромно влияние върху икономическото и историческото развитие на значителна част от населението на света.

Основателят на марксизма - Карл Маркс (1818-1883) е роден в град Трир, област Рейн в Прусия, в семейство от средната класа. Голямо влияние върху неговото развитие оказва неговият баща Хайнрих Леви, адвокат, преселил се от Галиция в Германия, приел протестантството и фамилията Маркс. Той запознава Карл с френския рационализъм от XVIII век. Силно е влиянието и на барон Лудвиг фон Вестфален (баща на бъдещата му съпруга - Жени), от когото Маркс научава за учението на социалиста-утопист Сен Симон.

Маркс следва право в Бон и Берлин, но през 1841година защитава докторат по философия в Йенския университет, а през 1842 година става сътрудник, а по-късно и редактор на "Рейнски вестник", който отразява настроенията на прогресивно настроената пруска буржоазия. Тук стават и първите му срещи с Фр. Енгелс, който също сътрудничи на този вестник. През 1843 година, след спирането на "Рейнски вестник" от пруските власти, Маркс се установява в Париж, където продължава съвместната си работа с Енгелс. След кратък престой в Брюксел е принуден да напусне и в 1848 година заминава със своето семейство за Лондон, където се установява до смъртта си. Тук задълбочено изучава произведенията на Адам Смит и Дейвид Рикардо, а също така и на френските утописти Сен Симон и Ш. Фурие. Така Маркс подготвя написването на основния си икономически труд "Капиталът", в който анализира същността на капитализма и открива система от закони, които определят развитието и функционирането на капиталистическия начин на производство.

Първият том на "Капиталът" е публикуван през 1867г., а ІІ и ІІІ том излизат съответно през 1885 и 1894 год., след смъртта на Маркс. Четвъртият том на "Капиталът" представлява критичен анализ на историята на политическата икономия и е издаден през 1905 год. от Карл Кауцки.

Преди написването на "Капиталът", по същото време или по-късно Карл Маркс публикува (самостоятелно или съвместно с Фр. Енгелс) редица други трудове, сред които: "Немска идеология" (1844); "Нищета от философията" (1847); "Комунистически манифест" (1848); "Наемен труд и капитал" (1854); "Към критика на политическата икономия" (1859) и др.

Марксисткото икономическо учение, като продължение на икономическата мисъл върху нова основа, възниква при определени идейни и икономически предпоставки. Началото на ХІХ век е свързано с бързото навлизане на машините в производството, което довежда от една страна, до неговото ускорено развитие, а от друга страна - до създаване на голям брой наемни работници, които постепенно се превръщат във важна и все по-организирана част от обществото. От това време датират и първите значителни социални конфликти. Развитието на машинното производство и организираното работническо движение оказват изключително силно въздействие при идейното оформяне на марксисткото движение. От своя страна, възникнал при тези условия, марксизмът отговаря на нуждите на оформящата се класа от научна обосновка на нейните искания.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Марксистка школа в икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.