Маркетинговата концепция в търговския бизнес


Категория на документа: Икономика


* Закриване на малките магазини;
* Увеличаване на безработицата сред търговските работници;
* Ниски социални гаранции за работниците на крупните търговски вериги в сравнение с традиционната търговия;
* Социокултурна среда
Най-трудна за разбиране и прогнозиране, защото зависи от човешкия фактор.
ТЕНДЕНЦИИ:
1. Застаряване на населението;
2. Многоетничност;
3. Увеличение на темпа на живот и стремеж към икономия на време;
4. Разпространение на нови ценности от развитите общества;
5. Нарастване на автомобилната обезпеченост на хората;
ТЕХНОЛОГИЧНА СРЕДА
Нови технологии и Интернет: революционни промени, водещи до:
1. Развитие на електронната и мобилната търговия;
2. Интернет и мобилно банкиране;
3. Развитие на социални мрежи;
4. Използване на ERP (Enterprise Resource Planning) и CRM (Customer Relantionship Management);
МИКРОСРЕДА
Включва сили, близки до фирмата, които определят нейната способност да отговаря на потребностите на клиентите.
КОНКУРЕНТИ
Три аспекта на конкуренцията:
1. Съществуваща конкуренция;
2. Заплаха от появата на нови конкуренти;
3. Заплаха от подобни предложения;
КОНКУРЕНТИ
Задача на маркетинга на ТФ е да диференцира търговските оферти, така че да се избегне тяхната равноценност и пряката конкуренция
Видове конкуренция в търговията:
* Вертикална и хоризонтална
* Междутипова и вътрешнотипова (форматна)
ДОСТАВЧИЦИ
Необходимост от развитие на партньорски отношения
КОНТАКТНИ АУДИТОРИИ
Потребителски организации;
Учреждения и общински служби;
Асоциации;
Пофсъюзи;Др.
ПОТРЕБИТЕЛИ
По-мобилни
По-социално-отговорни
По-рационални
С по-диференцирани потребности
По-информирани
По-взискателни

Тема 4. Поведение на потребителитена търговските фирми

Фактори, влияещи върху поведението на потребителите на търговските фирми :
1. Демографски характеристики и стил на живот ;
2. Действия на търговците;
3. Фактори от макромаркетинговата среда, оказващи влияние на потребителите;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинговата концепция в търговския бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.