Маркетинговата концепция в търговския бизнес


Категория на документа: Икономика


* Оптимизиране на мърчандайзинговата дейност;
* Обосновка на избора на стоков асортимент;
* Извеждане на водещи принципи на ценовата политика;
* Управление на стоковите запаси;
* Планиране на подходяща търговска атмосфера;
* Планиране на маркетинговата комуникация;
* Координация и планиране на продажбената и финансовите дейности на търговската фирма;
* Управление на маркетинговия персонал;
* Маркетингово планиране в търговската фирма;

Тема 2. Пазарна ориентация на търговската фирма
Пазарната ориентация - основа за развитието на маркетинга на всяка една организация, целяща пазарен успех.
Класическото разбиране за пазарна ориентация - фирмите са "удовлетворяващи потребителите" организации, които "купуват" клиенти чрез правенето на нещата по начин, който кара хората да "искат" да работят с тях.
Два подхода при тълкуването на пазарната ориентация:
* пазарно-управляван (market-driven) подход
* пазарно-управляващ (market-driving) подход
Пазарно-управляван подход
Способност на организацията да изучи, разбере и да отговори на пазарните условия.

Пазарно-управляващ подход
* възможност на организацията да промени пазара.
* не изключва провеждането на пазарни проучвания...
* развива се бенчмаркинга, разширява се обхвата на конкурентните проучвания
Пазарно-управлявания подход - класически маркетинг
Пазарно-управляващия подход - маркетинг на нововъведенията
Търговците следва да открият, разберат и приспособят маркетинговите си предложения към пазара като за целта могат да прилагат както пазарно-управлявания, така и пазарно-управляващия подход.

Пазарната ориентация на търговската фирма включва:
* развитие на организационна култура, ориентирана към генериране на по-високи стойности за потребителите
* интегриране за достигане на конкурентно предимство в дългосрочен аспект

Индикатори за пазарна ориентация на търговската фирма в три направления:
1. Изследване и анализ на пазара;
2. Интерфункционална координация за генериране и използване на информацията за пазара;
3. Изграждане и прилагане на маркетингов комплекс за постигане на конкурентни позиции на пазара;

1. Изследване и анализ на пазара
* Изследване и анализ на потребителите
* Изследване и анализ на доставчиците
* Изследване и анализ на конкуренцията
* Изследване и анализ на обкръжаващата среда
2. Интерфункционална координация за генериране и използване на информацията за пазара
* Участие на всички функционални области при анализа на пазарната информация;
* Разпространение на пазарната информация на всички организационни нива;
* Развитие на Система за маркетингова интелигентност;
* Участие на различните нива на организацията в развитието на конкурентните стратегии и маркетинговия план;
* Персонален ангажимент при изпълнението на стратегиите;
3. Прилагане на маркетингов комплекс за постигане на конкурентни позиции на пазара
* От гл.т на потребителя
* От гл.т на доставчика
* От гл.т на конкуренциятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинговата концепция в търговския бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.