Маркетинговата концепция в търговския бизнес


Категория на документа: Икономика


Тема 1. Маркетинговата концепция в търговския бизнес
Маркетингът е концепция и философия на бизнеса, при която се изгражда фирмено предложение, насочено към удовлетворяване на потребностите на потребителите на пазара.
ЧЕТИРИ ПРИНЦИПА НА МАРКЕТИНГА
* опознаване на нуждите и потребностите на потребителите като условие за постигане на по-голяма удовлетвореност;
* опознаване на маркетинговата среда като условие за по-добра адаптация;
* интерфункционална координация ;
* удовлетворените потребители са условие и предпоставка за постигане на целите на фирмата.
ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПРИЛАГАНЕТО НА ТЕЗИ ПРИНЦИПИ ИЗИСКВА :
* развитие на пазарна ориентация;
* стратегически и оперативни инструменти за привличане на потребители и поддържане на тяхната удовлетвореност и лоялност;
Системата на маркетинга в широк и тесен смисъл

В широк смисъл - система от отношения, които възникват при производството и реализацията на стоките, ориентирани към доставяне на стойност и удовлетворяване на потребителите.

В тесен смисъл - комплекс от цели, функции, елементи и средства за реализация на продуктите от различни пазарни участници - производители, търговци на едро, търговци на дребно, банки, образователни структури и др.
За да се наложи продуктът на всеки търговец е необходимо да се прилага маркетингова концепция
Маркетинговата концепция е същностна характеристика, част от управлението на професионалната дейност по посредничество, извършвана от пазарно ориентирани търговци.
Маркетингът на търговската фирма е комплекс от процедури по проучване и анализ, както и по планиране на дейностите, осигуряващи печалба на търговеца посредством осъществяване възможно най-добра размяна на стоки и услуги с цел доставяне на стойност и удовлетворяване на потребителите.
Маркетингът на търговската фирма играе съществена роля при създаването на комплекса от стойности и ползи, в центъра на които стои потребителя.
Маркетинг на търговската фирма и търговски маркетинг?
Различен ли е маркетинга на търговската фирма?
Търговските посредници и техните функции...
ЧЕТИРИ ПОЛЕЗНОСТИ
* Полезност, изразена във формата на стоките
* Полезност по отношение на мястото.
* Полезност по отношение на времето.
* Полезност по отношение на владението
СПЕЦИФИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА:
* Сегментацията - "по-мека", целевият пазар е по-широк като цяло;
* Диференциацията - диференциация чрез развитие на марковата политика (собствени марки) и чрез диференциране на обслужването на потребителите.
Маркетинг на търговската фирма и дистрибуцията на производителите
Пласментът (дистрибуционната политика) е част от маркетинга на производствената фирма.
"Посредникът не е наето звено от верига, създадена от производител, а по-скоро независим пазар, обща пресечна точка на голяма група клиенти, за които той купува"

Цели на маркетинга на търговската фирма
Основна маркетингова цел -осигуряване на най-добрата възможна размяна между доставчици и потребители при реализирането на печалба за търговеца и удовлетвореност на потребителите.
Два вида маркетингови цели на търговските посредници:
* качествени
* количествени
Количествени цели:
1. Продажби и пазарен дял.
2. Доходи и печалба.
Качествени цели:
1. Удовлетвореност на клиентите
2. Имидж
Задачи на маркетинга на търговската фирма
* Проучване и анализ на околната среда;
* Формиране на информационна система на маркетинга ;
* Дефиниране на маркетинговата политика и стратегии.;
* Обосновка на избора на целеви пазарен сегмент (сегменти) - анализ на потребителите;
* Изучаване и определяне на доставчиците;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинговата концепция в търговския бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.