Маркетингова политика на банка


Категория на документа: Икономика


4.3 Спестовна застраховка Утре - иновативно решение за финансиране и осигуряване на бъдещето - образование, закупване на къща и други

4.4 Застраховки спокойствие - предоставят защита към Вашите банкови продукти.

За малките и средни предприятия банката предлага:

1.Ежедневно банкиране

2.ПОС терминали

3.Финансиране на бизнеса

4.Възможности от членство в ЕС

5.Спестяване и инвестиции

Банка Societe Generale Експресбанк предлага на своите клиенти широк продуктов асортимен, който да отговаря на типовете потребности, задоволявани от финансовите продукти:
> Получаване на доходи от притежавани финансови активи
> Придвижване на пари и плащане
> Отсрочване на плащането при текущо потребление
> Управление на риска
> Информация и консултации

IV. Ценова политика

Цената е основен показател, който определя приходите и принадлежи към групата на контролируемите фактори. Разработваните от банките ценови стратегии рядко са обвързани с общата стратегия на маркетинга, въпреки че цената е мощен фактор за въздействие на пазара. Разработването на маркетингова стратегия в областта на ценообразуването е процес, който се състои от няколко етапа.

1-ви етап: Определяне на целите на ценообразуването

Цели за ценообразуване - могат да се откроят 4 основни:
1.Максимизиране на печалбите;
2.Удържане позиции на пазара;
3.Лидерство на пазара;
4.Лидерство в качеството на продукта.
2-ри етап: Определяне на търсенето

При определяне динамиката на търсене на всеки продукт, трябва да се има предвид нивото на цените за него, интензивността на рекламните мероприятия, степен на наситеност на пазара с дадения продукт, продуктови анализи на продукти заместители.Трябва да се отчита и зависимостта на търсенето от сезона, деня от седмицата и дори часовото време от работния ден. За да се определи търсенето, трябва да се оцени и чувствителността на търсенето към изменението на цените.

3-ти етап:Анализ на разходите.

В съвременните условия банките основното ценообразуване на продукти и услуги , което изпозват е в зависимост от себестойността им.
Първо се извършва идентификация на всяка услуга, като се отделят една от друга, ако не са комплексни и се разпределят между тях всички изпълнявани от банката операции. След това се определят загубите на време за извършване на всяка една операция. Следващият етап е да се определят разходите за заплащане на персонала включен в себестойността на услугата. В себестойността на услугите трябва да се включват други преки разходи, свързани непосредствено с тяхното предоставяне, а така също и косвени разходи, които трябва да се разпределят между отделните услуги.

4-ти етап:Анализ на продуктите на конкурентите.

Качеството и цената на банковите продукти и услуги се намират в пряка зависимост. Клиентите, избирайки банка за обслужване, предпочитат тази, в която цените в голяма степен съответстват на качеството на предлагания продукт. Затова цените на конкурентите от голяма степен определят ценовата стратегия и подлежат на анализ.

За определяне на качеството на предлаганите продукти се използват следните критерии: бързодействие на обслужване, качество на обслужване, точност на обслужване, максимално съответствие на нуждите на клиентите, уникални достойнства на продукта.

За да се изработи обмислената от банката ценова стратегия, като база за сравнение трябва да се вземат нивото на цените и качеството на продуктите на конкурентите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.