Маркетингова политика на банка


Категория на документа: Икономика


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ"
град Свищов
Факултет МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

КУРСОВА
РАБОТА

На тема: Оценка на маркетинговата политика на банка Societe Generale Експресбанк

2013 г.

Увод

В Закона за банките и кредитното дело (Глава първа, Чл. 1. (1) ), банката се определя като юридическо лице, учредено като акционерно дружество или кооперация, което е получило разрешение при условията и по реда на този закон да извършва по занятие влогови, кредитни и други банкови сделки. Най-общо това определение характеризира ролята на банките, а от там дейността, съответните мисия, цели, задачи, банкови продукти и услуги в България.

В центъра на стопанския живот на всяка страна са търговските банки. Те активно съдействат в управлението и подкрепата му и помагат за създаването на икономическите субекти и структури. Значителна част от паричните ресури в икономиката се мобилизират и превръщат във активно действащ капитал с помощта на банките, извършват се плащания между гражданите, фирмите, осъществяват се най-различни инвестиционни, кредитни, застрахователни операции.

Със засилване на конкуренцията в банковата система, а и в небанковите институции се налага използването на различни управленски подходи и пазарни стратегии.Съвкупността от тези факти определят като главен фактор за успешно представяне на финансовите институции на икономическата сцена именно маркетингът в банковата дейност. Непрекъснато обновяващите се потребителски предпочитания и многообразието от участници на пазара, предлагащи финансови услуги, налагат изграждането на динамична стратегия и диференциран подход по отношение на клиентите.

Всяка банка се стреми към стабилност и развитие по отношение на брой и количество клиенти, разнообразие в сделките на капиталовия, кредитния пазар, продуктови иновации и като цяло придобиване на конкурентни предимства, което се постига чрез ефективно разработена маркетингова политика.

Маркетингът е едно от най-разпространените понятия в деловите кръгове на страни с развита пазарна икономика. Той стои в основата на всяка предприемаческа дейност.Банковият маркетинг представлява особен маркетингов отрасъл. Той може да се определи като идеология , тактика, стратегия и политика на дадена банка, която се определя в зависимост от конкретната икономическа и обществено-политическа ситуация.

Гарантиращ комплексно въздействие на всички външни и вътрешни фактори на пазара включващ основните елементи на маркетинга е маркетинг микса.Основните му елементи са:

* Продуктова политика
* Ценова политика
* Дистрибуционна политика
* Комуникационна политика

Изложение
I. Societe Generale Експресбанк

Societe Generale Експресбанк е дъщерна компания на Societe Generale Group от 1999 г. Днес, българската финансова група е измежду десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества - Sogelease България (дружество, специализирано в сферата на предлагане на лизингови продукти за български юридически и физически лица.), Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество - живото застрахователната компания Sogelife България. Създадена в резултат на сливане на 13 търговски банки. Основен акционер е Банковата консолидационна компания. Централното управление е във Варна.

"Societe Generale Експресбанк"АД е акционерно дружество, създадено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 813071350 и регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност. "Сосиете Женерал Експресбанк"АД е получила от Българската народна банка лиценз да осъществява дейност като кредитна институция. Регистрираният капитал на банката е 33 673 729 лв.

Societe Generale Експресбанк в универсална банка. С мрежа, обхващаща над 150 офиса, и с подкрепата и изключителната отдаденост на повече от 1 500 висококвалифицирани професионалисти, банката предлага финансови услуги и експертно мнение на всички свои клиенти - индивидуални и специалисти свободни професии, малки и средни предприятия, големи международни компании и инвеститори.

Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на клиентите си и да им помага да реализират целите си. За да стимулира развитието Societe Generale Експресбанк внедрява модерни банкови практики, въвежда нови технологии и развива програми за обучение на персонала. Societe Generale Експресбанк подкрепя всички свои клиенти - индивидуални и специалисти свободни професии, малки и средни предприятия, големи международни компании и инвеститори.

II. Награди

Societe Generale Експресбанк беше обявена за "Най-добра банка в България" от международното финансово списание Euromoney на официална церемония в Лондон по повод Наградите за изключителни постижения на Euromoney (Euromoney Awards for Excellence 2012).

Призът на Societe Generale Експресбанк за най-добра банка в страната потвърждава стабилния имидж на банката като професионален и доверен партньор и компания, която играе активна роля в социалното и икономическо развитие на България.

Societe Generale Експресбанк е най-добрата банка в корпоративното банкиране в класацията на в-к "Пари" за 2010 г.

Societe Generale Ексресбанк бе обявена за "Банка на годината за 2010 г." в престижните награди на Асоциация Банка на годината.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.