Маркетинг микс


Категория на документа: Икономика


3. Методи, ориентирани към конкурентите- цената се определя с запазване на конкурентната позиция. Така скоростта на реакция на конкурентите оказва съществено значение при определяне на ценовото равнище на фирмените продукти.
3.Дистрибуционна политика- Дистрибуцията е съвкупност от фирмени дейности, чрез които се доствят стоките или услугите от производителите до потребителите в удобно за тях: време, място и състояние на продобиване или използване.

Дистрибуционният канал е последователността от посредници между производителя и потребителя.

Задължителни участници в канала са единствено потребителите и самия производител. От съществено значение е дали в канала ще се вкл. и посредници, и колко ще бъде техния бр. За някои продукти производителите избират 1 единствен посредник(автомобили, сгради и др.), а за други в канала могат да се вкл. от 7до 9 последнически равнища (хранителни продукти, облекла и др.). Основният въпрос, който възниква и който трябва да се реше е: колко участници да има в дистибуционния канал, как да се разпределят техните функции в процеса на пласмента.

3.1.Процесът дистрибуция трябва да изпълнява 3 осн. ф-ии:

-Транзакционна- осъществява се чрез дейности по улесняване на едновременен достъп на много и разпръснати купувачи; купуване и продаване на продукти; продължително съхраняване на продуктите на производителя.

-Логистична-осъществява се чрез дейностите по оеганизация на движението на стоки-транспортиране на продуктите, сортиране, складиране, съхранение и снабдяване с необходимите кол. Продукти; придаване на привлекателен вид на складовете и помещенията.

-Улесняваща-дейностите по разясняване сред потребителите на предимствата на предлагания продукт спрямо конкурентните продукти.

3.2.Могат да се използват 2 типа канали за реализация:

-Преки- няма посредник-производителя направо продава на крайния потребител. Използвайки тази структура производителите осъществяват директен маркетинг. Предпочита се при малко на бр. скъпи, технически, обемни, сложни продукти. Този вид пласмент обикновено не е изгоден да производителите.

-Непреки- 1 или повече посредници, които придобиват пераво на собственост. В зависимост от бр. на посредниците каналът може да се разглежда като "къс" или "дълъг".
3.3.Маркетингови посредници:

-Търговски- придобиват право на собственост върху продуктите и ги препродават с цел печалба. Към тях спадат:

*Търговец на едро- купува продукти с цел да ги препродаде на др. Търговци на едро или на дребно за последваща продажба.

*Търговец на дребно- купува продуктите с цел да ги препродаде на крайните потребители за лично потребление.

-Функционални-не придобиват правото на собственост, а ускороряват размените между производителя и потребителите, за което получава комисионна. В тази гр. се включват:

*агенти- представляват производителя или индустриалните производители срещу постоянно заплащане.

*брокери-представляват производителя или инд.потребители едновременно

4.Комуникационна политика- комуникацията се определя като всяка форма на съобщение, използвана от предприятието с цел да информира, да убеждава или да напомня на потребителите за своите продукти. Осн. функции на комуникацията са:

>>да създава образ на престижност, ниски цени или иновативност на фирмата и нейните продукти;

>>да запазва популярността на стоките, услугите и идеите;

>>да обяснява къде може да се придобие стоката или услугата;

>>да информира потребителите за разпродажби;

>>да води до завършване на сделки;

>>да осигурява след продажбено обслужване и др.

Разглеждат се следните комуникационни инструмента:

-реклама- всяка форма на не лично представяне и лансиране на стоки, услуги и идеи, заплащана от известен рекламодател;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг микс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.