Маркетинг микс


Категория на документа: ИкономикаТема 6
МАРКЕТИНГ МИКС

Инструментариум на маркетинка- маркетинговата дейност, изградена в/у маркетингова стратегия, обхваща дейностите, свързани със стоковата, пласментната и комуникационната политика на фирмата. Съвкупността от маркетинговите действия представлява маркетинговия инструментариум.

Маркетинговия миск, още наречен "4P", вкл. четирите осн. маркетингови елемента: продукт, цена, пласмент и промоция.
1.Продуктова политика- продукт е всичко, което може да задоволи потребността или нуждата и се предлага на пазара. Продуктът може да бъде стока, идея или услуга. Той е основа за всеки бизнес. Всяка фирма се стреми да предлага все по-различни и по-добри продукти.

Фирмата дефинира своята продуктова политика и конкретизира своя продукт с неговите х-тики, които включват: търговска марка, дизайн на продукта и опаковка и съпътстващите услуги. Това обуслава 4 взаимосвързани продуктови решения за:

-Търговска марка- тя се възприема като осн. фактор за ценността на продукта. Целта на управлението на търговската марка е насочена към дефиниране на опр. нейна индивидуалност, която да изразява: заложеното в нея обръщение, наименование, визуални аспекти и др.

-Продуктов дизайн- има значение при продуктите за продължително използване, опаковките, услугите и др.

- Дизайн на опаковката

-Обхвата на съпътстващите услуги- сервиза и гаранционното обслужване на потребителите вече са придобили статут на елементи на продуктовата политика.

* Жизнен цикъл на пазара се определя като динамичен процес, който вкл. внедряване, растеж, зрелост, спад и ликвидация. Всяка фирма и нейните индивидуални продукти могат да се разглеждат като жив организъм, който се ражда расте и отмира. В този смисъл на ик. Теория се допуска, че съществува опр. зависимост при отделното предпр. и неговите стоки и услуги на пазара. Твърдението, че даден продукт има жизнен цикъл се обосновава от това, че: продуктите имат ограничен живот; продажбите преминават през няколко етапа, като всеки представлява различни предизвикателства, възможности и проблеми пред търговеца; се наблюдават възход и спад на печалбата през различните етапи на продуктовия цикъл; продуктите изискват различни по структура и обем маркетингови, финансови, производствени стратегии и човешки ресурси във всяка фаза на жизнения цикъл.

* Етапи на жизнения цикъл:

-Внедряване- започва със самото появяване на продукта на пазара. Той е началото на жизнения цикъл на всеки продукт. През този период се формира пазарът на продукта. Тогава печалбите са нулеви, а продажбите - негативни. Процедурата по въвеждане на продукта на пазара обикновено изисква време и пласментът през този период расте бавно.

-Растеж- продажбите се увеличават бързо и печалбите достигат максималните си стойности. Този етап се характеризира с увеличаване на конкурентността на пазарите.

-Зрялост- в този период продажбите са в максималните си обеми и започват бавно да намаляват. Типично за етапа е оформяне на жестока конкуренция, навлизат нови търговски марки на съществуващите пазари, конкурентите подчертават различията в качеството, цената и всички подобрения в своите варианти на продукта. Някои от по-слабите конкуренти отпадат.

-Спад - в резултат на развитието на производството и научно-техническия прогрес на пазара непрекъснато се появяват продукти, които съпоставени с разглежданите от нас, са по-нови и често по-добри. Тогава разглежданата стока губи своите позиции, намаляват обемите и на продажба и цените.

-Ликвидация е последния етап от "жизнения цикъл" на продукта. Бизнесът се закрива, като това е съпроводено предимно с пълна продажба на активите на производството.

* Разработване на нови продукти- като нов продукт се определят тези стоки и услуги, които предоставят на потребителите опр. изгода и се възприемат от тях като нови и по-съвършени. Следователно новия продукт се разглежда като такъв за точно определен пазар. За да остане по-дълго на пазара, предприятието непрекъсното трябва да обновява своя асортимент. За да бъде продуктът нов, трябва да отговаря на следните условия:

>>да задоволява нова потребност на пазара, която е резултат от измененията на външната среда(демографски, политически, технологични, мода)

>>Да притежава устойчивост на потребностите, която се формира от:

-Изгодата на продукта за потребителите;

-Уникалността

-Устойчивостта

-Ликвидността- възможността да се реализира на пазара

Процесът на разработване на нов продукт представлява последователност от етапи, през които идеите за нов продукт постепенно, чрез различни методи се превръща в реалност с ик. последици
2.Ценова политика- изграждане на цени, които са привлекателни за клиента и осигуряват максимална печалба. Значението на ценовата политика може да се формулита в следните направления:

>>цената да въздейста директно в/у равнището на търсене и предлагане и следователно определя равнището на пазара;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг микс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.