Макроикономическо равновесие. Класическа и Кейнсианска теория.


Категория на документа: Икономика


 МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ. Класически и Кейнсиански модел

Инструментите за постигането на целите от макроикономическата политика са свързани с фискалната и паричната политика, с политиката на регулиране на доходите и с външноикономическата политика. Главните инструменти на фискалната политика са правителствените разходи, данъците и социалните трансфери. Правителствените разходи за стоки и услуги са елемент на съвкупните разходи. Чрез тях се постига кратковременно изменение - нарастване или свиване, на реалния БНП. Данъците имат двойна роля. От една страна намаляват доходите на населението и на фирмите - и с това и потребителските разходи и инвестиции, което свива съвкупното търсене и БНП. От друга страна, ако данъците се намалят, това може да увеличи потребителските разходи на населението и инвестициите на фирмите, да повиши съвкупните разходи и БНП.
Под макроикономическо равновесие се разбира такова състояние на националната икономика, при което не съществува тенденция към изменение (нарастване или свиване) на обема на националното производство. Разграничават се различни видове макроикономическо равновесие :

• Статично - когато БНП е един и същ, говорим за статично равновесие;

• Динамично равновесие - Когато стойността на БНП се променя;

• Краткосрочно - за краткосрочно макроикономическо равновесие говорим, когато краткосрочната крива на съвкупното предлагане е постоянна, а се измества кривата на съвкупното търсене под въздействието на определени фактори. Когато краткосрочното макроикономическо равновесие се установи под потенциалния продукт, е налице безработица, а ако се установи над нивото на потенциалния продукт, възниква инфлация;

• Дългосрочно макроикономическо равновесие - формира се в резултат на промени в кривата на съвкупното търсене и в кривата на съвкупното предлагане, но и в двата случая на равнището на потенциалния продукт. Съществуват три модела на макроикономическо равновесие: Класически, Кейнсиански и Монетарен .
Класически модел - налице е, когато съвкупното предлагане неутрализира съвкупното търсене и това не налага изменения. Ако първоначалното търсене се увеличи и AD се измени до AD1 естественият икономически резултат ще бъде покачването на ценовото равнище от Рe на Р1. Производителите не са в състояние да предложат допълнително количества стоки на пазара, т.е. тяхното предлагане е равно на потенциалното. Увеличеното търсене променя условията на реализация, но не и условията на производство. Аналогични, но обратни резултати се наблюдават в икономиката при съкращаване на AD, от AD в AD2.
Кейнсиански модел - макроикономическото равновесие е резултат от причинно-следствената връзка AD-AS. Предпоставките за макроикономическо равновесие според Кейнс са:
1) Изследва икономическата система в краткосрочен период
2) Не са гъвкави цените на факторите за производство
3) Използването на разполагаемия доход (за потребление и спестяване) не е технологичен процес, а психологически феномен.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Макроикономическо равновесие. Класическа и Кейнсианска теория. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.