Макроикономически зависимости в отворена икономика. Вътрешно и външно равновесие.


Категория на документа: Икономика


Въпрос №17
Макроикономически зависимости в отворена икономика. Вътрешно и външно равновесие. Номинален, реален, реален ефективен и равновесен валутен курс. Производителност, заплати и валутен курс.
I. Тъждества в отвореното стопанство
Отвореното стопанство се различава от затвореното поради това, че една част от дохода, създаден в страната изтича в чужбина под формата на разходи за внос, и една част от произведения в чужбина доход се стича в страната като разходи за износ, които представляват чуждестранни разходи за местно производство.
Тъждеството за отворено стопанство се изразява по следния начин:
Y = C + I + G + X - M,
къдетоY е националният доход, C са разходите за вътрешно потребление, I са вътрешните инвестиции, G са правителствените разходи, X са разходите за износ, а M са разходите за внос.
Ако от дясната страна на равенството извадим данъците - Т, то ще получим разполагаемия доход Yd :
Yd = C + I + G - T + X - M .
Разполагаемият доход се разпределя между потребление и спестяване, т.е. Yd= C + S . Като заместим в горното равенство получаваме:
C + S = C + I + G - T + X - M, a от тук :
(X - M) = (S - I) + (T - G).
Изразът (X - M) дава баланса на текущата сметка, (S - I) - нетните спестявания в частния сектор, а (T - G) бюджетния дефицит или излишък.
Горното равенство изразява важно тъждество, според което дефицитът по текущата сметка отговаря или на отрицателни нетни частни спестявания ( т.е. частните инвестиции превишават частните спестявания - в България S = 0,12*Y, a I= 0,18*Y, което се компенсира чрез поемане на дълг или приток на капитали от чужбина), и/или на бюджетен дефицит ( т.е. на правителствени разходи, които превишават приходите на правителството от данъци). Равенството представлява тъждество и от него не могат да се правят изводи за причинност.
Равенството може да бъде представено и по друг начин: I + G + X = S + T+ M. Това показва, че равновесната величина на националния доход е налице, когато сумата от инжекциите ( от лявата страна - фактори, които съдействат за повишаване на националния доход) е равна на сбора от изтичанията (от дясната страна).
В отворената икономика правителствените разходи и износът се приемат за независими променливи. Правителствените разходи се определят от политически решения, а износът от чуждестранните решения за разходи и от чуждестранния доход. По какъв начин промените в G и X се отразяват върху дохода и равновесието на текущото салдо показва мултипликационния анализ.
II. Мултипликатори в отвореното стопанство
Преди да преминем към изследване на мултипликаторите, ще направим няколко уточнения по отношение на местното потребление и разходите за износ.
Местното потребление частично е автономно, а частично се определя от националния доход: C= Ca + c*Y, където Ca е автономното потребление, а c е пределната склонност за потребление, т.е. частта от всяко увеличение на дохода, която се изразходва за потребление.
Разходите за внос се приемат за частично самостоятелни и за частично представляващи положителна функция на националния доход: M = Ma + m*Y, където Ma изразява самостоятелните разходи за износ, а m е пределната склонност към износ.
Приемаме, че вътрешните цени и валутният курс са фиксирани, стопанството функционира под равнището на пълна заетост и държавата пригажда паричното предлагане към промените на паричното търсене при фиксиран местен лихвен процент.
Така от равенството Y = C + I + G + X - M, в съгласие с горното, получаваме:
Y = Ca + c*Y + I + G + X - Ma + m*Y и следователно :
( 1 - c + m) *Y = Ca + I + G + X - Ma и
Y = ____1____ (Ca + I + G + X - Ma).

( 1 - c + m)
Тъй като (1 - с) е равно на s - пределната склонност към спестяване, можем да уточним:
Y = __1___ (Ca + I + G + X - Ma).

( s + m)
Равенството може да бъде трансформирано в диференциална форма така:
dY = __1___ (dCa + dI + dG + dX - dMa).

( s + m)
Тук d пред променливата означава изменение на променливата. От равенството вече можем да получим някои мултипликатори за отвореното стопанство по отношение на националния доход.
Първият мултипликатор, който представлява интерес, е мултипликаторът на държавните разходи. Той показва увеличението на националния доход, предизвикано от дадено нарастване на държавните разходи:
dY = __1__ > 1 .
dG (s+m)
Равенството показва, че увеличаването на правителствените разходи ще има разширяващ ефект върху националния доход. Размерът на този ефект зависи от пределната склонност към спестяване и от пределната склонност към внос. Тъй като сборът на тези склонности е по-малък от единица, то 1/ (s+m) > 1. Стойностите на този мултипликатор обаче са по-ниски от тези при затворено стопанство, тъй като увеличения доход се разпределя между местни и вносни стоки (стойността на мултипликатор при затворено стопанство е 1/s ).
В модела на експортния мултипликатор ефектът от увеличаването на износа е еднакъв с резултата от нарастването на правителствените разходи:
dY = __1__ > 1 .
dХ (s+m)
Стойността на m обаче би следвало да е по-малка в мултипликатора на правителствените разходи, отколкото в експортния мултипликатор. Това е така, защото на практика в повечето случаи правителствените разходи се насочват към местното производство в по-голяма степен отколкото частните разходи за производство. Следователно дадено увеличение на G ще предизвика по-голямо нарастване на местното производство, отколкото равно по размер увеличение на Х.
Другите отношения, които представляват интерес, са последиците от увеличаването на G и X върху баланса на текущата сметка (СА).
От "Y = C + I + G + X - M" получаваме "Y- C - I - G + M - Х = 0".
Заместваме вече получените равенства C= Ca + c*Y и M = Ma + m*Y в горното:
Y- Ca - c*Y - I - G + Ma + m*Y - Х = 0,
Y - c*Y + m*Y - Ca + Ma - I - G - X = 0,
Y*(1- c - m) = Ca - Ma + I + G + X,
Y*(s + m) = Ca - Ma + I + G + X *m , (умножаваме двете страни)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Макроикономически зависимости в отворена икономика. Вътрешно и външно равновесие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.