Макроикономически анализ на българската икономика


Категория на документа: Икономика


Стопанска академия " Д. А. Ценов" - гр. Свищов
Факултет "Финанси"

Семестриален казус по Теория на Финансите

Тема: Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата. Анализ на връзката между основните бюджетни параметри и икономическия растеж

Изготвил: Тюркер Сезгин Мюмюн
Специалност: "Финанси"
I-ви курс, 11 група,
Фак. номер : 131051

Проверил:

(Мариана Павлова)

гр. Свищов, 2013 година

I. част - Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата
1. Анализ на динамиката на БВП и неговите компоненти
БВП - Производствен метод - национално ниво. Динамичен ред текущи цени

БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени

Брутният вътрешен продукт през 2009 г. е 68 322 млн.лв. Сравнявайки стойността през 2009 г. спрямо 2010г. се установява частично увеличение с 2189 млн. лв. Това показва, че в рамките на няколко месеца производството в страната се е увеличило и е довело до повишаване на спестяването и до нарастване на инвестициите в страната. Сравнявайки стойнистите през 2010 г. спрямо 2011 г., се правят изводи, че БВП се увеличава с 6,80% , което показва, че е налице по-ефективна икономика на страната. През 2012 г. стойноста на БВП възлиза на 77582 млн.лв., т.е ръст с 3,02% спрямо 2011г.

Държавният бюджет обхваща всички приходи и разходи на дадено правителство за определен период от време. Той се състява по определена процедура, която често започва почти веднага след като е приет предходния бюджет. В началото се определя макрорамката - списък от показатели, с които трябва да е съобразен бюджета. Такива са например валутните курсове (на валутата на държавата спрямо основните валути, с които се работи), лихвените равнища, платежният баланс на страната, размерът на държавния дълг (оттук величината на плащанията по него), ръстът на инфлацията и др.Правилното съставяне и стриктното изпълнение на бюджета, в съчетание подходяща фискална политика е от решаващо значение за икономическата стабилност на държавата. Държавните органи често разполагат и с извънбюджетни средства. Бюджетът се състои от приходна и разходна част. Приходната част съдържа обикновен три пера: данъчни приходи, неданъчни приходи и други (обикновено безвъзмездни) приходи. Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи. В разходната част се записват и трансферите. Това са преди всичко субсидии предоставяни на общините, за образование, здравеопазване, култура, за издръжка на националните медии, на съдебната власт, за земеделие.Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет е бюджетното салдо. То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит. Това салдо също се финансира - ако е дефицит, се записват колко и какви средства ще го покрият. Ако салдото е излишък - то финансирането е с отрицателна стойност и най-често представлява плащания за погасителни вноски по държавния дълг.

Основна цел на бюджетната политика на една държава е създаването на стабилна среда за средносрочното и дългосрочно развитие на икономиката, като балансира потребностите на обществото за поддържане на определени социални нужди.

Бюджетната политика трябва адекватно да адресира и проблема с външнотърговските дефицити на страната чрез планиране и реализиране на бюджетни излишъци, които да се използват за погасяване както на външните, така и на вътрешните задължения на държавата. Една разумна политика трябва да наблегне както на запазването на нивото на данъците, така и на намаляване на бюджетните разходи, целейки бюджетни излишъци, които да посрещат погасяването на държавните задължения, което допълнително ще намали разходите по лихви и облекчи бюджетните разходи.

2. Анализ на динамиката и тенденциите в поведението на основните икономически индикатори като инфлация безработица средна работна заплата, БВП на глава от населението и т.н;
2.1 Инфлация
Година
Средна годишна инфлация
2010
2.4 %
2011
4.2 %
2012
3.0 %


>През 2010 г. в Р.България е отчетена инфлация под 2.4% .Това се дължи на повишаване на на нарастващите международни цени на храните и енергийните суровини.
>През 2011г. инфлацията е нарастнала с 4.2% т.е. с 1.8% повече от предходната година. От края на декември 2011 год. до декември 2012год. потребителските цени са се повишили с 4,2%. През декември спрямо ноември месечната инфлация е 0,4%. Според статистиката като средна годишна инфлация на потребителските цени за цялата 2012год. спрямо 2011год е 3%.
>През 2012 г. средногодишната инфлация е 3.0% . Основни фактори оказали влияние върху инфлацията е повишаването на международните цени на пертолните продукти и храни, прехвърляни сравнително бързо върху крайните цени, както и същественото увеличаване в електроенергията за бита.

2.2 Безработица
БЕЗРАБОТИЦА
ГОДИНАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Макроикономически анализ на българската икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.