Лятна практика


Категория на документа: Икономика


3
30 139 756,00
1 684 837,00
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
7
1 719 137,97
1 487 591,12
ОП "Административен капацитет" 2007-2013
2
288 096,00
57 620,00
ОП "Техническа помощ" 2007-2013
1
417 088,00
336 670,00
ПЕТС Гърция-България 2007-2013
5
6 558 623,64
2 095 357,92
ОБЩО:
26
64 254 168,61
21 272 014,04

V.Регулиране на общинските бюджети

За бюджетно регулиране се говори обикновено при формиране на общинските бюджети, защото собствените приходи на общините не достигат, за да се посрещнат разходите, които имат. Затова в републиканския бюджет се предвиждат средства за финансово подпомагане на общинските бюджети (специален фонд). Тези средства се предоставят под формата на общи субсидии въз основа на обективни критерии на всички общини. При конкретни случаи с оглед мероприятия и дейности, които ще се осъществяват на територията на общината, могат да се предвидят и целеви субсидии или субвенции.
Под бюджетна субсидия се разбира сума, предоставяна безвъзмездно от държавния бюджет с общо или целево предназначение, а под бюджетна субвенция - сума, предоставяна безвъзмездно от държавния бюджет, но при определени условия.
Друг способ е преотстъпване на държавни приходи (бюджетни отчисления). С ежегодните бюджетни закони е възможно да се предвиди, че част (%) от данъка върху ДОД на лицата, работещи на територията на съответната община, вместо в републиканския, ще постъпват в общинския бюджет. Такива отчисления се предвиждат ad hoc за съответната бюджетна година и за съответни общини.

Отпускане на краткосрочни, безлихвени заеми от държавния бюджет за общинските бюджети. Този способ е възможен при временен недостиг по бюджетите на общините в хода на изпълнението им. "Краткосрочни" означава, да бъдат възстановени не по-късно от края на бюджетната година. Размерът на тези заеми е съобразен със собствените приходи на общините. При просрочването им тези заеми се олихвяват (дължи се законната лихва). Неусвоените средства от субсидии или субвенции подлежат на възстановяване в държавния бюджет.
Освен бюджетно регулиране, свързано с общинските бюджети, възможно е и бюджетно регулиране в рамките на самия републикански бюджет. В чл.33, 34 ЗУДБ се допуска възможността министърът на финансите да прави промени в бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити като с тяхно съгласие прехвърля кредити от един бюджет в друг без да изменя целта им. Това правомощие се критикува, защото се получава ситуация, при която парламентът гласува бюджета, а министърът на финансите прави последващи промени.

VI.Организация на отчетността и контрола по изпълнението на бюджета на общините и кметствата

Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Кметът на общината внася в Общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета за полугодието в срок до 10 август на съответната година, а годишният отчет - в срок до края на м. февруари на следващата календарна година.

Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лятна практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.