Лятна практика


Категория на документа: Икономика


722 919

Анализът на бюджетните години от 2011 до 2013 г. сочи, че в структурата на общинския бюджет делът на собствените приходи през 2011 година е 43,5 %, през 2013 - 45,6 %, а през 2013 година е 39,9 %. Собствените приходи на общината са формирани от данъчни и неданъчни приходи. Данъчните приходи през 2013 година възлизат на 7 469 818 лв. или 33,15 % от собствените приходи. Данните за собствените приходи през разглежданите три години показват, че има промяна с 3,87 % за данъчните приходи, които през 2013 година са се увеличили с 278 444 лв. спрямо 2011 година. Неданъчните приходи, които представляват плащане в полза на местния бюджет от физическо или юридическо лице за оказана услуга или предизвикано действие на общината в свой интерес, през 2013 година са увеличили своята тежест в бюджета. От 12 980 464 лв. през 2011 г. през 2013 година те достигат до 14 588 824 лв., което представлява нарастване на размера на неданъчните приходи с 12,39 %.
Държавните трансфери (Субсидии от Републиканския бюджет табл.21.) представляват важен елемент от структурата на бюджета на община Хасково. Целевата субсидия се отпуска за придобиване на ДМА, за изпълнение на регионални програми и проекти от национално значение. Нейният размер има определящо значение за финансовата обезпеченост и адекватност на общината. През изследвания период държавната подкрепа за община Хасково е с променливи величини. През 2011 г. е отпуснато финансиране в размер на 32 077 168 лв. или 63,46 % от всички приходи, а през следващата 2011 година размерът на държавното финансиране е намалял с 15,21 % или с 4 876 670 лв. 62,46 % от средствата за 2012 година в общинския бюджет представлява държавната субсидия. През 2013 г. държавната субсидия е 27 224 858 лв. или 52,52 % от бюджета.
В бюджета на общината постъпват приходи и от временни безлихвени заеми. През 2011 г. община Хасково има задължения към кредитните институции в размер на 117 185 лв., през 2012 г. - 2 299 694 лв., а през 2013 г. има регистрирани приходи, възлизащи на 2 216 983 лв.
Наблюдава се дефицит през 2013 г. в размер на 136 347 лв. Въпреки, че общината не е регистрирала излишък данните от 2013 година показват, че община Хасково се е справила с дефицита от 1 642 480 лв. през 2012 година и е постигнала добър баланс. При наличие на бюджетен дефицит, той може да бъде финансиран по решение на Общинския съвет чрез емисия на ценни книжа, облигационен заем, заеми от финансови институции или от извънбюджетни средства и източници.
Средствата се разходват за управление, образование, здравеопазване, социални осигуровки и грижи, жилищно строителство, култура, икономически дейности и услуги и др. В структурата на бюджетните разходи през 2013 г. най-голяма тежест имат разходите за образование - 39,86 %, следвани от разходите за жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство - 26,88 % и разходите за управление - 14,27 %.
Община Хасково през бюджетната 2013 година е в добро и балансирано финансово състояние. Усилията на местните власти за подобряване на финансовите ресурси на общината е необходимо да бъдат насочени към увеличаване на местните приходи и създаване на условия и мотивация за развитие на частен бизнес.

III. Инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции в икономиката са индикатор за надеждност на вложенията. Чуждестранните инвестиции в региона са около средното ниво за страната - 72 млн. евро. От тях най-значими са инвестициите на турски и гръцки предприемачи, поради непосредствената близост на общината и областта до Гърция и Турция. Показателят на ПЧИ в Общината за периода до 31.12.2013 г. има следните характеристики:
ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР КЪМ 31.13. ЗА ОБЩИНА ХАСКОВО
(Хил.евро)

2011
2012
2013
ОБЩИНА ХАСКОВО
-8962,6
-1927,6
10358,6

Икономическата криза оказва своя натиск и през 2011 и 2012 година. Данните предоставени от НСИ показват, че след 2011 година има колебливо поведение на обема ПЧИ, което се дължи и на изтегляне на инвестиции от стратегически инвеститори, както и на банкови операции. За 2011 година има спад в ПЧИ, където данните показват -8962,6 хил. евро, а в следващата 2012 година въпреки по-малкото изтегляне на чуждестранен капитал от общината спрямо предходната година, отново стойността е отрицателна. За първи път през 2013 година се отчитат положителни нива на ПЧИ, където размерът им е достигнал до 10 358 600 евро.
По-големите чуждестранни инвеститори на територията на област Хасково са:
- "Интербрю Белгия" - собственик на "Каменица" АД - клон Хасково (бившата фирма "Астика" АД);
- "Даймон България" - представителство в гр. Хасково (тютюнева промишленост).
Многобройни са условията, които могат да благоприятстват за увеличаването на чуждестранните инвестиции в общината и региона. Традиционните сектори свързани с производствената дейност в общинския център разполагат с материална база, от която могат да бъдат преустроени неизползваните в момента сгради, помещения и цехове и след влагането на необходими инвестиции, да се използват за различни икономически дейности и цели. Доброто ниво на инфраструктурно развитие в общинския център - транспортната и водоснабдителната инфраструктура, включително разнообразието от фирми доставчици на интернет и др. информационни услуги предполага възможности за развитие на модерен бизнес и предпоставки за инвестиране в региона. Според последното проведено преброяване към 2012 година най-добрата образователна структура на населението в област Хасково е в Общината, а наличието на добре развита образователна мрежа, състояща се от добри професионални и средни учебни заведения, филиал на УНСС и Тракийски университет, предполага добре подготвена и квалифицирана работна ръка. По този начин община Хасково придобива облик на модерна община, която е привлекателна за чуждестранни инвестиции в различните сектори на икономиката.
IV.Подготовка на проекти във връзка с кандидатстване на общината за получаване на средства от европейските фондове

Привличането и ефективното усвояване на средствата по Структурните фондове на ЕС от една страна е предпоставка и възможност за бързо социално-икономическо развитие на местната общност и за добавянето на стойност към предлаганите стоки и услуги с оглед по-добро качество и обхват и от друга за подобряването на местния административен капацитет.
В усвояването на средствата от ЕС участват два вида заинтересовани лица, които формират две различни по функция и състав общности. Програмирането и мобилизирането на национални и външни ресурси (главно от ЕС), се осъществява от условно наречената "общност на програмиращите и управляващите програмите". Тази общност включва правителствените институции, които в сътрудничество с ЕС подготвят и договарят програмите. "Общността за развитие", която включва местните и регионални участници в развитието, набелязва потребностите и приоритетите, подготвя пакета от проекти и след тяхното одобрение ги реализира. Липсата на такава общност и/или на съответния капацитет създава риск от недостатъчно, или качествено неприемливо усвояване.
За "пазара на проекти" са напълно валидни правилата на всеки пазар, където има предлагане (в случая ресурси, оформени като програми и мерки), но няма достатъчно търсене (подходящи проекти). Ето защо капацитетът за разработване на проекти е един от основните фактори за усвояване на средствата от ЕС. Качеството на усвояването зависи от степента, до която отпуснатите средства са планирани по такъв начин, че да отговарят на приоритетните местни и регионални проблеми (в съответствие с цялостните национални стратегически цели), набелязани с активното участие на всички заинтересовани членове на общността за развитие. Това е така нареченият "принцип на партньорство".
Разглеждан на ниво община и администрация капацитетът за усвояване на средствата от ЕС е в пряка зависимост с oрганизационния капацитет (административни структури и човешки ресурси, информираност и комуникация, финансови ресурси) на местните заинтересовани страни в качеството им на бенефициенти - общини, държавни структури, бизнес, СГО, училища, с техния капацитет за планиране, нужди от обучение, проектен капацитет и готовност.
В структурата на Общинска администрация Хасково няма изградено специализирано звено за работа по проекти. В сектор "Канцелария на кмета, протокол и връзки С обществеността" има определени двама служители, които са натоварени с функцията разработване на проекти и европейска интеграция. Отговорността за подготовката на проекти в Община Хасково е възложена на един от заместник-кметовете, което показва че отговорността е делегирана на сравнително по-високо "политическо" ниво, а не е "оперативна", т.е. на по-ниско ниво (секретар, служител, звено). Община Хасково разполага с отделно оборудвано помещение за работа по подготовка на проекти, с качествен достъп до интернет.
Повечето от общинските служители са участвали в обучение за разработване на проекти, стратегическо планиране и други свързани теми. По-голяма част от общинските служители обаче не владеят английски език, което ограничава достъпа на администрацията до информация в разработването и изпълнението на проекти, особено по програмите за териториално сътрудничество и тези финансирани директно от Европейската Комисия. За подготовката и изпълнението на проекти Община Хасково привлича и консултантска помощ.
Финансови ресурси
Основните трудности на Община Хасково при съфинансирането на проектите произтичат от ограничените бюджетни средства. В тази връзка Община Хасково търси прилагането на механизми за финансиране на проектите, което е обусловено от редица ограничения. Например недостатъчните оборотни средства за реализиране на проекти водят до липсата на финансов ресурс в общината, с който да се правят плащанията по проектите, след което да се извършва верификация на извършените разходи и да се чака възстановяване на средствата. Това налага да се използва кредитен ресурс (Фонд ФЛАГ и/или банки) за осигуряване на средства за реализиране на спечелените проекти. Но съгласно правилага на ФЛАГ, фондът не кредитира проекти по програми за ЕТС и също така има определени лимити, над които не се отпускат средства. От друга страна кредитите от банки на една община не могат да надвишават 15 % от нейните собствени приходи. В тази връзка съществуващите към момента възможности за акумулиране на оборотни средства за реализиране на проекти от една община са силно ограничени и недостатъчни. В допълнение към това общината среща затруднения при самото изпълнение на проектите свързани със: забавяне на плащанията на верифицирани средства, голям обем отчетна документация на хартиен носител, отчитане на СМР и проверката на дейностите от некомпетентни лица, необходимост от актуализация на бюджетите на проектите особено когато оценката на проекта е била продължителна.
Проектен капацитет на Община Хасково
Община Хасково е една от активните общини в усвояване на средства от структурните фондове на ЕС и от други донорски програми. Проектите, с които се кандидатства за финансиране, са основно с публичен характер.
Договорените средства от Общината по европейски и международни програми и проекти в периода 2007 - 2013 г. са в размер на 64 254 168,61 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е на обща стойност 62 465 447,61 лв. Тези средства са разпределени по източници, както следва: 8 проекта, финансирани по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г.; 3 проекта, финансирани по ОП "Околна среда" 2007 - 2013г.; 7 проекта, финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси"; 2 проекта, финансирани по ОП "Административен капацитет" 2007-2013г.; 1 проект по ОП "Техническа помощ" 2007 - 2013г.; 5 проекта, финансирани по ПЕТС "Гърция - България" 2007-2013 г. Усвояемостта на средствата към месец декември 2013 г. по тези проекти (изплатените на Община Хасково от финансиращите програми) е в размер на 21 272 014,04 лв. или това са 34,06 % от общо договорените средства. От тези 26 проекта приключени са 9 проекта, в процес на изпълнение са 16 проекта и 1 проект е временно спрян.
Проекти изпълнявани в периода 2007 - 2013 г.
Програма
Брой проекти
Договорени средства (лева)
Изплатени средства (лева)
ОП "Регионално развитие" 2007-2013
8
25 131 467,00
15 609 938,00
ОП "Околна среда" 2007-2013Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лятна практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.