Лятна практика


Категория на документа: Икономика


Община Хасково има самостоятелен бюджет. Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, която съвпада с календарната година. С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности. Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на:
* законосъобразност (разработва се по нормативно определена бюджетна класификация);
* целесъобразност (обвързан е с обхвата на местните компетенции);
* ефективност (минимизиране на разходите за постигане на определен положителен финансов резултат);
* ефикасност (предприемане на най-оптималните действия, гарантиращи постигането на планирания резултат);
* публичност (предоставяне на възможност на гражданите да участват в обсъждането на проектобюджета).
Приходите в общинския бюджет се формират от собствени приходи, държавни трансфери и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити (Закон за общинските бюджети). Собствените приходи са от местни данъци и такси, услуги и права, предоставяни от общината, общинска собственост, глоби и имуществени санкции, лихви и неустоийки и други постъпления. Постъпленията от държавни трансфери представляват субсидии, субвенции и безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз. Финансовите ресурси в общината се формират също и от трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
Община Хасково е с население 94 156 души - сравнително голяма община, което определя многообразието и спецификата на бюджетните приходи, които постъпват в общината. Общият размер на средствата, с които функционира и упражнява дейността си общината през 2013 година е 51 835 705 лв., което в сравнение с 2012 г. е повече с малко над 8 млн. лв. За 2010 г. размерът на общинските приходи е възлизал на 50 543 068 лв.
Общински бюджет
2011
2012
2013
Приходи
50 543 068
43 544 459
51 835 705
Собствени приходи
20 171 838
19 854 380
22 529 819
Субсидии от Републиканския бюджет
32 077 168
27 198 498
27 224 858
Трансфери от/за бюджетни сметки
322 530
433 755
392
Временни безлихвени заеми
- 117 185
- 2 299 694
2 216 983
Финансиране на дефицита
- 1 911 283
- 1 642 480
- 136 347
Състав и структура на собствените приходи:
Данъчни
7 191 374
7 317 527
7 469 818
Неданъчни

12 980 464

12 536 853
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лятна практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.