Лятна практика


Категория на документа: ИкономикаКАТЕДРА "ФИНАНСИ"
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПРОВЕЖДАНО В ОБЩИНА ХАСКОВО

Разработила: Проверил:

Златимира Колчева гл.ас. д-р гр.20; N 95136 Ат.Камеларов

Варна
2014

I.Структура на администрацията

Общинска администрация-Хасково осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Общинската администрация извършва услуги в областта на:
- общинската собственост и инвестиционната политика
- устройственото планиране, общия устройствен план, рекламата, архитектурата и благоустройството
- гражданското състояние
- строителството, техническата инфраструктура, екологията и опазването на околната среда
- общинските предприятия
- социалната, образователната и здравната политика на държавата и общината
- местните данъци и такса битови отпадъци
Общинска администрация-Хасково е структурирана в девет дирекции:
- "Администрация"
- "ГРАОН"
- "Правно нормативно обслужване и вътрешен контрол"
- "Селско стопанстово, туризъм, транспорт, търговия, защита на потребителите и общинска собственост "
- "Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности "
- "Финансово-счетоводни дейности"
- "Строителство, инвестиционна политика и екология"
- "Устройство на територията"
- "Общинска данъчна дирекция"

Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове. При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон. Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон. Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон. Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите. Органите на държавната власт координират дейността си за осъществяване на единна държавна политика и извършват консултации със социални партньори, с представители на частния сектор и с представители на гражданското общество.

Администрацията е организирана в дирекции,всяка от които изпълнява определени функции.
Дирекция "Местни финанси" има следните основни функции:

1. Ръководи, координира и контролира цялостната финансова дейност на общината;
2. Изготвя бюджетни прогнози за следващи периоди;
3. Служителите от дирекцията участват при подготовката на становища до ръководството на общината по финансови въпроси, дават мнение по предложенията до Общински съвет, свързани с приходната и разходната част на бюджета;
4. Изготвя проект за сборен бюджет на община Хасково във вид и разбивка, определени със закон, съгласно единната бюджетна класификация, който се разглежда и приема от Общински съвет - Хасково. Дирекцията следи за неговото изпълнение през годината;
5. Представя в Министерство на финансите и ТП на Сметна палата бюджет с тримесечно разпределение за съответната година;
6. Съвместно с Дирекция "Счетоводство" изготвя и представя в ТП на Сметна палата и в Министерство на финансите" периодични и годишен Отчет за изпълнението на общинския бюджет;
7. Анализира разходването на средствата от фонд "Работна заплата" и прави целесъобразни предложения;
8. Организира, разпределя , анализира и финансира чрез бюджета издръжката на общинската администрация и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към кмета на общината, както и лимита на разходите между разпоредителите с бюджетни кредити;

II. Общински бюджет
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лятна практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.