Логистика и устойчива икономика


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение
Бакалавърска програма
Специалност "Бизнесадминистрация"
Учебна дисциплина "Логистика"

К У Р С О В А Р А Б О Т А
IV Курс

Тема: "Логистика и устойчива икономика"

Разработил: Проверил:

Доц. д-р инж. Кирил Радев
Фак. №

София
2014 г.

Въведение:

Логистиката, това е най- бързо развиващия се дял на икономическата практика и теория на модерното капиталистическо стопанство. Наченките и на зараждане, датират още от древността, когато изкуството на водене на бойните действия е свързало в себе си и прилагането на модели и тактики по дислоцирането на войските до и на бойното поле, а също така и материалното им осигуряване. В нашето съвремие, във военно време тя се разглежда като наука за транспорта подсигуряващ предвижването на техниката и състава при минимум разходи на средства.

Логистиката, е и един от неизменимите елементи на предприемачеството, там тя се появява се в началото на 20-ти век, основно като математическо учение за оптимизиране на разходите по доставката на стоки и материали. След първата и втората световни войни и в последствие, тя продължава да се развива под наименованието транспортна логистика. Към 80-те години на миналият век, логистиката стъпва в производството и процесите свързани с него, превръщайки се в процес на управление на материалните запаси и преработката им, а също и налагането и прилагането на критерии, чрез който да се минимизират разходите по тези процеси. Основно се занимава със създаване и управление на логистични вериги, системи и процеси. Съвременните предприемачески структури, основно са изградени от логистични, маркетингови и мениджмънтски елементи. В последните години, тези елементи все повече добиват вид на управленски функции.

Според динамиката на своето развитие, логистиката в контекста на еволюцията и развитието си минава през три характерни за нея периода:
> Дологистичен- при него транспорта и дейностите който са свързани с него са основен компонент на логистиката, като пример товарени и разтоварни дейности;
> Класически- при него процесите на логистиката се разглеждат като съвкупност от взаимно зависими една от друга дейности, или иначе казано логистична система;
> Неокласически- при него процесите в управлението на логистичните операции и процеси играят ролята на фундаменталните основи и концепции за управление на съвременните организации.

Принципно съществуват множество, на теория възможни определения свързани с определянето на същността на понятието логистика. Едно, от който именно гласи че:

"Тя е процес включващ управленските функции: организиране, планиране и контрол, който са насочени към процесите свързани с движението на материалните, финансовите и информационните потоци в посока във и извън организацията, също така и произтичащите от тях дейности, с цел оптималното задоволяване на очакванията и желанията на клиентите на организацията."

Изложение:

Днес модерната логистика е незаменима част от предприемачество във фирмите, тя е основен инструмент за реализиране на функциите по управление в конкретната им част на съдържание и форма. Тя търпи своето развитие и като наука, боравеща с ред термини, тълкуването на който се извършва в смисъла, контекстът и съдържанието на логистичната стратегия. Тя се явява, като неизменна част по изпълнение на фирмената стратегия, като представлява точен и ясен израз на бъдещите и настоящите цели на предприятието, като цяло, а също и в направление логистика. По пътят, по създаването и трансформирането на маркетинговия продукт се образуват и създават така наречените логистични вериги. Логистиката се подава на деление, то създава терминът логистично сегментиране, съставните части на което се явяват логистичните сегменти.

Частта или рамките, в които фирмата формира своят интерес се наричаме фирмена логистична верига, тя се характеризира с три състояния начално, моментно и крайно или изходно за веригата. Също така съдържа в себе си и три елемента, наречени логистични етажи или нива, те не се изменят и очертават три паралелни потока, а именно: логистката`технологията; информационната документацията; и оперативният логистичен мениджмънт.

Моделирането, анализът и реализирането на логистическите процеси, се явява първа задача за логистиката. Втората задача е свързана с моделиране и анализ на логистичните системи. Елементите на тези системи, са винаги от материален характер например: цехове, съоръжения, филиали, машини и др., те са уникални за всяка логистична структура и изискват ситуирането им спрямо реалното време и реалните параметри по използването им. На трето място се явява логистичната задача по управление на логистичните системи и логистичните процеси, като част от общата логистическа дейност на организацията.

В основата на управление на логистичната дейност е заложена и една важна концепция, а именно концепцията на "общите логистични разходи". С приложението и се изисква изследването на конфликтните връзки и зависимостта на елементите на разходите в три основни направления, целящи търсенето на пътищата за оптимизирането на разходите:
> На първо място са съставните части на логистичните разходи: транспортни, разходи за поддръжка на материални запаси, информационно управленските, а също така и загубите от дефицит, снабдяването;
> На второто място са разходите в различните фази в материалният поток. Или разходи между производството, снабдяването, дистрибуцията в това число и разходите на звената участващи в "снабдителните вериги";
> На трето място са, разходите между нивото на логистично обслужване и самите логистични разходи.

Логистика e тясно обвързана с устойчивото развитие на икономика, от описаното до тук следва това че тя е неизменно свързана с нуждите от постоянното търсене на адекватни решения, с цел оптимизирането на разходите по планиране, складиране, доставка и до дадена степен оптимизиране на процесите в производството запазващи, възможността фирмите, компаниите и организациите да бъдат конкурентно способни на пазара на стоки и услуги на национално и над национално ниво в икономически план. Тя е съвкупността от модели, методи и средства с помощта, който управлението на фирмите и организациите използва в управлението на материалните потоци от момента на тяхното възникване, през фазите и етапите на движението им и достигането им в крайната им точка на потребление, при минимални разходи и запазване на максимално ниво на обслужване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистика и устойчива икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.