Логистично обслужване


Категория на документа: Икономика


Национален военен университет
" Васил Левски"

Специалност: Стопанска логистика

Факултет "Общовойскови"

РЕФЕРАТ
по
Логистика

ТЕМА: ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изготвил:***** Проверил:Доц.Д-р.В.Банабакова
Фак. № 11356

В. Търново

2013

Съдържание: стр.

УВОД...................................................................................................3
1. Същност и особености на логистичното обслужване.......4
2. Равнище на логистично обслужване оценка на усилията....7
3. Оценка на логистичното обслужване............................10
4.Влияние на обслужването на клиентите на логистичните разходи.......................................................................11
5.Етапи на процеса на обслужване на клиентите..............13
6.Методи за стратегическо и оперативно управление на обслужването на клиентите.................................................................16
7.Значение на логистичното обслужване.........................18
8.Заключение...............................................................19
9. Използвани източници...................................................20

Увод

Често в литературата и практиката негласно се налага мнението, че логистиката, изобщо и логистичните системи, в частност, съществуват и се развиват, за да обслужват потребителите. Вследствие на това и логистичният цикъл се отъждествява с цикъла на изпълнение на заявката (поръчката) на клиентите. Това безспорно стеснява мисията на логистиката, но едновременно очертава приоритета на логистичното обслужване, защото:

Първо, фирмите и звената им си разменят не само стоково материални ценности, но и големи обеми разнообразни услуги, вследствие на което между тях протичат сервизни потоци. В тази връзка активно се развиват SRL подходът - логистика на сервизния отговор, както и логистика на добавената стойност основното, за която е точното определяне на потребностите на клиентите от логистични услуги и включване в логистичноя процес на операции, изискващи минимални разходи.

Второ, функционирането на логистичните системи е ориентирано към задоволяване на платежоспособното търсене на потребителите на основата на изпълнение на техните заявки. Самата природа на логистиката предполага това, тъй като обслужването на клиентите е крайният продукт от съчетаването на редица логистични функции и операции, които осигуряват пространствена и времева полезност на продуктите, свързани с потребителските нужди.

1. Същност и особености на логистичното обслужване

Логистичното обслужване е едно от основните средства за осигуряване на конкурентни предимства и задържане на клиентите чрез по-пълно и непосредствено удовлетворяване на техните изисквания. В тази връзка и един от основните показатели за оценка на ефективността на логистичните системи, както и за планиране на логистичната дейност, е качество на логистично обслужване на клиентите.

С развитието на пазарните отношения възможностите на потребителите за избор на по-добро обслужване се увеличават. Разширяването на номенклатурата и асортимента на произвежданата продукция, увеличаването на броя на ефективните логистични операции в снабдяването и пласмента, усложняване на планирането на производството, разширяване на услугите, непрекъснато повишават изискванията към равнището на обслужване на потребителите и т.н.
Основополагащ елемент на логистично обслужване е фирмената
политика по обслужването на клиентите. За целта трябва да се познават техните приоритети и изисквания в това отношение. Логистичното обслужване на клиентите се възприема като съставено от четири основни елемента - време, надеждност, комуникативност и удобство.
Първият елемент- време - е свързан с времетраеното на цикъла на
поръчката, определяно от времетраенето на :
¤ предаването на съобщение за поръчка. Времето за предаване на



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Логистично обслужване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.