Логистични системи


Категория на документа: Икономика


- Краткосрочен/ статичен анализ.

Може да се разгледа краткосрочна ситуация, като разработим разходи, които са свързани с причинители на логистични разходи. След което да се избере системата с най-ниски разхдоди, доколкото тя е в съгласие с ограниченията, които фирмата е наложила на логистичната област. Този вид анализ е наричан от някои автори - статичен: този метод анализира разходи, свързани с различни компоненти на логистичната система в една точка от времето илиза едно определено равнище продукция.
- Дългосрочен/ динамичен анализ
Вторият метод за проектиране на оптимална система е математически да се изчисли точката на равенство между системите. За целта отправна точка е уравнението за права линия: Y=a+bx
където, "а" са постоянните разходи, "b" са променливите разходи на единица изделие. "Х" е нивото на крайната продукция.
В случай че е необходимо да се намери точката в която две алтернативни системи се изравняват, двете уравнениясе полагат като равни, след което се използват съответние данни за решението.
В някои фирми/системи е възможно да се обсъждат повече от две алтернативни системи. същият базов модел може да бъде приложен, с цел установяване на точките на безразличие/равновесие, независимо броят на анализираните системи.
като цяло, когато са налични само две алтернативи не е задължително функциите на разходите да имат пресечна точка, следователно едната функция ще бъде по-ниско от другата за цялата разглеждана област. При три или повече алтернативи е възможно две да се пресекат. В случай, че има три пресичащи се алтернативи, се наблюдават две точки на равновесие, които могат да бъдат отнесени към сполучливо решение на проблема.

Инструменти за анализ на логистиката

1.Инструменти за общо приложение

Инструменти, използващи се за анализ на цялото предприятие с всички негови подразделения.
Те се делят на инструменти за анализ на външната среда и инструменти за анализ на външната среда на предприятието.Към първата група се отнасят инструментите за анализ на пазара , бранша и конкурентите, а към втората група спадат инстументите за анализ на:потенциала,силните и слабите страни,шансовете и рисковете,възможностите,портфолио анализ,показателите,контролната точка и слабите места.

Анализ на слабите места
Този анализ се използва за разкриване на проблемите в предприятието. Под слаби места се за разбират всички смущения и източници на загуби.Причините и факторите за възникване за слаби места са от разнороден характер:лош мениджмънт,неправилен стил на ръководство,неправилен подбор и ръководство на персонала, недостаъчен контрол, несъобразен риск,погрешна инвестициионна политика,липсващо проучване на пазара и т.н.
Методите, използвани за анализ на слабите места са следните:
-разработка на каталог на слабите места-изброява най-напред проблемите в организацията на предприятието. Използва се за систематични проверки.
-разработка на въпросници-съдържат въпроси,които са насочени към своевременното установяване на погрешно развитие на процесите във фирмата.
-разработка на списъци с нежеланите и желанитепараметри-обобщения на установените смущения.
-пресмятане на икономически показатели
-АВС-анализ-инструмент за установяване на разпределението и концентрацията на данните.
-пресмятане размерана приноса-инструмент за оперативно планиране и контрол на дейността на фирмата.

2.Инструменти със специално приложение преди всичко в определени сектори на предприятието.като се има предвид, че всеки един инструмент може да се използва и в другите сектори на предприятието, което е причина да не може да се постави рязка граница между общите и специалните инструменти.

Други методи за анализ и класификация на количествени величини

1.Класификация на изделията

Тази класификация има за цел да осигури диференцирано управление на материалните потоци. За тази цел изделията в производдствената програма се изследват за оптималните величини на тяхното управление, в резултат на което се формират три групи:

-изделич от тип 1-характерно е за тях,че са с ниска стойност и се пускат в производство ако мощностите не са заети от детайлите от тип 2 и 3.

-изделия от тип 2-характеризират се свисока стойност. Те трябва да се планират така, че да бъдат налични, когата трябва да се изпълни поръчка, планирана в производствената програма.

-изделия от 3 тип-характеризират се с много висока стойност.Тяхното планиране се определя от сроковете, които се задават от поръчките на клиентите.

2.Анализ на отношението продукт-качество

Този анализ представлява своеобразен качествен анализ, имащ за задача да подложи на проверка предходната класификация на компонентите.

3.Анализ на обръщаемостта на складови запаси

Този анализ се използва при управлението на компонентите от тип 1 и за установяване на свръх запасите. Обръщаемостта се изчислява като средния складов запас на продукта се раздели на средното му потребление за даден период.

4.Анализ на свръх запасите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.