Логистични системи


Категория на документа: Икономика


1. Що е логистична система? - Логистичната система координира и свързва в организационно,технологично,техническо и икономическо отношение материалните,финансовите и инфомрационните потоци от производителите на материали и полуфабрикати до крайните потребители на готовия продукт.
2. Каква е целта на логистичната система? - За цел логистичната система има оптимизиране на производството и намаляване на общите разходи по преноса,складирането и обработването на материалните потоци,както и информационно обезпечаване на дейността на фирмата.Постигането на тази цел става като най-напред се декомпозира (детайлизира) основната цел на подцели,всяка в зависимост от определени конкретни подцели в отделните звена на фирмата,след което да се свържат в едно цяло.
3. Приложение - широко приложение във практическата дейност на много различни фирмени структури.Изражда се във високите нива на йерархията на управление на фирмата като метод за управление на материалните,финансовите и информационните потоци.
4. Съдържание на логистичната система - съдържанието на логистичните системи на различните фирмени структури имат своите различия,но най-общо съдържанието се определя от няколко фактора:
- Продукт
- Пазар
- Технологични фактори на влияние
- Внедрени инструменти и технологии
- Организация на изграждане
- Информационна система
- Предварителни данни за разходите

5. Изисквания при реализацията и управлението на една логистична система:
- реалистичност - да е реализирана с минимални усилия и допустими разходи
- пълноценност - да се обхванат всички процеси ,протичащи по веригата "клиент поръчка - клиент доставка"
- съгласуваност - различните процеси на системата да бъдат съгласувани един с друг
- прозрачност - логистичната стратегия да бъде конкретно формулирана и разбираема за всички участници.
- възможност за контрол - успехът трябва да бъде установен от контрлни системи
- икономически аспект - да не се превишават определени разходи
- фъвкавост - възможност за реагиране и на най-малките промени в изискванията на клиентите.
6. Анализ на входа и изхода на логистичната система.
В практиката входа на логистичната система представлява постъпващите материали или така нареченият мениджмънт на материалите,а изхода е така наречената физическа дистрибуция или това е движението и складирането на крайните продукти.Нека си представим една фирма оперираща в химическата промишленост,например нефтопреработвателна компания.На входа на логистичната система е суровият нефт,от който впоследствие се получават редица крайни продукти,складирани по различен начин,предназначени за различни пазари и прочие.В този случай логистичната система може да се определи като система с тежест на изхода.
Логистичните системи класифицирани според входящите и изходящи материални потоци могат да бъдат няколко вида:
- Логистична система с преобладаваща изходна логистична тежест.Пример за такава е даден по-горе.
- Система с преобладаваща входна логистична тежест.Такава система има тежък входящ и опростен изходящ поток от материали.Пример за това може да послужи една самолетостроителна компания - безкрайно много доставчици на различни части и компоненти,а само един краен продукт - готовите самолети.
- Балансирана логистична система - това са компании както с големи входящи материални потоци,така и много различни крайни продукти,предназначени за различни пазари.За пример може да послужи една обикновена компания за дистрибуция на напитки - набира множество марки напитки от различни производители и съответно ги предлага на голям брой търговски обекти (магазини,маркети).
- Изходящо-връщателни системи - такива системи са присъщи за фирми които например предлагат техническо оборудване с последвано обслужване и след продажбата,както и замяна на стара и морално остаряла апаратура с по-нова,като пример може да послужи компания занимаваща се с производство и дистрибуция на компютри,телефони,принтери и други.

6. Анализ на разходите-
Всяка дейност от логистичните системи изисква да се направят определени разходи.Тенденцията е общите логистични разходи да се сведат до минимум,а самите общи логистични разходи са сбор от отделните разходи на всяка дейност.Пример с желесопътен или автомобилен транспорт илюстрира ясно как да се вземе решение кой от двата превоза да се използва.При използването на железопътен транспорт разходите за транспорт са по-ниски,но пък се увеличават разходите за складиране,за да може да се намалят разходи от загуби по продажби.При използването на автомобилен транспорт,разходите за транспорт нарастват,но се намаляват разходите за складиране.При така поставен въпроса се търси начин на избор,който да доведе до минимизиране на общите разходи.
7. Организация на транспортната мрежа
Транспортната мрежа е графичния израз на една логистична система.Нейните части са възли (спирки) и дъги (пътища).Възлите са точките където стоката се складира или обработва.Дъгите са пътищата за свързване на складовете и цеховете.Те могат да са железопътни,сухопътни,въздухоплавателни,водни и други.Групирането извършено по този начин,чрез спирки и дъги позволява да се потърси начин и подобри транспортната мреа с цел оптимизиране на транспортните разходи.

8. Анализ и контрол на логистични канали
Какво е логистичен канал? - това е мрежа от посредници занимаващи се със складиране,прехвърляне,обработка,комуникация и други функции,допринасящи за ефикасен поток от стоки.Логистичните канали могат да бъдат прости или сложни в зависимост от броя на участниците и връзките между тях.
Когато логистичната система е голяма (голяма фирма,силно развита дейност или дейности) и когато логистичните канали са много и сложни на брой започват да се появяват различни проблеми,които според характера им,фирмените мениджъри се опитват да разрешат по различни начини,като единна стратегия и начин няма.Всяка логистична система е с индивидуална структура и възникващи проблеми,което налага индивидуално търсене на решение на даден възникнал проблем.Важното е цялата логистична да функционира ефективно,а не само отделните й звена.

6. Ниво на Оптималност
Системната концепция, като такава дава основания за стремеж към оптимизация във фирмата, от гледна точка на система, но не за сметка на един или друг вътрешен фактор. Например, транспортирането на дадена доставка не трябва да става за сметка на друга логистична област свързана с процеса, като складиране и опаковане.
Вземайки предвид системният подход оптимизирането на кой и да е от елементите е необходимо да бъде съгласуван процес, а решението взето, след обстоен анализ на ситуацията - вътре във фирмата и спрямо обкръжаващата среда. Необходимо е да се вземат предвид приоритетите на маркетинга и логистиката, от гледна точка ефикасността или печалбата на организацията, като цяло, както и да се обсъди с произодствения, финансовия и др. Отдели.
като цяло възможните подходи за оптимизиране на дейноста, могат образно да се разделят на два:
- Вътрешна оптимизация: оптимизация на подсистемите във фирмата. Това означава, че е възможно логистиката да работи в рамките на ограничения, като например: време за доставка, финансови ограничения за подобрения и т.н. Подобен подход, до колкото е възможно, би позволил известна гъвкавост, но от друга гледна точка в някои случаи сложността на организацията, като система правят подобни решения невъзможни на оперативно ниво. Подобна вътрешна оптимизация би била приложима за фирми предоставящи крайни, готови продукти.
- Външна оптимизация: оптимизация спрямо външните системи. Например контейнер или палета, проектиран за транспортиране продукцията на фирмата , според нуждите на фирмата, може да не е съпоставим с потребностите на клиента.
Друга възможна сегментация по отношение на оптимизиране на дейността на фирмата, като система е спрямо следните нива:
- Икономически
- Екологични
- Политически, пряко свързани с клиентите
- Социални, свързани със снабдителите
7. Техники за системен анализ в логистиката
Предмет на анализа са общите разходи за логистични системи.
Някои от по-основните методи са както следва:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.