Логистични логлинейни модели


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "СТАТИСТИКА"

Курсова работа
по "Иконометрия - I част"

Тема:
Логистични логлинейни модели

Разработили: Проверили:
Алина Василева Попова, фак. № 3785 1. гл. ас. д-р В. Димитрова
Десислава Миленова Кавалджиева,
фак. № 3788 2. гл. ас. Сл. Желязкова
спец."Статистика и иконометрия", III курс
редовно обучение

Варна
май 2013 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

Увод...........................................................................................
1. Същност на логистичните логлинейни модели .......................................
2. Проверка на адекватност и статистическа значимост на параметрите на построения логистичен логлинеен модел .....................................................
3. Изводи и препоръки при използването на логистичен логлинеен модел ...
Заключение..............................................................................
Използвана литература и източници.................................................
Приложения...............................................................................

Увод

Логлинейните модели за честотни таблици изразяват зависимости между две или повече факторни явления, представени на слаби статистически скали, моделирайки честотите на техните съвместни разпределения. При тези модели като резултативно явление се разглежда съвместното разпределение на явленията, между които се търси зависимост. Зависимата променлива в тях представлява натуралният логаритъм на очакваната честота на това съвместно разпределение. Може вместо честотите на съвместното разпределение в ролята на резултативно явление да се постави едно от факторните явления в модела. Когато това явление е представено на дихотомна скала, а останалите факторни явления са категорийни променливи, полученият модел, който изразява зависимостта между една алтернативна променлива и една или повече категорийни променливи, се нарича логит логлинеен модел. За всяка комбинация от значения она факторните променливи в такъв модел разпределението на зависимата променлива е мултиномно. Ето защо тези модели се наричат още мултиномни логлинейни модели. За разлика от логлинейните модели за честотни таблици, където целта е в модела да се изразят всички съществуващи статистически обосновани зависимости между участващите променливи, при логит логлинейните модели целта е да се изразят връзките между зависимата променлива и всички останали, които се третират като независими факторни променливи. В тази светлина логит логлинейните модели в голяма степен наподобяват генерализираните регресионни модели.

Същност на логистичните логлинейни модели

За изясняване същността, особеностите и приложението на логит логлинейните модели сме разгледали два примера. В първия пример моделираме използването на компютър в зависимост от образованието, а във втория ще включим в модела още един фактор - финансовото положение. Примерите са разработени въз основа на данни от представително анкетно проучване сред 1080 човека в страната. Резултативното явление в модела е изразено чрез алтернативната променлива Използване на компютър (x 11) със значения: 0 - не, 1 - да, а факторните явления - Образование (x 4) и Финансово положение (x 2). Приложението на логит логлинейните модели в двата примера е разгледано с помощта на SPSS 20.
Логит логлинейните модели обединяват в себе си черти на логистичните и на логлинейните модели. Те, както логлинейните модели, се построяват въз основа на честотите на съвместното разпределение на всички променливи в модела, тоест въз основа на честотна таблица. Зависима променлива в модела не са тези честоти, а съотношенията между тях за всяка двойка значения на алтернативната променлива, която е разглеждана като резултативна. На табл.1 е представена двумерната честотна таблицана съвместното разпределение на 1080 човека според това, дали използват компютър, и според тяхното образование.
Таблица 1
Честотно разпределение на 1080 човека според използването на компютър и според тяхното образование

Ползване на компютър
Образование x4j

основно
средно
висше
общо
x11i
1
2
3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистични логлинейни модели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.