Логистична верига - същност, характеристика


Категория на документа: Икономика


15.Логистична верига - същност, характеристика. Управление на логистична верига и логистика. Връзки и процеси в логистичната верига. Структура мрежата на логистична верига. Елементи на управлението на логистична верига.

Логистиката е наука за управление на материалните потоци. Материалният поток е системата от дейности, опрерации и процедури осигуряващи предвижването на суровини, материални и готови продукти от началното до крайното звено. Участниците са производители на части, материали и производство на готови стоки. Посредници са търговците на едро, търговците на дребно, крайните потребители и превозвачите. Координацията между тези потоци е логистиката.
Важно е да се следи и информационния поток. Информацията за търсенето се движи в посока обратна на тазив която се движи материалния поток, т.е. от потрабителите към доставчиците и производителите. Логистиката е координация и интеграция на материалните потоци.
Същността на логистиката е не само като система за управление на материалните потоци, но и на сервизните/услугите/. С разширяване на пазарите от 90 год. На мин.век към нея се прибавят и движението на финансовите потоци.
Логистиката като наука и практика за кооридниране и интегриране начетири потока изпълнява две основни функции:
- Икономическа. Придвижването от мястото до тези които имат потребност и предаване на собствеността.Цел на участниците в производството е да продаде произведеното от него, за да си върне стойността плюс печалбата. Колкото по-бързо става толкова по-икономично се извършва всичко. Основната цел е подходящ продукт, подходящ вид и количество, подходящо място, подходящо време, при най-ниски общи разходи и при високо ниво на обслужване на клиентите.
- Социален характер - да осигури гарантирано високо ниво на обслужване на клиентите, защото клиента е най-важния. Без него се обезмисля стопанския субект
Задачите на логистиката са:
1.Следи, контролира движението на потоците. Да избере подходящи канали.
2.Да следи и контролира разходите и да се стреми те да се снижават.
3.Да следи стоковите запаси и да се стреми за намаляването им.За точно навременна доставка-води до намаляване разходи, нам. трансп. разходи и др.
4.Да оптимизира маршрутите на стоковите потоци, травнспорта, икономията на горива.
5.Да изгражда оптимални търговски отношения.
Дейностите на логистиката се разделят на две:
1.Дейност осигуряваща реалното движение на стоковите потоци. Стоковите потоци вкл. Готовите за покупко продажба стоки и осигурява от дейности като:
- транспорта, който е основна логистична дейност. Чрез него се осигурява доставката на стоката до потребителя. Основни цели за постигане при транспорта са стоките да се доставят на определено място, в определено време, в подходящо състояние и на достъпни цени. Основните проблеми на транспорта са какъв вид да се използва, какви маршрути, технология на товаро-разтоварване, товароподемност, контрол.
- поддържане и съхраняване на стокови запаси. Поддържа се от готовата продукция на производителя, складовата база на търговеца на едро и търговеца на дребно, инвестиции като краткотрайни материални активи. Основни проблеми са клко да бъдат стоковите запаси, къде да са разположени, как да де контролират и попълват и т.н.
-уедряване, опаковане и маркиране на товарите, зависи от вида на опаковката, начина на товарене и разтоварване, складиране, разходи на време и труд, изипалзвоне на товароподемността на складовете и т.н.
-Обслужване на клиентите в логистичната верига.Задоволяването на потребностите е в центъра на дейността на производители и търговци, те купуват, произвеждат, продават с цел да печелят. Целта си могат да постигнат, ако предлагат стоки и услуги, които се търсят и се доставят там където са потребителите във време когато те имат потребност от тези стоки и услуги на достъпни цени.
-обратната дистрибуция е изкупуване на повредени, негодни и физически износени стоки. Целта е да се възстанови загубената потребителска стойност, да изкупи излезлите от употреба с цел използване ценните суровини, да изкупи отпадъците замръсяващи околната среда.
2.Дейности по управление на физическата дистрибуция:
-по планиране, поставяне на цели, показатели, норматгивни стандарти;
-по придвижване на проциса;
-изграждане на информационна система;
-контрол - система за постоянен ефикасен контрол.
Логистични разходи са всички разходи които участниците в дистрибуционната верига правят за изпълнение на лог.дейност, по елементи те са :
> разходи за транспорт, зависи от вида на стоките, технолотгията на товаро-разтоварната дейност;
> разходи за поддържане на стокови запаси, скл.р-ди;
> разходи по обслужване на клиенти;
> разходи по опаковка, маркиране и оедряване на товарите;
> -разходи по обратна дистрибуция;
> -разходи за административно обслужване.
Между елементите има взаимозаменяемост пряка и косвена.
Пряката - с увелчаване на продажбите се увеличава потребността от стокови запаси.Наличието на по-големи стокови запаси дава възможност за по-големи доставки. Те от своя страна намаляват транспортните разходии подемните операции и начина на уедряване на товарите.
При косвената заменяемост икономията в един елемент на разходите не води до икономия на друг, но води до икономия на общите разходи.

Условията за приложение на логистичната концепция в търговската практика се постига чрез концепции на микро и макро равнище:
Микро равнището се постига чрез:
1.На подичиняване логистиката на меркетинго, на цели, стратегия и маркетингова политика;
2.Изграждане на самостоятелно звено по логистика ръководено от презданта с мениджър и специалсти по логистика.
Макро равнище:
1.Формата на интеграция може да е доброволни обединение с цел общо управление на основни възлови дейности/транспорт, съхранение е закупуване на стокови запаси/
2.Корпоративната форма - при нея всяка фирма губи част от своята икономическа зависимост. Отделните дейности могат да станат и дъщерни фирми.
3.Коопериране на усилията.
4.Възлагане на външни изпълнители.Мащаба и ресурсите им осигуряват по-голям доход от разходите. При малък мащаб на дейност не е ефективно използването на собствен транспорт.

Мисията на специалистите по логистика е да създават и управляват интеграцията и координацията между дейностите на дистриб. На макро и микро равнище и по такъв начин да осигуряват доставката на стоката там където те се търсят, когато се търсят и с възможно най-ниски общи р-ди. Постигането на тази мисия се осигурява чрез спазването на някои важни принципа: подчиняване целите на дистр.на общите цели на фирмата; организаране на дистр.дейности взаимно координирано и енергично; постоянен контрол на дистр.р-ди по елементи и на общите р-ди, както и на факторите, от които зависят; поддържане високо равнище на обслужване на клиентите, включително и при сервизните услуги; детайлно управление на дистр.дейности; концентриране на обема на дистр.дейности; използване силата на информацията за управление на дистр-дейности и на с-мата; постоянно ноблюдение на работата на персонала и на неговата възможност; установяване на дългосрочни стоп. взаимоотношения с доставчиците и клиентите, с партньорите при осигуряването на дистр-процес; постоянно следене на резултатите и бързо реагиране.

Управление на логистична верига и логистика.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистична верига - същност, характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.