Лекция по макроикономика


Категория на документа: Икономика


Предмет на общата теория на икономиката. Нормативни и позитивни схващания. Микроикономика и макроикономика.
1. Обект и предмет на Обща теория на икономиката (ОТИ)
Обща теория на икономиката се отнася към класа на икономически науки, а те към системата на социалните. Реално съществуващ обект в действителността на Обща теория на икономиката е икономическия живот на обществото, даден в системата на икономиката като една от обществените системи. Обща теория на икономиката изучава икономическия живот преди всичко от гледище на промените в неговите качествени характеристики, т.е. на онези които го правят именно икономически така както те се проявяват във времето и пространството.
2. Подходи за изучаване на икономиката
Подходите за изучаване на икономиката можем да сведем до нормативни и позитивни. При нормативния подход в Обща теория на икономиката се сезира в това в което би трябвало да стане в системата на икономиката въз основа на нейното съзнателно управление. За това този подход се характеризира още като телеологически, т.е. предмета се дефинира като се асоциира с определената желана цел. При позитивния подход предмета на Обща теория на икономиката се извежда от системата на икономиката такава каквато е сама по себе си, поради това той се нарича още причинно-следствен.
3. Микроикономика и макроикономика
Микроикономиката е част от Обща теория на икономиката, която изучава поведението на автономните икономически единици (индивиди, домакинства, фирми), тяхното състояние и развитие, начините по които си взаимодействат в условията на равновесие и неравновесие на отделните пазари. Основи дялове на микроикономиката са: теория на търсенето; теория на производството; теория на разпределението; теория на благосъстоянието; публичния сектор и обществения избор. Макроикономиката се част от Обща теория на икономиката, която изучава поведението на цялата съвкупност от микро единици в тяхната взаимна зависимост, т.е. поведението на националната икономика като цяло.
Ключови проблеми на икономиката
1. Ключови проблеми на икономиката
Всяка икономика независимо от степента на своето развитие и от формата на нейната организация трябва да реши 3 ключови взаимно свързани проблема: "Какво" да се произвежда?; "Как" да се възпроизвежда? и "За кого" да се произвежда? (как да се разпредели готовия продукт)
"Какво" - поражда серия от други въпроси, като например "В какви количества?"; "В какви съотношения?" и "Кога?". Противоречието, което поражда проблема "Какво?" се състои в неограничеността на потребността и оскъдността на разполагаемите ресурси. То налага да се степенуват потребностите ида се прави избор, отговор на въпроса "Какво?" е това което отговаря на възможностите ни и потребностите подредени по важност.
"Как?" - е свързан с въпроси като "С какви ресурси?"; "С какви технологии?"; и "С кого?". Отговора на "Как?" се свежда до една дума ЕФЕКТИВНО, което означава от гледна точка на произведените максимални икономии, от гледна точка на потребителското максимално благосъстояние.
"За кого?" - ключов момент за всяка икономика е и въпросът "За кого?", или как да се разпредели готовият продукт. Безспорна е необходимостта от оптимизиране на сегашните и бъдещите интереси, проблем е и пропорцията между частното и общественото потребление. Важен е и въпросът на какъв принцип да става частното потребление: уравнителен, според потребностите, заслугите или платежоспособността. Опитът е доказал, че докато ресурсите са дефицитни и струват пари принципът на разпределение на продуктите трябва д а бъде според платежоспособността.
Същност и обхват на макроикономическата теория. Основни подходи и схващания за функционирането и развитието на икономиката.
Системата на икономиката има няколко основни направления:
1. Обща теория на икономиката (Микроикономика и Макроикономика)
2. Отраслови науки
3. Гранични науки (икономическа география, стопанска история, статистика)
4. Функционални науки (счетоводство, маркетинг, прогнозиране и планиране)
1. Предмет на макроикономиката
Макроикономиката изучава поведението на националната икономика като цяло, съставящите я основни сектори, основни макроикономически величини и взаимодействията между тях.
Основни сектори: домакински сектор, бизнес сектор, финансов сектор, правителствен сектор, външно-икономически сектор.
Макроикономически величини: съвкупни (агрегатни); БВП; съвкупно търсене (AD); заетост; бедност
2. Структура на курса по макроикономика
a. Макроикономическо равновесие (БВП; съвкупно търсене; съвкупно предлагане)
b. Макроикономическо неравновесие (инфлация; безработица)
c. Макроикономическо регулиране (пазар; държава)
d. Икономика на външно-икономически връзки
3. Основни функции на макроикономиката
- Познавателна - изучава различни страни, свойства и признаци на икономиката
- Методологическа - различни инструменти и подходи чрез които се изучават механизмите и свойствата на икономиката
- Приложна - каквото знаем да го приложим
4. Основни схващания и подходи за функциониране на икономиката
- Класическа теория за функциониране на икономиката - определя като по важна микроикономиката и доминира над макроикономиката. Отправна точка е човека с неговия личен интерес, свободното действие на пазара, пазарните сили и ненамесата на държавата. Недостатъци - класиците надценяват ролята на пазара, те разглеждат икономиката като прост сбор от микроединици.
- Кейнсианска теория за функционирането на икономиката - макроикономиката доминира над микроикономиката. Кейнс и неговите последователи отричат класическата теза за самоуправляваща се икономика и препоръчват държавна намеса. Кейнс не отрича ролята на пазара, но смята че трябва да бъде коригиран и допълван от държавата
- Ролята на международната икономика - развитието на икономиката не зависи само от микро или макро единиците, постигането на икономическо равновесие се основава на постоянното приспособяване на националните икономики към променящата се между икономиките среда. Националната регулаторна система се допълва от наднационални организации.
Основни цели и инструменти на макроикономическия анализ
Икономиката е динамична система, поради което бързо променя своите параметри.
Кейнсианска концепция за функционирането на иконимиката. Същност и компоненти на съвкупното търсене.

През 30-те години на 20 век капитализма изживява дълбока икономическа криза известна като "Голямата депресия" (1929/1932 година). Тя поражда дълбоки сълнения в класическата концепция за функционирането на икономиката. В отговор на това през 1926 г. излиза книгата на Кейнс "Обща теория на заетоста, лихвата и парите" в която се обяснява защо автоматичните регулатори не могат да върнат икономиката в равновесно състояние и да осигурят пълна заетост на ресурсите.

Концепцията на Кейнс съдържа два основни момента:
1. Критика на класическите схваштания за функционирането на икономиката
2. Предложение за нов модел за функциониране на икономиката

На първо място кейнсианците критикуват закона на Сей. Според тях автоматичните регулатори са загубили своята гъвкавост и не могат да осигуряват равновесие в икономиката. Предлагат своя концепция основана на съвкупното търсене. Според кейнсианците не съвкупното предлагане, а съвкупното търсене е водещо и имено то определя обема на производството. В този смисъл макроикономическото равновесие може да бъде постигнато както на самия потенциал на икономиката така и под него.

Според кейнсианците основно място върху съвкупното търсене.
Количеството стоки и услуги, което купувачите желаят и могат да закупят при всяко равнище на цените за определен период от време. - AD (Aggregate demand)




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Лекция по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.