Лекция по икономика с три задачи


Категория на документа: Икономика


акселератор = (прираст на инвестициите)/(прираст на БВП)
Това отношение показва защо промяната в консумацията като главна съставка на БВП има важна последица за инвестициите и от тук за бъдещото развитие на икономиката.

Акселератора изразява отношения обратни на мултипликатора

Монетарен модел
Монетаризма се базира върху:
А) частното предприемачество
Б) свободния пазар
В) ненамесата на държавата в икономиката
Г) количественото уравнение на размяната MV = Qp.

Според монетаристите само паричното предлагане има реално значение за равновесно равнище на БВП. То влияе върху съвкупното търсене и съвкупните разходи, от тук и върху равнището на БВП.

Монетарно правило - паричното предлагане да расте с фиксиран темп близък до темпа на изменение на равнището на потенциалния продукт. Ефектът от това ще бъде, че съвкупното търсене също ще се увеличи, ще се увеличи и реалният БВП при стабилни цени поради наличие на свободни ресурси. Това правило има следната графика:

AD1 - Крива на агрегатното търсене
AD2 - крива на агрегатното предлагане

Според Кейнс (фиг2) кривата на съвкупното предлагане клони към хоризонтала, тъй като икономиката функционира при непълна заетост на ресурсите и следователно под своя потенциал. Според монетаристите (фиг. 3) - обратно - икономиката функционира близо до равнището на на своя потенциал т.е. при пълна заетост, поради което кривата на пълното предлагане клони към вертикала. Според кейнсианският модел стимулиращата политика на държавата влияе върху съвкупното търсене и предизвиква увеличение на БВП при слвба инфлация. Според монетаристите всяко изменение на съвкупното търсене под влияние на стабилизиращата политика на държавата води до силна инфлация и до слабо нарастване на БВП. Ето защо според монетаристите само спазването на монетарното правило ще поддържа икономиката на равнището на потенциала без да предизвиква нито безработица, нито инфлация.

Фискална политика и макроикономическо регулиране

Кейнс твърди и доказва, че държавният бюджет трябва да се търси от неговата балансираност (равенство между приход и разход). Той доказва, че държавният бюджет не трябва да е балансиран т.е. не е страшно да имаш бюджетен дефицит и дълг. Важно е този дефицит да подтиква към икономическо развитие.

Държавният бюджет е финансовият план за една година и обхваща планираните разходи за изпълнение на определени правителствени програми и необходими приходи за тяхното покритие. Различават се следните видове държавен бюджет:
А) действително изпълнен
Б) балансиран - приходите са равни на разходите
В) бюджетен излишък - приходите са по-големи от разходите
Г) бюджетен дефицит - приходите са по-малко от разходите.

Структурата на ДБ е израз на финансовата политика на държавата от гледна точка на приходите от значение са 3 групи отношения:
А) между приход от стопанска и нестопанска дейност
Б) между данъчните и неданъчните приходи
В) между приходите от преки и косвени данъци

От гледна точка на разходите в бюджета биват
- текущи
- инвестиционни
- трансферни

* за погасяване на външен дълг

* за субсидиране на нефинансови организации

* за осигурителни плащания

* трансфери между други страни

* трансфери на капитали и др.
Финансовата политика е държавна чрез разработване и упражняване на държавния бюджет за постигане на определени цели. Инструментите на тази финансова политика са следните:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по икономика с три задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.