Лекция по икономика с три задачи


Категория на документа: Икономика


Икономика Лекция 9

Задача 1:
МРС=0,9;at (данъчната ставка) = 30%. Колко ще се увеличи дохода, ако правителството изразходва по 1 милион за:

А) въоръжение

Б) за помощи на безработни

В) как ще се изменят резултатите по условия А и Б ако данъчното облагане е 10 %?
Решение:
А) y=
Б)
Където: i - инвестиции; bTR - държавни плащания; b=MPC - маржинална склонност към потребление, а - автономно потребление; t- данъчно облагане; bt = MPC.at; σ - нетни плащания; Е - нетен експорт.
Задача 2:
Ако инвестициите в затворена икономика са i = 10, MPC = 0,9, равновесното равнище на дохода y = 200, намерете математическата функция на планираните АЕ ?
, следва АЕ = 190+0,9y
Задача 3:
При МРС = 0,5 и t=10%, равновесното равнище на дохода y=100. Колко ще е равнището на дохода y= 20%?
Решение:
- новото равнище на дохода.

Принцип на мултипликата и акселератора

Обикновено нарастването или намаляването на даден разход води до по-голямо нарастване или намаляване на БВП или равновесното равнище на дохода. Именно усилващия ефект на инвестициите като разход върху дохода наричаме принцип на мултипликатора. Той е числен коефициент показващ в каква степен нарастването или намаляването на даден разход намалява и увеличава равнището на БВП (y). Затова нарастването на дохода . M е мултипликаторът. Смисълът на мултипликатора е в стимулирането на икономиката чрез допълнителни разходи, а следователно чрез допълнително Ад (съвкупно търсене) има множествен ефект, т.е. мултипликаторът е числото, с което се умножава първоначалния размер на една инвестиция. Например ако допълнително 100 млн. инвестиции резултатират в 500 млн. добавъчен доход, то мултипликаторът е равен на 5.

Мултипликатора пряко зависи от маржиналната склонност къмкносумация или маржиналната склонност към спестяване. Той е в пряка зависимост от МРС и обратна от MPS
,

Стадии на разход
Доб. y
Доб. С (консумациця)
МРС = 3/4
I
100
75
M=4
II
75
56,25

III
56,25
42,19Мултипликаторът играе важна роля тъй като и най - незначителното изменение в инвестициите или разходите предизвиква чувствителни изменения в реалния БВП и дохода.

Принцип на акселератора: не само добавъчните инвестиции изменят равнището на БВП, но и обратно - прирастът на БВП води до прираст на инвестициите. Акселератора показва с колко нарастват брутните инвестиции, ако БВП се увеличи с определена величина. Зависимостта е правопропорционална, т.е. същността на акселератора е:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по икономика с три задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.