Лекция по икономика на труда


Категория на документа: Икономика


Трудови пазари.Трудова борса
1.Х-ка и особености на пазара на труда.Стоката на трудовия пазар.Особености и ефекти на пазара на труда

Пазарната икономика предполага с-ма от взаймносвързани пазари осигуряващо нейнаъа ефективност и устойчивост. Разделят се на ресурсови и продуктови.Обхващайки всички категотии трудоспособно население като ресурс,актив ,капитал и ф-р на производство,трудовият пазар се отнася към ресурсовите,тъй като се купува и продава работна сила.Той е механизъм чрез който се регулира,координира и реализира дейностите по заетостта на човешките ресурси. Това го прави пряко свързан с иконом.ефективност. С иконом.ефективна връзка с конкурентността са мотивацията и гъвкавостта.
1) За висока производителност на труда
2) Конкурентноспособност
3) Мотивационнен статус
4) Гъвкавост
В теоритичен аспект трудовият пазар са иконом.връзки взаимоотношения, среда и взаимодействие м/у субектите на тъсенето (фирми и организации) и субекти на предлагането( човешките ресурси) на дадено място, време и опр. цена на труда по повод на заетостта и заявените интереси.

Търсене на труд предлагане на труд

Зона А -неудолетворено търсене ( свободни работни места)
Зона Б- удолетворено търсене и предлагане
Зона С - неудолетворено предлагане (безработица)

В организационен аспект трудовият пазар е съвкупност от формализирани и неформализирани правила,нормативи,стандарти и изисквания, регулиращи пазарния подбор и ефективното използване на човешки ресурси

Основните субекти на трудовия пазар са:
1) Всички фирми работодатели- независимо от ф-мата на собственост
2) Държавата,която учатва чрез 3-те власти,чрез своите активни политика за по-голяма заетост пасивни политики,чрез социална защита, чрез ф-циите на работодател осигуряващ работни места.
3) Създаване на заетост чрез обществени поръчки
Особеностите на трудовия пазар се откриват в спецификата на ресурса,който се търси и предлага а именно това е човешкия ресурс който е уникален и несравним.
1) Производството и формирането на човешкия капитал изиква продължителен период от време, големи инвестиции и системен труд, за придобиване на проф.пригодност.
0------------------------------------------------------ - - - - - ->

__________ 16 год.

___________________22 год.

_______________________________29 год.
2) трипартизъм при регулиране на трудовите пазари
3) при тъсенето на труд фирмите се интересуват не само от настоящето съставяне и оценка на човешките ресурси но и от бъдещето развитие на човешкия капитал като потенциал.
4) Продължителността на ползване на ефектите от сделката при наемане на работна ръка т.е. продължителносттта на трудовите отношения
5) Много по различните изменения в цената на труда тъй като вкл. Основен ел. на трудовото възнаграждение но и социален пакет от компенсаторни плащания обвързани с кол-вото и качеството на работа
6) Поради високата степен на индивидуализация на сделката и уникалността на човешките ресурси съществува несъвпадение на времето м/у акта на сключване (наемането) и адекватността на информац. за реално ниво на квалификация и реална подготовка на лицето.
7) Присъствието на необичайно много извън пазарни ф-ри за регулиране на трудовия пазар (дъжавата с нейните институции,бизнеса с организациите му, както и участването на синдикалните организации)
8) Относителна неравнопоставеност м/у продавачите и купувачите по време на сделката като по-силната страна това са фирмите
9) При трудовия пазар отсъства практиката изчистването и балансирането на трудовия пазар чрез намаляване на цената на човешкия труд.
10) Производният х-р и зависимост на тъсенето и предлагането на конкретен вид труд от кониктурата на съответния пазар на стоки и услуги произвеждани чрез този труд.
Стоката на трудовия пазар това е трудовата услуга която се купува и продава с цел реализиране на платената заетост. Особено е че качеството на трудовата услуга пряко зависи от качеството на човешкия капитал чиито собственик го придава за ползване при опр. цена и условия на бизнеса. Особеностите на трудовата услуга и сделката покупко-продажба се свързват с предоставяне за ползване от бизнеса без преотстъпване на собственост от неговия притежател.
Ефекти и ползи от трудовия пазар
1) Той зъздава пазарна среда за организиране на ефективната заетост базирана на конкуренцията
2) Чрез ефективната реализация на икономически активните лица трудовия пазар влияе в/у устойчивото развитие и иконом.растеж, взаимодействайки се с други пазари.
3) Чрез своите регулации и въздействие в/у заетостта той влияе в/у стандарта и качеството на живот на хората
4) Създавайки среда за конкуренция той мотивира икономически активните лица за по-целенасочена и ефективна кариера и реализац. в икономиката (мотивационнен ефект)
Трудовата борса като осн. Посредническа институция на трудовия пазар
Трудовата борса съществува паралелно с много други борси на пазарната икономика като ф-ма или институция чрез която се реализират целите и г-циите на трудовия пазар. В исторически план тя се явява много по-късно спрямо разв. на трудовия пазар и то тогава когато изниква необходимост от неговото институционализиране. По същество трудовата борса изпълнява две ф-ции:
1) Посредническа институция създавайки възможност и среда за бизнес контакти,сключване на пазарни сделки
2) Информационна предлагайки пакет от информ. На търсещите и предлагащите за сключване на сделката
3) Социално-защитна ф-я - обслужваща предлагайки социал.защита на хората изпаднали в риск по отношение на заетосттаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по икономика на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.