Лекция по 6-ти въпрос от конспекта за изпита по икономически теории


Категория на документа: Икономика


ТЕМА:

"АДАМ СМИТ И НЕГОВОТО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ. ВЪЗГЛЕДИТЕ МУ ЗА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ"

През ХVІІІ век живее и твори един от най-великите икономисти в историята на икономическата теория , който поставя основата на днешните ни икономически разбирания и до голяма степен оказват влияние не само върху икономиката , но и върху световната история .Това е основоположника на икономическия класицизъм - Адам Смит . Той живее и твори във време, когато индустриалната революция още не е започнала. Това е епохата, когато манифактурното производство не е достигнало своя епогей, а стоковото производство решително е изместило традиционните форми на стопанството. Именно този факт дава основание на Смит да разглежда обществото като разменен съюз на обвързаните чрез системата на обществено разделение на труда стокопроизводители. Смит разглежда склонността като размяна, като фундаментално качество на човешката природа. За него човека е преди всичко икономически човек и това е основната му характеристика. Обществения интерес за Смит е резултат от сблъсъка от егоистични интереси за стокопроизводителите, дейността и конкретното участие на които се подчинява на властта на "невидимата ръка"-метафора, зад която се крие стихийния пазарен механизъм на разпределението на ресурсите по отрасли чрез търсенето и предлагането. За Смит формиращото се капиталистическо стоково производство е "естествен ред", подчинен на "естествени закони" Това е едновременно и теоритичен модел на обществото и теория на стопанската политика на макро и микроравнище.

Адам Смит е роден през 1723 г. В Шотландия, в гр. Киркалди. Произхожда от средно заможно семейство. Баща му е бил митнически чиновник, умрял няколко месеца преди да се роди синът му. Майка му посвещава всичките си сили и умение за възпитанието на единственото си дете.

Адам Смит постъпва в Глазгоуския университет на 14 - годишна възраст. Изучава логика и нравствена философия. Негово хоби са математиката и астрономията. След завършване на Глазгоуския университет през 1740 г. Адам Смит продължава образованието си в Оксфордския университет, където прекарва шест години.

През лятото на 1746 се завръща в Шотландия, Киркалди. В родния си град той продължава упорито да се самообразова. Тук именно се заражда неговиаят интерес към икономическата теория. По същото време изнася един цикъл от лекции по английска литература в гр. Единбург. През 1750 г. Той вече определено застъпва основните идеи на икономическия либерализъм. Пет години по-късно отбелязва, че идеите на либерализма най-напред са обосновани в лекциите му, четени в Единбург.

През 1751 г. Адам Смит става ръководител на катедра по логика, а след известно време - и на катедрата по нравствена философия в Глазгоуския университет, където прекарва около 13 години.
През 1759 г. Адам Смит пуликува големия си научен труд " Теория на нравствените чувства". В това теоретико-философско съчинение той поставя като основен принцип "принципа на симпатията", като същевременно отхвърля религиозния морал.

След Глазгоу Адам Смит прекарва три години във Франция като възпитател на херцог Берклей. Тези години са особено плодотворни за неговите теоретико-икономически разработки. За това спомагат и неговите посещения в клуба на физиократите в "таванската квартира" на Франсоа Кене.

През 1767 г. Адам Смит е отново в родния си град Киркалди, където в продължение на повече от десет години завършва съчинението на своя живот "Богатството на народите". Книгата му се дели на пет части.

Оценявайки и анализирайки теоретичните концепции в " Богатството на народите", твърде лесно може да се прозре икономическата политика, на която Адам Смит е ревностен поддръжник. Тя съвсем накратко може да се формулира по следния начин: цялостна разработка на програма за свободата на външната търговия. Свобода, която е насочена преди всичко против остатъците на меркантилистичната икономическа политика. На базата на тази свобода се ражда т.н. "фритредерство" - основният икономически принцип на английските промишленици и търговци през този период.

Смит изяснява, че държавната намеса в промишлеността носи силна вреда на икономическото развитие на страната. Това се отнася и до вътрешната търговия, при облагането и с различни акцизи и налози.

Адам Смит е особено категоричен, когато развива своето схващане за отмяна на всички мерки, които пречат за свободното и безпрепятствено движение на работната сила.

Адам Смит посочва, че е време да се даде пълна свобода на търговията със земя. Той смята, че само истинските собственици ще обработват по-качествено и рационално земята.

През последните четири години от живота си Адам Смит боледува тежко и умира през 1790 год. на 68 - годишна възраст.

2. "АДАМ СМИТ И НЕГОВОТО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ. ВЪЗГЛЕДИТЕ МУ ЗА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ"

Крачка в областта на икономическата мисъл се прави от Адам Смит . Трудът му "Богатството на народите " се състои от пет книги.

1.Производство и разпределение, в което се разглеждат проблемите на стойността и доходите на основните класи.

2.Капиталът и неговите функционални форми

3.Историческите условия за развитието на капитализма

4.Тук Смит дава оценка на икономическото учение на меркантилисти-физиократи-разглежда историята на икономическата мисъл такава каквато я вижда и познава.

5.Разглежда проблемите на държавните финанси, доколкото защитата на свободната конкуренция има пряко отношение към ролята на държавата в стопанския живот.

Във философско-методологическо отношение Адам Смит е последовател на материалистическата философия на XVIII в. Той е чужд на историческия подход, в резултат на което икономическите закони са представени от него като вечни и неизменни. Смит издига на знаменателна висота абстрактно логически метод. Той използва научната абстракция, за да отдели устойчивото, трайното, повтарящото се, т.е търси скритата същност на нещата, търси "естествения закон", който лежи в основата на процесите и явленията, но не се вижда с просто око. Неговия метод съдържа взаимно свързани страни-позитивния анализ на икономическите реалности, подчиняващ се на "естествените закони" и нормативния анализ, предлагащ изводи и препоръки за политиката на фирмите и държавата. За Смит икономическата наука не е само сбор от абстрактни разсъждения и заключения, не е просто абстрактна теория, а теория на база на ръководството на стопанската дейност на държавно и частно стопанско равнище.

Адам Смит е теоретик на разделението на труда. Една от най-интересните тези в подхода му към анализа на капиталистическото стоково производство е теорията му за разделението на труда в манифактурата. Смит не прави разлика между разделението на труда в манифактурата и в обществото т.е. за него обществото е една гиганска работилница.

Възникването на парите Смит извежда от развитието на стоковото производство и стоковата размяна. Той нарича парите "велико колело на обръщението". Според Смит парите са "техническо средство", което обслужва икономическите процеси, а не са самоцел. Поради ранната степен на развитие на кредитната система, той отделя скромно място на кредита. Влияние по въпросите на парите и паричното обръщение оказва личен приятел на Смит - Дейвид Хюм. Той е един от първоавторите на количествената теория на парите и има твърде модерна идея за природата на политическата икономия.

Най-спорният момент в учението на Смит е теорията на стойността, защото остава сфера на тлеещи дискусии и до днес. Първо, защото една задоволяваща всички теория на стойността е непостижима мечта в общество с противоречиви интереси, второ, защото поради високата степен на абстракция, теорията на стойността лесно може да се изроди в "чиста теория" и трето, защото именно с теорията на стойността е свързано ограниченото развитие на марксиската теория, от която бяха направени революционни изводи за неизбежната гибел на капитализма и закономерното движение към социализма.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по 6-ти въпрос от конспекта за изпита по икономически теории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.