Лекция номер 6 по МИО - Технология за сключване на международна сделка за покупко–продажба


Категория на документа: Икономика


 Тема 6 МИО

Технология за сключване на международна сделка за покупко - продажба
1. Основни способности на международната сделка за покупко - продажба: стр. 31 и 33 от учебника - препоръчително.
- Сключва се между пазарни участници от различни страни
- Предмет е на регулиране от национални и международни правни източници.
Тя е предмет на регистрация от търговското право на отделните страни и от международното търговско право. Международното търговско право не урежда и не регламентира целия обхват на отношенията, които се пораждат между страните във връзка с реализирането на такава сделка. В областта на международното право се работи за унификация на търговското право и на хармонизация на търговското право. Националните правни източници да предлагат близко уеднаквяване. Някой от основните въпроси на сделката са регулирани в: комисия на ООН за международно търговско право - в 60 страни са член на нея. Тя предлага UNCITRAL - създава международни конвенции, които след като бъдат ратифицирани, имат по - голяма сила от национални закони. Най - съществената конвенция е CISG (1930) - конвенция за международна продажба на стоки. Тя регламентира - основните стъпки при воденето на преговори. Говори се за предложението от страна на купувача например запитване, офертата като предложение на продавачите, контраоферта от потенциалния купувач, потвърждение за сключване на сделка. Говори се и за основни задачи на купувача и проучване в договора за покупко - продажба на стоки. За реализацията на покупко - продажбата оказват влияние и други институции. Международната стандартизираща организация (ISO) създала е около 19 500 международни стандарта.
SGS (международна наблюдателна организация - Женева) - основната й функция е да издава документи, потвърждава, че продукцията, която се продава съответства на определената от международния стандарт. Международната търговска камара в Париж (MTK(ICC)) - издава унифициращи документи като Incotgrms - 2010 г. (EXW; CiF; EXW Varna; CiF London). Тази камара издава за международните плащания. Документ: еднообразни правила за документарните акредитиви; еднообразни правила за инкасиране на търговски ефекти. В международния бизнес се реализира в международната правна среда; конкурентите са повече.
Особеност на сделките: оформянето на сделките в международния бизнес е във висока степен стандартизирано. Стандартизацията е наложена от два източника, като единия има по - голямо значение е Международни търговски обичай, другият е Клаузите на международните конвенции имащо отношения към търговията, бизнеса.
2. Стратегии за навлизане и разширяване на операциите на фирмите на външните пазари 95-106
- Верига за интернационализация - същината е, че комплексното изпълнение на външните пазари от начало с по - проста като технология операция и постепенно ги разширяват до по сложни. Най - простите операции за покупко - продажба могат да излязат на външния пазар и през посредник. Те разширяват компанията за максимизиране на печалбите.
- Родени като глобални фирми (Born - Globals) - тези компании не минават през интернационализация, създават се с цел да комуникират на външните пазари, не изискват големи инвестиции.

3. Технология за сключване на международни сделки за покупко - продажба - поредност на операциите по време на преговори. Основни условия на запитването. Основни условия на твърдата оферта. Видове оферти, технология на преговорите (Каракашева, стр. 35-49).
- Поредност на операциите - активно предлагане на продукцията от страна на продавачите чрез различни форми; запитване (оферта) от страна на купувачите. В отговор на запитването продавача предлага твърда оферта, а купувача контра оферта. Продавача може да създаде кова оферта, която може да обезсили първото предложение. Операции 4 и 5 могат да се повтарят различен брой пъти, в зависимост от различни фактори, сложността на оборудването, от сумата на сделката. Най - накрая сделката свършва със съгласие и поставянето на поръчка. Поставянето на поръчка се съставя със сключването на договор. Договорите могат да бъдат в писмена и устна форма. Обаче много национални законодателства изискват договора да е в писмена форма.
- Основни условия на запитването - потенциалният купувач е твърде пестелив в изискванията, които поставя докато офертата е търговско предложение, оферента предлага по - голяма част от бъдещата сделка. Съдържанието на запитването - описание на продукта, определени стандарти, определени изисквания за качества, посочва количество от, което се интересува; въпроси свързани с характера на продукта; питащата страна може да приложи своя типов договор за покупко - продажба (общи условия за доставката(покупката)).
- Условия за твърдата оферта - изпраща се в отговор на конкретно запитване към контролното лице. Приемането й чрез съгласие означава сключването на сделка. Тя включва по - голямата част от условията на сделката. Основни условия на твърдата оферта:
==> Подробно описание на продукта, от който се интересува; съответства на стандарт на ISO
==> Опаковане и маркиране, които да отговарят на определени стандарти
==> Количество, в отговор на това което е посочено в запитването
==> Цени; единична цена в съответната валута в условията на доставка

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция номер 6 по МИО - Технология за сключване на международна сделка за покупко–продажба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.