Лекции по управление на ресурсите


Категория на документа: Икономика


1-Основни понятия, същност на управлението на ресурсите.

През последните години стопанските дейности са ориентирани и отделят значително внимание на въпросите на управлението. Това се обуславя от редица причини. В общонационален план увеличаването на мащабите на провежданите мероприятия по възстановяването на икономиката на страната в условията на световно икономическа криза, извършването на приватизационните, реституционните и реинженеринговите процеси, широкото разпространяване на бизнес-информационните системи в сферата на управлението и др. съпътстващи изменения в икономическите и логистичните процеси налага постоянно вземане на нови и нови решения. Например, в сферата на отбраната и сигурността се провеждат също така, нови много по-ефективни управленски решения във връзка с глобалната динамизация на микро- и макросредата и извършващата се реформа в МО и БА и преструктурирането на отбранителния комплекс.Предназначението на управлението като наука и практика е било винаги да дава отговор на въпросите, започващи със защо? и вследствие на какво едни структури се развиват успешно, други незадоволително, а трети се обезсмислят. Конкретизирайки тази теория и практика с изучаването на този проблем, трябва да се изясни "какво трябва да предприеме един мениджър, управляващ определена стопанска дейност, за да осигури успех на своята структура". В качеството на предварителен отговор посочвам, че за осъществяване на тези дейности, готови формули и рецепти по-нататък няма да се дават, но това не означава, че няма да се разглеждат тези положения, които са пригодни в различни условия за нашата крайна цел - вземането на управленско решение, свеждането му до изпълнителите и контролът по него. В този перманентен процес напомням с още един знак внимание, отнасящ се до използването на този инструментариум, като се посочи това, че той може да е бил много добър по-рано, а непригоден днес или утре. Затова за всеки конкретен случай се синтезира и конкретно управленско решение.

Изучаването на науката управление на ресурсите е наложително и поради следните причини:

* извършващата се глобална преориентация към пазарната икономика и налаганите от нея зависимости върху развитието и адаптирането на националното стопанство;

* хармонизирането на националните ресурсни структури с тези на НАТО и страните членки на Европейския съюз;

* нов начин на стратегическо мислене при управлението на стопанските структури, дейности, функции и процеси;

* отговорностите на мениджъра да определя приоритетите и взема решение за всестранното ресурсно осигуряване на националното и отбранителното стопанство.

Управлението на дейностите в държавни, частни, малки или големи фирми от националното или отбранителното стопанство представлява сложна и отговорна дейност. Още повече сега, във времето на постоянно изменящата се среда, управленската дейност е изправена пред създаването на пакет алтернативни подходи и използването на оптималния за определения случай. Днес в управлението се използват такива подходи като гарантиране на качеството на производството и услугите, внедряване на нови техники, технологии и иновации, производствени системи "точно навреме", изменение на организационните технологии и др. Всички изброени подходи имат една обща черта, а тя е свързана с това, че те трябва да бъдат управлявани.

Управлението не може да бъде успешно, ако ръководителя използва само отделни заучени сухи концепции, модели, алгоритми, методики и схеми. Нещо повече, всеки, който иска да управлява успешно, трябва да успява много точно да съчетава разбиранията си за някои възлови истини в управлението с техните варианти, адаптирани към всеки един отделен конкретен случай.

Поради тази всеобхватност от различни области, в които се управляват ресурсите по някакъв начин, съществуват и множество тълкувания и определения. Като се изхожда от обобщаването на това множество, може да се даде следното определение - управлението е триединен процес - планиране, изпълнение и контрол, при който един или повече индивиди координират и направляват дейността на останалите с цел постигане на резултати, които е невъзможно да бъдат постигнати от всеки от тях, по отделно.

Същността на управлението са трите основни елемента:

> управление на стопанските дейности;

> управление на структурите;

> управлението на личния състав (персонала).

Изграждането е в основата на жизнения цикъл на всяка стопанска единица, като процес, включващ вземане на решение за създаване на организация и изпълнение на спектър от действия, които в съдържанието си включват доктринално определени изисквания за структуриране и развитието и.

Усъвършенстването на стопанските структури е процес на практическо изучаване на определени доктринални постановки с цел постигане на по-висока степен на обучението, квалификацията, развитието и организационно и практическо усъвършенстване на останалия персонал, планиращи се по мисии и приоритети в рамките на наличните ресурси.

Принципите и организацията на управлението са:

Принципи на управление

Принципите на управление са били обект на изследване още от XIX век. Основно те са установявани в практиката на мениджърите. Тяхното развитие стига и до наши дни, и то главно чрез интерпретиране. Голяма част от тези принципи са използвани в основата на нормативните документи. Посредством тях се е постигал стабилен и добър ред в структурите. Те не са само правила за поведение, а и насоки за разсъждение и осмисляне на проблема, следствие на което сам мениджъра решава кой принцип е най-подходящ за конкретния случай. Принципите до определена степен насочват мисленето на мениджърите при управлението на организациите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по управление на ресурсите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.