Лекции по УЧР


Категория на документа: Икономика


Тема 1
Същност на управлението на човешките ресурси
1 Същност предмет и обект.
Най общо определение за учр може да дадем като следим това понятие до управление на хората в организацията за изпълнение на набелязаните цели в нея. Учр като под система на системата за управление има равностойно място в нея, тази система формира организационната структура на организацията по различни функционални обласити: производство, финанси, маркетинг, управление на качеството и други. Учр разглежда също така и отношението между хората, тяхните желания стремежи и се стреми да ги обвърже с темповете на организацията. Учр е фунцкия и задължениена специалистите по персонала чиято задача е да привлекът (осигурят, да запазят и развият хората в организацията). Също така учр е процес на развитие прилагане и оценяване на политиката методите процедурите и програмите за запазването и развитието на хората.
2 Някои по важни концепций
- заетите в организацията са нейните най важни активи тяхното ефективно управление е ключово за успешното развитие на организацията.
- задължително обвързване на програмите политиката и плановете по човешки ресурси, със стратегическите планове на цялата организация.
- корпоративната култура, ценостите и социалния климат трябва да утвръждават управленско управление водещо до усъвършенство.
- при работа с човешките ресурси трябва да се постигне интеграция между всички заети в организацията с цел постигането на краен успех (резултат)
- човешките ресурси трябва да се разглеждат като инвестиция която се управлява и развива ефективно за постигане на дългосрочни ползи.
- учр трябва да постигне формиране на такава работна среда чрез която заетите да се насърчът за развитие на максимално използване на техните способности.
- да се прилага програмни практики в областа на учр които да гарантират изпълнението в организацията.
3 управление на човешките ресурси и управление на персонала.
Управлението на човешките ресурси дълго време е било използвано в америка като алтернатива по управление на персонала понятието се запазва до началото на 90-те години на 20 век след това обаче започват да се търсят различия между двете понятия като различията се търсят във философията и реализацията на дейностите който се обхващат, могат да се обособят следните различия: 1 управлението на персонала се разглежда като социално доминираща дейност насочена към отчитането потребностите и интересите на хората в трудовия процес докато понятието човешки ресурси се стреми да разгледа хората като ресурс които не е по различен от всички останали ресурси на организацията и от тази гледна точка човешките ресурси се идентифицират с целите на собствениците на организацията. 2 управлението на човешките ресурси трябва да осигури ефективно намиране и използване на човешки ресурси при бъдещи социални условия в страната и региона. 3 управлението на персонала от своя страна се приема като дейност на тези специалисти които се занимават с проблемите по наемането на работа на служителите по оценяването и мотивирането. 4 учр трябва да направи възможно съвместяването целите на хората в организацията със стратегическите цели на самата организация. Също така учр може да се счита като стратегическа дейност а управлението на персонала като оперативна.

Тема 2
Фактори и модели за управление на човешките ресурси.
Учр е дейност която изпитва непосредствено влияние от множество фактори, обикновенно тези фактори могат да се отнесат в две групи условия и фактори който са външни за ораганизацията и условия и фактори който са вътрешни. На базата на тези две големи групи се формира модела за управлние на учр.
1 условия и фактори за развитие на човешките ресурси.
1.1 условия и фактори на външната среда
- модел за управление на икомониката на страната
- държавна политика в областа на човешките ресурси
- глобализацията на икономиката
- състоянието на националния трудовия пазар
- демографски тенденции
- икономическа стабилност на страната
- национална култура
- формата на собственост
- промяна в техниката и технологията
- относителната договорна сила на синдикатите на национално равнище
1.2 условия и фактори на вътрешната среда
- размерът на организацията
- принципът на основата на които са изградени организацийте
- финансовото състояние на органицийте
- организационната култура
- стратегията и целина на организацията
- природата на труда в организацията
2 модели за управление на човешките ресурси
При развитието на теориите за управление на човешките ресурси се формират следните по важни модели :
Според развитието на теорията и практиката
2.1 модел на харвърдската бизнес школа в основата на модела лежат разбиранията за човешките отношения и човешката себереализация от системна гледна точка модела има 4 блока.
- 1 блок анализ и проектиране на длъжностите и работните места този ход има за цел да постигне максимална удовлетвореност на работниците от техния труд както и максимално съчетания между хора технологии и информация
- 2 блок управление на трудовите потоци това са всички влизащи и излизащи потоци от хора в самата организация.
- 3 блок анализ и проектиране на системата за трудовото възнаграждение
- 4 блок блок определящ вниманието на работниците и служителите в процеса на управление, тук се формират равнищата на власт и влиянието от гледна точка процеса на вземане на решения.
4-те блока трябва да предоставят възможност за: първо ангажираност на работниците и служителите с целите на организацията. Съотведствие между под системите и елементите на организацията 3-то компетентност при възлагане и изпълнение на задачите и постигане на икономическа ефективност.

2 модел на Мичиганската бизнес школа този модел застъпва разбирането че чр не се различават от останалите ресурси и въз основа на това разбиране се възприема 4 основни постолат (твърдение)
- цената на работната сила трябва да е приемлива за организацията
- трябва да се извлече възможно най голяма полза от труда на работниците и служителите
- инвестициите в човешки капитал трябва да отговарят на потребностите и възможностите на организациятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по УЧР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.