Лекции по статистика


Категория на документа: Икономика


1. Статистиката като наука и практика
-Същност на понятието статистика- Произход и същност на понятието "Статистика". Според някои статистици, думата "Статистика" произхожда от латинската дума "STATUS", и означава "Състояние", "Положение". Първоначално статистиката възниква като наука за държавата (население, религия, армия, национално стопанство и други). Съществуват и други предположения за произхода на думата "Статистика". Но за първи път тя е употребена от немският учен Годфрид Ахенвал, и затова той се смята за баща на статистиката.
- Статистически метод съвкупност от способи и похвати за събиране, обработване и изследване на статистическите данни.
-Статистическа наука - тя изучава чрез статистическият метод количественото изражение на масовите обществени явления и процеси (МОЯП).
- Статистическа работа (практика) - това е работата в резултат на която, се получават статистическите данни. Тя е станала професия на много хора, които се наричат "Статистици". Статистиците създават, произвеждат статистическа информация, а нейни потребители са: инженери, икономисти, лекари, историци, физици, и много други.
2. Статистическо изучаване
- определение за Статистическо изследване- общност от дейности по планиране, организиране и провеждане на изучаване на масово проявление, проявяващо се като съвкупност.
- Видове: Според обхвата статистическото изследване бива изчерпателно и частично. Изчерпателното изследване включва изучаването на всички единици, чрез които се проявява даденото масово явление. Частичното изследване обхваща част от единиците. Към частичните изследвания се отнася репрезентативното. При репрезентативното изучаване се обхваща част от съвкупността, която се нарича извадка. Извадката трябва да осигурява необходимата достатъчност и точност на резултатите за изследваните единици, така че въз основа на получените обобщаващи числови характеристики да могат да се правят изводи за цялата статистическа съвкупност.
В зависимост от времето на провеждане статистическите изследвания биват еднократни и текущи. Еднократните се провеждат през определен период от време за масови явления, които се променят бавно.Текущите се осъществяват непрекъснато във времето.
-Съвкупност е представлява общност от отделни единици, които отразяват съществуващата закономерност в дадено масово явление или процес в точно определени граници по време и по място. Важно условие за образуване на статистическа съвкупност е наличието на еднородност на нейните съставни елементи. Качествената еднородност на едиците от съвкупността се проявява по отношение на отделни общи белези (признаци). По отношение на други признаци единиците от съвкупността се различават една от друга. Например работниците от едно предприятие се различават по пол, възраст, степен на образование, професионална квалификация и др. признаци.
- Статистическа единица (единица на наблюдението) - отделният елементарен, неделим по-нататък случай, който е носител на интересуващия ни признак при дадено статистическо изучаване. При статистическото изучаване е важен избора на статистическите единици. Те в своята съвкупност трябва да бъдат носител на закономерностите в развитието на явлението или процеса. Статистическите единици могат да бъдат лица, групи лица, предмети, животни, предприятия, събития и др.
- .Статистически признаци - това са качествата, чертите, характерните особености, въз основа на които се извършва наблюдението на статистическите единици. Те определят съдържанието на статистическата единица. При определяне броя на признаците, по които ще се изучават статистическите единици е необходима да бъдат подбрани онези качества, свойства и особености, които характеризират най-точно единиците. Подбирането на статистическите признаци трябва да бъде в съответствие с целите и задачите на статистическото изучаване.
-Измерителни скали - Използването на измерителни скали при измерване значенията на признаците е необходимо от гледна точка на прилагането на статистическите методи и изчисляването на обобщаващите числови характеристики. В процеса на статистическото изследване се прилагат следните видове скали: номинална, ординална, интервална и относителна.
Номинална скала - тя служи за представяне определенията на категорийните признаци. При нейното използване се извършва групиране на данните за статистическите единици според принадлежността им към един или друг словесно определен признак - например, степен на образование, семейно положение и др.
Ординална скала - също не дава числов израз на определенията на изучавания признак и поради това се използва при категорийните признаци, но показва известно количествено различие между разновидностите на признака, изразяващо се в по-висока или по-ниска степен.
Интервална скала - тя служи за представяне на количествените признаци. Тя предоставя най-големи възможности за изучаване на икономическите явления и процеси и поради това се счита, че е най-силната скала.
Относителна скала - при нея количествената оценка на разновидностите на признака се получава чрез отнасянето на отделните значения на признака към една постоянна величина. Също се прилага по отношение на метрираните(количествените) признаци.
3.Етапи на статистическото изучаване
- Етапи на статистическото изследване. Това са теоретичен и емпиричен етап
Емпиричните разпределения са разпределения, отнасящи се до масовото проявление на явленията - статистическата съвкупност.Теоретичните разпределения се използват като модели за изследване на емпиричните разпределения. В резултат на статистическата групировка по определен групировъчен признак се получават статистически разпредения на съвкупността. Емпиричните разпределения са разпределения на честотите по значенията на изучаван признак, за изследваната съвкупност. Емпирично разпределение се получава, както на основата на абсолютните честоти, така и на основата на относителни честоти.
-Експерименти?
-Верификация?
4.Статистическо наблюдение
- Определение-Статистическото наблюдение е първият, началният, изходен факт на статистическото изучаване. Чрез него се събира първична изходна информация за статистическата единица. Статистическото наблюдение е планомерно, систематично и научно организирано събиране на сведения за реално съществуващи факти, явления и процеси с характерните за тях призанаци с цел изучаване на даден обект.
-основни форми са: Статистическата отчетност е правно регламентирана, има задължителен характер и е основна форма на статистическото наблюдение. Основа на тази отчетност е оперативно-техническата и счетоводна отчетност. Едновременно с това статистическата отчетност събира сведения за заетите лица по пол, възраст, образувание и квалификация, които не са обект на оперативно-техническата и счетоводна отчетност. Специално организираната отчетност обхваща онези явления, които не се наблюдават чрез статистическата отчетност. Провежда се еднократно или периодично през определен интервал от време. Такива са: преброяването на населението и жилищния фонд, на посевите, на селскостопанските животни, на земеделските машини и т.н.
Планиране и организация на статистическото наблюдение-Те са неразделна част от плана и организацията на статистическото изучаване. Планът вкючва: цел и единица на наблюдението, време на наблюдението, място на наблюдението, органи на наблюдението, източници на единични сведения, регистриране на единични сведения и други организационни мероприятия.
-Единица на наблюдение-Единицата на наблюдението е онова първично звено, от което се получават сведения за статистическата единица. Затова тя се нарича още и отчетна единица. Единицата на наблюдението може да съвпада или да не съвпада със статистическата единица.
-Време- Времето на наблюдение е различно за регулярната (. . . текуща статистическа отчетност) и за специално организираните наблюдения. При регулярната статистическа отчетност най-важното за периодните съвкупности е да се определи нейната периодичност (ден, два, пет) Тази периодичност зависи от скоростта на изменение на явленията.При специално организираните наблюдения трябва така да се подбере времето, че единиците да не се влияят от други фактори
-Място-То също е елемент на организационния план и обхваща териториалния обхват и мястото на регистрация. Териториалния обхват на наблюдението - това е териториалното разположение на изучаваните съвкупности и се решава при съставяне на програмата на статистическото наблюдение.
-Регистрация на сведенията-- Кореспондентски метод-Специалистите от дадена област играят ролята на кореспонденти на органите на статистиката и те дават сведения по изпратените им въпросници. Затова правилният подбор на кореспондентите осигурява добра информация.
Експедиционен метод.-При този метод специално подготвени сътрудници на НСИ отиват на място, където се намира единицата на наблюдението и там се извършва регистрацията. Точен, но скъп метод. Досега е прилаган само два пъти.
-грешки- те се делят на: случайни и систематически. При случайните се допускат както в посока на абсолютизиране, увеличаване, така и в посока минимализиране на наблюдаваните явления, докато систематическите се постигат само в една посока. Това води до изкривяване на цялостните резултати. И съзнателни се постигат чрез активно скриване на истината, заблуждение, измама, лъжа, дезинформация и води до съществено изкривяване на резултатите. Тези грешки са и систематични. Трябва да проверява достоверността на материалите.
организационен план - когато не е подходящ начина на регистриране на единичните сведения при неправилна редакция на въпросите в статистическите формуляри
-Органи на наблюдението: некомпетентни, нехайни грешки лицата, които дават сведения - подценяване на наблюдението, нехайство, - - - интимни въпроси.
5. Статистически групировки и обобщения
- Определение- извършва се на основата на проектите за групировки и групировъчни таблици, включени в емпиричните модели. Научна цел на групировките е обобщаване на единиците данни, получени при стат. наблюдение получаване на първичен стат.продукт. Групировките се извършват автоматизирано с компютърен софтуер.
-Етапите на статистическата групировка са:
1.Обособяването на групите по определени групировъчни признаци. Групите трябва да бъдат еднородни, е единиците трябва да принадлежат към един и същи социално-икономически тип. Това е най-важният етап в групировката, затова работата по него започва още при съставяне на програмата на наблюдението. Основание за образуване на групите са скалите (скалата, която се възприема в зависимост от групировъчния признак).
2.Отнасяне на единиците (случаите) на съвкупността към отделните групи в зависимост от определенията на признаците. Тази операция започва само след събиране на необходимите сведения, т.е. след приключване на наблюдението.
3.Сводниране на получените резултати (сводка). Този етап не е задължителен и се прилага при вариационни признаци. Състои се в пресумиране значението на признака.
-Видове статиситчески групировки по вариационен признак:
1. Първична и вторична статистическа групировка. Първичната групировка не винаги се извършва със строго определена цел. Тя трябва да може да задоволи нуждите и на практиката, и на науката. При вторичната групировка се извършва прегрупиране на единиците на съвкупността с оглед постигането на строго определена цел. При вторичната групировка се извършва прегрупиране в по-малък брой групи.

1. Единична (проста) и множествена (сложна) групировка. При простата групировка единиците се групират според значенията на един признак. Например ако групираме работниците в една фирма само по признака работна заплата, ще се получи проста групировка. При сложната групировка единиците на съвкупността се групират едновременно по два и повече признака

2. Териториална (пространствена) групировка. Чрез тази групировка се характеризира пространственото разпределение на единиците на съвкупността. Например може да се групира населението на РБ по области, произведената промишлена продукция по области и т. н.
Групировка по време. Посредством тази групировка се разпределят единиците на съвкупността по време на тяхното създаване или възникване.
6. Статистически анализ
-Определение-Статистическия анализ е приложение на статистическите методи за обработка на статистически данни, получени при наблюдението, групировката и сводката и за изучаване на производни статистически величини и тяхното тълкуване, с цел разкриване на същността, състоянието, тенденциите, закономерностите и зависимостите между изучаваните явления.
-Видове статистически анализ
1. Описателен анализ при него се описва състоянието на дадено явление с помоща на подходящи обобщаващи х-киСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.