Лекции по статистика


Категория на документа: Икономика


Статистическа закономерност - отразява необходимите паричинно-следствени връзки, които са характерни за масовите явления, обединени в стат. Съвкупност.
Закон за големите числа - съвкупност от теореми, чрез които се извежда общият принцип на познавателен подход към масовите явления. Той е израз на връзката между необходимото и случайното, конкретизирана като отношение между единичните случаи на проявление на масовото явление и общата закономерност, която ги обединява.
Предмет на статистиката - това са статистическите закономерности. Статистиката като наука изучава количествената страна на масовите явления и процеси, в неразривна връзка в тяхната качествена определеност, в конкретни пространствени и времеви граници, с цел установяване на закономерностите в тяхното състояние и развитие. Стат. Като теория е наука която дава знания за това как систематизирано и правилно да се изучават масовите явление, как да се установяват стат. Закономерности, т.е как да се извършат стат. Изучавания.
Статистически метод - специфичен подход към разкритие и опознаване на закономерностите в масовите явление. Като такъв той се основава на закона за големите числа и притежава характерни черти. Масовостта на стат. Изучаване е първата отличителна черта и означава, че установяването на стат. Закономерности трябва да се основава на наблюдението на достатъчно голям брои явление или случаи на проявление. Втора характерна черта на метода изисква разкриването на стат. Закономерности да ставаа не само чрез наблюдение на множество единици или случаи , но задължително ограничени в определени пространствени и времеви граници. Третата особеност на стат. Метод е, че чрез него се характеризира количествената страна на масовите явления и поцеси, т.е при стат. Изучаване се използват числата и мерките.
Начало на стат. Наука - 1660г. когато в Германия, в Хелмщатския университет се въвежда нова дисциплина наречена държавоведение, Херман Конринг. По-нататъшното развитие на тази наука се свързва с името на Готфрид Ахенвал. Той доразвивива идеие на новата наука в стоите лекции и трудове и през 1748 г предлага държавоведението да се нарича статистика.
Статистическа съвкупност - общност от единици или случаи, чрез които се проявява дадено масово явление, изучавано по стат. Път.
Статистическа единица - отделна, конкретна и неделима по-нататък форма на проявление на масовото явление, изучавано по стат. Път. Могат да бъдат лица, вещи , случаи или събития.
Количествени признаци - тези, чиито разновидности се изразяват с числа в съответна мярка.
Качествени признаци - характеризират се с това, че определенията им се изразяват с думи, описателно. Качествените признаци биват:
- алтернативни и кумулативни
Обект на статистическо изучаване- някакво масово явление. Определянето му е свързано с неговото ограничаване по същество и установяване на онези граници и критерии които са изходна точка за формиране на стат. Съвкупност.
Обобщаващи числови характеристики - продукт на третата фаза на стат. Изучаване- анализът и са резултат на различни по сложност математически действия.
Имерителни скали- номинални, рангови, ординални, интервални ( стр. 32)
Органи на наблюдението - временно привлечени лица, с помощта на които се извършва статистическо наблюдение.
Начини за регистрация на сведенията - зависи от вида на съвкупностите, които се наблюдават.
Източници на сведения - документални източници- актове за раждания, умирания, сключени бракове, разводи и други.
Непосредствено наблюдение- преброяване, измерване или друга форма на директно отчитане на единиците.

Статистически формуляри - това са стат. Въпросници, проброителни карти, анкетни карти и други формуляри, в които се записват сведенията за стат. Единица. Формата , съдържанието и въдът им се определя в зависимост от целта и задачите на изучаването.
Грешки при наблюдението - стр. 37
Статистическа групировка - има за цел да систематизира сведенията, получени при стат. Наблюдение, за да се подкрепят индивидуалните определения на признаците на стат. Единици. Стат. Групировка е метод, с помощта на които единиците на наблюдаваната съвкупност се разпределят в групи въз основа на определенията на стат. Признаци. Групировката е и процедура, чрез която съвкупността се разделя на хомогенни части, групо по отношения на определенията на признаците и в тях се обединяват единиците от наблюдаваната съвкушност. ( стр. 38)
Видове групировки - топологични, структурни, аналитични и др. ( стр 39,40,41)
Статистически анализ - стат. Анализ като общност от всички процедури, методи, техника и действия за получаване на обощаващи производни числови характеристики дава възможност да се установят същеествуващите връзки и зависимости, вътрешният строеж, димамиката и съотношението на съвкупността. Стат. Анализ е заключителен етап на процеса на стат. Изучаване
Статистически редове - стр. 54
Статистически таблици - таблиците са широко използвани форми за представяне на разнообразна по характер информация. По своя строеж те представляват мрежа от пресичащи се редове и колони, в която се записват числа с различно съдържание. Стат. Таблици имат специфични особености, свързани не с формата а със съдържанието на информацията. ( стр. 57)
Елементи на стат. Таблици - формални и логически. Формални са свързани с външния вид на тбалицата,. Към тях се отнасят заглавието, заглавния ред, челната колона, редовете, колоните и клетките. Заглавието представлява кратка и ясна форма на съдържанието. Заглавният ред определя съдържанието на отделните колони. Челната колона представя съдържанието на редовете на таблицата. В клетките се записват числовите характеристики.
Логическите елементи са свързани с вътрешния строеж, със съдържанието на таблицата. - Статистическия субект е явлението, за което се говори в таблицата. Стат. Предикат е признакът, по който е наблюдавано явлението, обект на стат. Изучаване. ( стр. 59)
Елементи на стат. Графични изображения - заглавие, мащаб, скали, графичен образ, легенда. Заглавието трябва да е точно, ясно и кратко, като същевременно с това трябва най-ясно да се изрази съдържанието на граф.изобр. Мащабът показва каква част от представеното явление отговаря на единици деление, площ и обем от граф.изобр. Скалите са основа на отчитане на числовите характеристики на представяните стат. Величини. Графичният образ характеризира съдържанието на граф. Изображение и е неговият най-важен елемент. Легендата обяснява условните знаци, използвания в графичното изобр. Стр. 63
Статистически величини - количествени характеристики на масовите явление и процеси.
- Първични и производни - Абсолютни, относителни, средни ( стр. 76)
Планови относителни величини - относителни величини на планови задания и относителни величини на изпълнението на плана. ОТНОСИТЕЛНИТЕ ВЕЛИЧИНИ НА ПЛАНОВИ ЗАДАЧИ изразяват отношението на планирания размер работа към размера й в предплановия период (формула стр 79)
ОТНОСИТЕЛНИ ВЕЛИЧИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА характеризират отношението между фактически извършената работа към планирания размер на работата.
Относителни величини на структура характеризират състава на изучаваната съвкупност чрез относителните дялове на отделните и съставни елементи и съотношенията между тях.Биват 2 вида- относителни разчленителни и относителни съотносителни величини.
Относителни величини на динамика-изчисляват от динамични стат. Редове и характеризират изменението на изучаваното явление във времето. ( стр. 81)
Относителни величини на интензивност - стр. 82
Относителни величини на териториални сравнения - стр 83 + отн. величини на координация
Средни величини - заемат важно място в стат. Теория и са едни от най-често използваните обобшаваши числови характеристики. По своята същност ср. Величини са обобщаващи характеристики на качвствено еднородни съвкупности, разкриващи общото, типичното, отнасящо се до цялата съвкупност от индивидуални случай.
В засивимост от вида на стат. Редове : вариационни, хронологични
В зависимост от участието на елементите на стат. Ред при изчисляването им: алгебрични, неалгебрични
В зависимост от начина на осредняване: непретеглени и претеглени
В зависимост от това, дали се изчисляват за цялата съвкупност или за отделни нейни части: общи и частни ( грипови ) стр. 82
СРЕДНА АРИТМЕТИЧНА ВЕЛИЧИНА - ЗАДАЧИ ( СТР. 89,90)
Мода - модата е средна на гъстота и характеризира най-често срещаното значение на признака, т.е най-разпространеното значение с най-голяма честота на проявление. При негрупирани данни или дискретен стат. Ред модата се установява без изчислените процедури - посочва се онова значение на признака което се среща най-много пъти или има най-голяма честота. ( стр. 109)
Стат. Разсейване - стр. 116 Квартилно отклонение - стр. 131 Средна разлика - 133
Симетрия, асиметрия, аксцес - стр. 141 Стат. Изучаване на стат. Редове - стр 159
Индекси - стр. 194 Стат. Заключения - стр 217 Дисперсен анализ - стр. 239
Стат. Изучаване и зависимости - стр. 267 Корелационен анализ - стр. 268
Индекси - стр. 194

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.