Лекции по продуктова политика


Категория на документа: ИкономикаС проблемите на регулирането на колебанията в търсенето се занимава синхронният маркетинг. За привеждане на структурата на търсенето в съответствие със структурата на предлагането (или поне за намаляване на колебанията в търсенето) синхронният маркетинг предлага следните мерки:

А) въвеждане на диференцирани цени

Б) нарочното създаване на търсене в периоди на спад

В) наемане на временни служители или на такива на непълен работен ден

Г) въвеждане на система за предварителни поръчки и резервации

Д) произвеждане на други стоки със същите производствени мощности в периоди, когато търсенето на дадена стока намалява. Тази мярка е най-характерна за конфекционните предприятия.

6. Стоки с пълноценно (пълно) търсене. Най-желаната за всеки производител ситуация е наличието на такова търсене на неговите стоки, което позволява пълно използване на производствения потенциал.

Задачата на поддържащия маркетинг е да се стреми да запази статуквото при стоки с пълноценно търсене за по-продължителен период, въпреки изменението в обкръжаващата среда - например въпреки рекламата и ценовата политика на конкурентите.

7. Стоки със свръхтърсене. Това са стоки, чието търсене значително надвишава предлагането, т.е. това са дефицитни стоки. Когато целта на маркетинговите усилия се свежда до намаляване на търсенето налице е демаркетинг.

8. Стоки с нежелано (нерационално) търсене. В тази група попадат стоки, чието търсене (съответно потребление) е нежелано, но не от отделен потребител или група потребители, а от обществото като цяло.

Задачата на противодействащия маркетинг е да премахне или поне да ограничи търсенето на такива стоки.

2.2. Видове стоки в зависимост от тяхната дълговечност

В зависимост от своята дълговечност стоките се делят на стоки за дълготрайна употреба и стоки за краткотрайна (еднократна) употреба.

Стоките за дълготрайна употреба задоволяват една и съща потребност многократно. Стоките за краткотрайна употреба задоволяват дадена потребност в течение на един или няколко акта на използване.

2.3. Видове стоки в зависимост от тяхното отношение към другите стоки

Могат да се обособят две групи: взаимозаменяеми стоки (субститути) и взаимодопълняеми стоки.

Взаимозаменяемите стоки задоволяват една и съща потребност. Взаимодопълняемите стоки могат да задоволяват дадена потребност само ако се използват съвместно - например лек автомобил и бензин, електрическа печка и електричество и т.н.

2.4. Видове стоки в зависимост от времето, за което потребителят разполага с тях.

В зависимост от времето, за което потребителят разполага със стоките, последните се делят на настоящи и бъдещи. Настоящи са тези стоки, които се намират в разпореждане на определено физическо или юридическо лице. Бъдещи са стоките, с които лицето може да разполага само в бъдеще, но не защото не са произведени, а защото не иска или не може да ги купи или защото ги е отдало под наем.

Делението на стоките на настоящи и бъдещи има значение за маркетинга главно от три гледни точки:

1. От гледна точка на това кога една съществува вече стока може да се превърне в настояща за по-широк кръг потребители. Целта на всеки производител в крайна сметка е да произвежда настоящи за потребителите стоки.

2. От гледна точка на организациите, чийто бизнес е свързан с отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем. Договорите за отдаване под наем трябва така да се синхронизират, че имуществото непрекъснато да се превръща от настоящо в бъдещо (от позициите на собственика), което осигурява по-висок оборот и приходи.

3. Групирането има значение и за финансовите организации, отдаващи пари (като всеобщ еквивалент на стоките) като краткосрочни или дългосрочни заеми. Тези организации е необходимо да разполагат с настоящ ресурс и превръщайки го в бъдещ, трябва да разчитат на противоположния трансфер - навременното превръщане на бъдещия ресурс в настоящ.

2.5. Видове стоки в зависимост от прякото или косвено задоволяване на човешките потребности.

В зависимост от това дали стоките пряко или косвено удовлетворяват потребностите, те се делят на преки и косвени. Преките стоки задоволяват човешките потребности пряко. Такива са хранителните продукти, облеклото, обувките и т.н. Косвените стоки удовлетворяват потребностите по косвен път. Такива са машините за производство на обувки, кожите, от които се правят обувките и т.н.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по продуктова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.