Лекции по продуктова политика


Категория на документа: Икономика


* фирмата е уверена в благоприятното обществено мнение.

На основата на същността на класическата маркетингова концепция могат да се направят следните изводи, отнасящи се до основните задължения на специалиста по маркетинг. Той трябва да:

А) да проучи потребностите от конкретни стоки на определени групи потребители на пазара;

Б) да насочи конструкторите, инженерите, технолозите към такива изследвания, чрез които да се създадат стоки, насочени към задоволяване на потребностите;

В) да насочи търговците към такива канали за пласмент на всяка стока, към такава структура и разположение на търговските обекти, че да улесни клиента при покупката;

Г) да посочи най-подходящите начини за сервизно обслужване на закупените стоки;

Д) да определи при каква цена стоката е продаваема;

Е) да определи най-подходящия начин за представяне и рекламиране на съответните стоки, най-подходящия начин за представяне и рекламиране на съответните стоки, най-подходящите техники за стимулиране на продажбите и т.н.

5. Социалната маркетингова концепция (социално-етичният маркетинг) възниква в резултат от критиките към традиционната маркетингова концепция.

Социално-етичният маркетинг изисква обвързване на три групи интереси: на фирмата-производител на дадена стока, на потребителите на тази стока и на обществото. За да може да се получи такова съчетание на интереси, са необходими следните условия:
* фирмата да удовлетворява само така наречените "разумни" потребности - които не влизат в противоречие с интересите на обществото;
* фирмата да е готова да се откаже от производството на определени стоки, противоречащи на интересите на обществото.
В основана на всички изброени концепции стои стоката, която е обект на стоковата политика:
- от гледна точка на бързото и "евтиното" й производство (при производствената концепция);
- от позициите на техническото й съвършенство (при продуктовата концепция);
- от гледна точка на продажбата (на всяка цена) на вече произведена продукция (при търговската концепция);
- през погледа на вкусовете и предпочитанията на потребителите (при маркетинговата концепция);
- от гледна точка на съчетаването на често пъти разнопосочните интереси на производителя на дадена стока, нейните потребители и обществото като цяло (при социално-етичния маркетинг).

ВТОРА ТЕМА
СТОКАТА - ОБЕКТ НА СТОКОВАТА ПОЛИТИКА

1. Определение на стоката

В литературата по маркетинг (и особено в преведената на български език американска литература) се срещат понятия и термини, които в значителна степен се различават от приетите от световните статистически стандарти. Например стоката не се дефинира по начина, по който това прави статистиката. Често пъти понятието стока и продукт (съответно стокова и продуктова политика) се използват еднозначно.13

Едно популярно в маркетинга определение на стоката е: "Всичко, което удовлетворява нуждите и потребностите на индивида и се предлага на пазара с цел привличане на вниманието, купуване, използване или потребление. Това могат да бъдат физически обекти, услуги, лица, места, организации и идеи"14.

Продуктът като елемент на маркетинговия микс е по-широко понятие от стоката и е резултат от икономическата дейност на човека, т.е. той е елемент на националния продукт. Следователно, за да се даде точно определение на понятието продукт, трябва да се дефинира икономическата система. В многовековното си развитие икономическата наука е дефинирала три концепции за определянето на икономическата система:

1. Ограничена концепция за материалното производство, която слага знака за равенство между икономическата система и материално производство.

2. Разширена концепция за производството15 според която дейностите (съответно техните резултати) се включват в икономическата система, ако отговарят на определени условия:
* взаимодействие между труда и капитала като основни фактори на производството;
* в резултат на това взаимодействие се създават полезни ефекти, които могат да имат както материален, така и нематериален характер, стига да задоволяват пряко или косвено човешки потребности, като характерът на тези потребности е без значение;
* създадените полезни ефекти са относително дефицитни (по отношение на съвкупните потребности, които задоволяват) и затова имат икономическа стойност;
* икономическата стойност може да се прояви на пазара пряко или по косвен път - чрез цената на пазарен аналог или чрез направените разходи на факторите на производството.

3. Ограничена концепция за пазарното производство, която заема междинно положение и почти няма практическо приложение.

В резултат на функционирането на икономическата система се създават икономически блага - продукти, задоволяващи човешките потребности, които взети в своята съвкупност, образуват националния продукт. Продуктите от своя страна се разделят на стоки и нестоки.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по продуктова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.