Лекции по МИО


Категория на документа: Икономика


BЪПРОС 1: МИО В НАЧАЛОТО НА НОВИЯ ВЕК

Основна характеристика на международните икономически отношения в новия век е тяхното интензивно развитие, проявяващо се чрез:
- разширяване и задълбочаване на икономическите контакти;
- усъвършенстване и преустройство на механизмите за тяхното реализиране;
- интернационализация на финансовия капитал;
- отваряне на националните икономики и взаимното им сближаване.

Международните икономически отношения представляват сложен комплекс от отношения между отделни държави, региони, обединения, както и отношения между отделна държава и многонационални и транснационални корпорации в рамките на системата на световното стопанство.

Субекти на международните икономически отношения са отделните държави, регионални икономически групировки, големите международни корпорации и международните икономически и финансови организации.
Посредством съществуващите правни норми и инструменти за тяхната реализация (икономически договори, споразумения,конвенции) се осъществява механизмът на взаимодействие между тях.

Основите на съвременното световно стопанство и международните икономически отношения се слага промишлената революция в края на 19 в. След разпада на бившата социалистическа система световното стопанство започва да се формира като единна система. Характерните особености на световното стопанство в новия век са:
- глобални мащаби;
- тотално господство на пазарни принципи;
- задълбочаващо се международно разделение на труда;
- интернационализация на производството и капитала.

В резултат на международното разделение на труда се засилват взаимовръзките между националните икономики. Нормалното развитие на всяка държава става невъзможно без външен фактор. Явлението е прието да се нарича интернационализация на стопанския живот. Интернационализацията преминава през различни етапи:
- първоначално засяга сферата на обръщението.
- през 18 и 19 в. международните икономически отношения разширяват границите си,

без да настъпва изменение в механизма на търсенето и предлагането.

Международните пазарни отношения за разлика от националните са под влиянието на следните фактори:
- просторните мащаби на световната икономика предполагат по-голяма значимост

на трансграничните проблеми
- по-малка мобилност на някои производствени фактори (природни ресурси)
- използването на чужди валути усложнява разплащанията - изисква се наличие на

валутен пазар

Днес в световното стопанство и в сферата на международните икономически отношения се наблюдават редица устойчиви тенденции:

- стабилни темпове на икономическо развитие;

- увеличаващо се значение на външноикономически фактори;

- глобализация на финансовите пазари;

- засилващо се взаимодействие и взаимозависимост между националните пазари;

- увеличаване на относителния дял на услугите в международен и национален

мащаб.

Процесът на интернационализация се проявява преди всичко като международно разделение на труда и международно коопериране на производството.

Новите тенденции в процеса на глобализация са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по МИО 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.