Лекции по макроикономика


Категория на документа: Икономика


Механизъм на самоприспособление
КЛАСИЧЕСКИ И КЕЙНСИАНСКИ ПОДХОД КЪМ МАКРОИКОН.РАВНОВЕСИЕ.
Класическият подход - класическата теория се основава на две допускания , според нея не е възможно съвкупните разходи д асе окажат недостатъчни за реализацията на произведения реален БВП. Обосновава се в закона на Сей. Вярва се в гъвкавостта на цените, работните заплати и лихвените %. Дори и да има свръхтърсене и свръх предлагане , гъвкавостта на изброените отрстранява бързо неравновесията на продуктовия, трудовия и паричния пазар.
Законът на Сей- всеки акт на производството създава доход,който е равен на произведените стоки и услуги. И така има доход да изкупи всички стоки и услуги. Ако на един продуктов пазар има свръхпредлагане значи на друг има свръхтърсене. Излишъци и дефицити могат да съществуват на отделен стоков пазар. Невъзможно е общосвръхпроизводство.
Лихвен % , спестявания и инвестиции - според Малтус, спестяването може да доведе до свръхпредлагане. Посредством капитловия пазар гъвкавите лихвени проценти превръщат спестяванията в инвестиции. А инвестициите са елемент на съвкупното търсене и потреблението. Банките намаляват лихвения процент, това стимулира фирмите да вземат повече кредити за осъществяване на инвестиционни проекти. Понижаването на лихвения процент намалява и сместяванията. Лихвения процент намалява докато се изравнят спестяванията и инвестициите.Според класиците гъвкавият лихвен процент изравнява инвестициите и спестяванията заедно с това и съвкупното търсене и предлагане. Факторите не влияят в/у съвкупното търсене. Класическа крива на съвкупното предлагане - това че цените и работните заплати свободно се движат нагоре и надолу под въздействието на пазарните сили оказва влияние в/у формата на кривата на съвкупното предлагане. Вертиканлна е при обем на производството равен на потенциалния БВП. Равновесие при пълна заетост - важна особенност на класическия модел е разбирането че равновесие има само при пълна заетост. Когато съвкупното търсено количество е по малко ит съвк.предлагано количество, равнището на цените започва да спада и съвк.търсено количество се повишава. Този процес продължава докато икономиката достигне равнище на пълна заетост. Тезата за гъвкавостта на цени, заплати и лихвени проценти е в основата на прокламираната ненамеса на държавата в икономиката. Те вярват че " невидимата ръка " бързо отстранява неравновесията и икономиката функционира при обем на производството равно на потенциалното.
КЕЙНСИНАСКИ ПОДХОД - Кейнс не приема класическия възглед, че пазарния механизъм е в състояние автоматично да гарантира пълна заетост. Пълната заетост е изключение, а не правило. Той отхвърля основните схващания върху които се изгража икономическата теория. Според Кейнс закона на Сей е несъстоятелен, защото спестяванията не могат автоматично да се превърнат в равни на тях инвестиции и така да се изравнят съвк.търсене със съвк.предлагане. аргументите саспестяванията и инвестициите се изпълняват от различни икон.субекти -домакинствата спестяват, а фирмите инвестират. Лихвения процент не е решаващ фактор който влияе в/у инвеститорите и спестителите. Домакинствата се ръководят от размера на дохода,а фирмите от очакваната печалба. Спестяванията могат да са насочение не само към капиталовия пазар , част може да се задържи от спестителите. Кейнс не приема гъвкавите цени и заплати. Те могат да останат на едно ниво особенно при висока безработица. При циклични промени в търсенето под потенциалния обем на произвдството цените се запазват такива каквито са били когато се работи с нормален капацитет.
Кейнсианската краткосрочна крива на съвкупното предлагане - хоризонталната краткосрочна крива на съвкупното предлагане се тълкува в два аспекта : ако икономиката е в равновесие и съвкупното търсене намалее поради негъвкъвостта на цените те няма да се променят, а ще се свие производството. При противоположната ситуация когато е в краткосрочно равновесие , под потенциалното си равнищеобемът на производството може да нараства до потенциалното си ниво при съществуващото равнище на цените.
Равновесие при безработица - Кейнс прави три заключения за причините за безработица. Паазарната икономика може да бъде в устойчиво равновесие при наличие на висока безработица и обратното. Високата безработица е резултат от недостатъчноото съвкупно търсене. Стимулирането на съвк.търсене е средство за намаляване на безработицата и постигане на пълна заетост.
Неокейнсианската крива на съвк.предлагане - основно допускане е че номиналната надница се проспособява непълно. Дължи се на особенностите на трудовия пазар,в дълъг период предлагащите труд възприемат нарастването на цените в резултат на увеличеното AD и номиналните надници нарастават пропорционално на ценовото равнище. В дългосрочен период увеличаването на цената стимулира фирмите да предлагат повече продукция.

ГЛАВА 4. ЦИКЛИЧНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА.

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА -СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ
Учението за кризите и циклите е част от теорията за конюнктурата. Конюнктурата е периодично ставащи промени в основните ик.показатели на отделните стокови пазари отраслите, рег.икономика и страната като цяло. Следователно конюнктурата отразява стопански колебания които могат да продължат седмици, месеци и да се отразяват в/у състоянието на умисъла, засягащи отделни отрасли произв.като цяло. Разграничава се благоприятна и неблагоприятна конюнктура, благорпиятна тогава когато има повишено предлагане на стоки, ускоряване на продажбите, увеличаване на приходите и печалбите, наблагиприятна е с нарушен ритъм на продажбите когато предлагания обем и структура на стоките не съответства на желанията на потребителите или когато м/у Т и П настъпва разрив.
Пазарната конюнктура предполага анализ: обем и темп на растеж на стоковите фондове, наситеност на пазара със стоки и съгласуването на тяхнтата структура със структурата на платежоспособното Т на населението; равнище съотношение на цените на дребно,; нац.доход на едно лице съответно разполагаем доход на същото.
ЦИКЛИЧНОСТТА ВСЕОБЩА ФОРМА НА ИК.ДИНАМИКА-
Конюнктурните колебания се отличават с определена закономерност в формата на ик.цикъл интервал време м/у 2 състояния на стоп.ик. се нарича ик.цикъл. Разграничават се два вида точки в познанието на цикъла горна и долна точка на делова активност.общата продължителност на цикъла се измерва с времето м/у 2 съседни висши точки.
5

Циклите биват класифицирани на няколко вида краткосрочни (2-4г), средносрочни(8-12г), дългосрочни (45-60г).В зависимост от това как се изменя значението им в хода на ик.цикъл се делят на проциклични, контрациклични, ациклични.
Всеки цикъл се характеризира с опредлени фази. Цикъла се групира в 4 фази- спад(рецесия), депресия, подем, оживление
6

Рецесията е фаза на стоп.цикъл, при която настъпва спад в развитието на стоп.активност. Спадът започва постепенно, като отначало се наблюдават неблагорпиятни условия за реализация на продукцията. В резултат БВП намалява, печалбата се понижава темпът на безработицата расте.
В др момент кризата преминава в фаза на депресия, където тенденцията към спад се запазва. Депресията се разглежда като продължителна и мн. дълбока рецесия. При фазата на оживлението в нац. Стопанство се наблюдава тенденция на растеж на ик.експанзия. Почти всички показатели се увеличава. Движението нагоре продължава опредлен период от време и достига своя максимум известен като подем. Тук БНП достига потенциалното си равнище, производството се разширява, заетоста расте, търсенето се увеличава, цените и лихвения % се повишават. Постепенно в определна точка, подемът се прекъсва и отново настъпва ик.спад.
ФАКТОРИ НА ЦИКЛ.РАЗВИТИЕ.
Факторите на цикл.развитие се делят на две групи екзогенни и ендогенни. Към екзогенните фактори се причисляват тези, които са извън икон.система. Ендогенните са вътрешни. Те се преплитат с екзогенните и в известна степен зависят от тях.
При механизмите за излизане от кризата се обръща внимание на субект.психологически и обект.ф-ри.
Измерване и опред.на ик.цикъл- след кто цик.развитие е обект.закономерност не е трудно да се разбере, че намаляващите негативни последици от рецесията и депресията предполага активна изследователска работа за прогнозирането на стоп.цикли.
При определяне на индикаторите се спазват определение критерии, а именно : надежност, ик.значимост, достоверна статистическа информация, периодичност на индикаторите. Индикаторите биват съвпадащи, закъсняващи изпреварващи.

ГЛАВА 5

БЕЗРАБОТИЦА -
Население, работна сила, заетост- заетоста е показател за използването на всички пригодни икономически ресурси. Понятието заетост се отнася само за работната сила-работещи лица,имащи собствен бизнес, и лица имащи работа но са в отпуск.или др. населението на една страна включва вс.хора които са жители на държавата. Работната сила обхваща населението на една страна в трудоспособна възраст, неработещи инвалиди и пенсионери в рамите на трудоспособна възраст и работещи под и над тази възраст. Пълна заетост- 100% от работната сила има работа , непълна- налице когато безработицата излезе извън естестеното си равнище или работната сила се използва частично. Рационална-оптималното и ефективно изпозлване на заетите през продължителен период то време и нерационална.
Безработица - Същност на безработицата - тя е недоизползване на работната сила, когато:Лицата са в трудоспособна възраст
- Желаят да бъдат наети на работа
- Активно търсят работа или очакват да бъдат върнати на работа във фирмите, в които вече са работили
- Студенти, домакини, пенсионери, които обикновено не са трудово активни, ако отговарят на посочените по-горе критерии.
Наличието на безработни е показателно, че икономиката функционира по равнището на потенциалния БВП и се нуждае от политика, стимулираща разширяването на бизнеса. Българската статистика отчита като безработни хората, които са се регистрирали в бюрата по труда. В съответствие с действащото трудово-правно законодателство безработни са лицата, които са в трудоспособна възраст, нямат, но активно търсят и са готови да започнат работа, предявявайки към равнището на заплащането разумни претенции.
Измерване на безработицата. Нормата на безработицата показва каква част от работната сила не получава доходи за труд. Тя се изчислява, като се отнесе броят на безработните към работната сила(работната сила е равна на сумата от броя на безработните и броя на заетите:
LF = U + E):
Nu=U/LF×100
където: Nu - равнище на безработицата; LF - работна сила; U - безработни; Е - заети
Причини за безработицата - според американски икономист безработицата е отражение на икономическия спад в нац.икономика. др причина е изоставането на реалния брутен продукт спрямо потенциалния, а причината за това е в недостатъчните съвкупни разходи на общестовото.Кейнс предлага да се увеличат държавните разходи да се стимулират инвестициите и потреблението чрез експанзистичната фискална политика с цел съвкупното търсене да се доближи до границата на производст.възможности.

Форми на безработицата - от гледна точка на това защо работната сила е незаета безработицата се дели на доброволна налице свободни работни места,но работниците не се възползват.и принудителна индивидът може и желае да продаде работната си сила и при не особенно изгодни за него услловия, но не намира никаква работа.

Явна - и скрита . в зависимост от факторите тя се дели на фрикционна структурна и циклична. - тя е свързана с търсенето или очакването на работа. Възприема се като неизбежна и в нормлани граници е желана. Фрикционната безработица е неизбежна. Не е продължителна, доброволна и в значителна степен зависи ефективността от действията на трудовите борси, бюрата по труда и др.

Структурната безработица - отразява промените в икономиката, свързьани с нови технологии и продукти. Техническия прогрес , реалните иновации намаляват търсенето на традиционните професии и увеличават потребностите от работна сила с нова квалификация. Ситуацията е незаети работни места и същевременно безработни които нямат необходимата квалификация, за да ги заемат. Структурната безработица възниква или когато има несъответствие между кеалификацията на освободените и потребностите от хора с нова квалификация за заемането на свободните места в същия регион, или при несъответствие между местоживеенето и територията на която има свободни работни места или при своевременното проявление на посочените две ситуации.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.