Лекции по макроикономика


Категория на документа: Икономика


Глава 2 : ИЗМЕРВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНЛИВИ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА БВП И БНП
БНП представлява пазарната ст/ст на целия обем на крайното производство на стоките и услугите за 1г. той обхваща цялата крайна продукция произведена чрез употребата на всички производствени фактори независимо от това къде са разместени тези ресурси- в страната или извън нея. Пазарната стойност се измерва в парично изражение, като определена сума пари, зависеща от условията на производството и от състоянието на пазара. БВП- включва пазарната стойност на всички крайни стоки и услуги произведени на територията на страната независимо дали използваните ресурси са собственост на бълг.или чуждестранни граждани.При измерването му се изкл.повторното пресмятане. За да се изчисли общият обем на произв.през годината стоки като величина в парично изражение да бъдат отчетени само веднъж. За да се избегне многократното отчитане на отделни части на стоките,които се продават и препродават системата на нац.сметки отчита само пазарната ст/ст на крайните стоки и биват изкл.сделките с междинни стоки.
Крайни стоки са стоките и услугите които се купуват за крайно потребление, а не за препродажба и по нататъшна преработка. Междинни стоки са тези стоки които са предназначени за допълнителна преработка и препродажба. В БВП се изкл.продажбите на междинните стоки и се отчита продажбите на крайните стоки.освен межд.стоки се изключват и др.различни непроизводствени сделки през тек.година. такива сделки са : трансферни плащания от държ.бюджет, частни трансферни плащания, сделки за пок-продажба на ЦК
Продукта може да потенциален и фактически . Потенциален БВП е оптималното равнище на обществения продукт получено при пълно и ефективно използване на наличните произв.ресурси. Фактическият БВП отразява икономическите резултати от действителното използване на наличните ресурси за даден период от време.
МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БВП- два подхода за измерване на БВП -разходен и разпределителен. Метод на разходите разграничава няколко вида разходи потребителски разходи ( С ) -те вкл.разходите на домакинството за предмети за дълготрайно ползване , стоки за текущо потребление , потребителски разходи за услуги. Всички инвестиционни разходи (I) са обособени в 3гр.-разходи за вс.крайни покупки; -целия обем на строителството; - промяна в запасите. Държавни разходи ( G)- включват се всички държавни разходи , но не се включват разходите на държавата по трансферните плащания и лихвите по държавните вътрешни заеми. Чист износ ( X-Y) - това е разликата м/у износа и вноса. Съгласно разходния метод БВП се измерва с отбелязаните 4 вида разходи - БВП= C +I+G+(X-Y)

Според метода на на дохода БВП се разглежда като сума от доходите които се формират в една икономика за определен период от време. Национален доход сумата от доходите на всички собственици на производств.ресурси. Доходи от труд , рентата доход от собственноста в/у земята. Лихва, печалба измерва се в две форми като доходи от ЕТ и доходи на дружествени фирми и доходи във вид на корпоративна печалба.
ИЗМЕРВАНЕ РАВНИЩЕТО НА ЦЕНИТЕ равнището на цените се изразява във вид на индекс. Индексът е измерител на съотношението между съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Най-известни в макроикономиката са индекса на потр.цени и индекса на цените на БВП. Първият отразява отношението на съвкупността на цените на определен комплект стоки и услуги наречени"пазарна кошница"на потреб.блага в дадена година и съвкупността на цените на идентичната "пазарна кошница" на стоки и услуги в базовата година. Този индекс се използва за измерване на инфлацията. Вторият е по широк по обхват освен това което обхваща първия вкл.още и цените на инвест.стоки . Номинален БВП е този продукт който е изчислен по текущи за годината цени. Под реален БВП се разбира стойностната величина на продукта изчислена по цени за определен, базисен период. Отношението между реалния и номиналния БВП се нарича дефлатор на БВП.

Дефлатор на БВП = номинален БВП/реален БВП х 100
ИНФЛИРАНЕ И ДЕФЛИРАНЕ НА БВП - при анализа на дефлатора е важно да се знае че неговото намаляване е инфлация , а увеличаването дефлация.това увеличаване и намалява затруднява измерването на БВП. Инфлирането е изчисляване на РБВП чрез увеличаване паричната му ст/ст продукцията произведена през базисната година когато цените са били по ниски. Дефлиране е чрез намаляване на ст/ст му произведена през годината, когато равнището на цените е било по високо отколкото през базисната година.

ГЛАВА 3
СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ

СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ (AD) - съвкупно търсено количество-общото количество продукция, което може да бъде купено при дадено равнище на цените. Съвкупно търсене -търсеният от иконом.агенти реален БВП при всяко равнище на цените.Състои се от 4 вида разходи- потребление, инвестиции, държавни разходи за стоки и услуги, чистия износ при равни други условия, колкото е по ниско равнището на цените, толкова по голяма част от реалния обем на БВП ще искат да купуват домакинствата, държавата, реалните купувачи, и обратното когато равнището на цените расте обема на АD намалява. ГРАФИКА

1

Конфигурацията на АD се определя от 3 фактора: ефект на лихвения процент, ефект наматериалната ценност, ефект на вносните покупки.

Ефекта на лихв.% - когато равнището на цените се увеличава ,ивеличаава и лихвения процент вследствие от които е съкращаване на потр.разходи от инвестиции това е така защото при по високо равнище на цените се увеличава търсенето на парите, това предизвиква увеличаване на лихв% ефекта на богатството- увеличаването равнището на цените намалява реалнта покупателна сила на богатството и така населението обеднява. И обратното.

Ефект на заместване с вносни стоки-ако равнището на цените на вътр.пазар се повиши, спрямо вносните стоки , купувачите ще предпочетат вносни стоки и обратното.

Неценовите фактори оказват влияние в/у AD проявяващо се в изместване на кривата надясно или наляво.

2

Промените в потр.разходи -*благосъстоянието *очакването *дълговете и *данъците на потреб.
Промените в инвест. р-ди *лихв% *очаквани печалби от инвест *данъците от фирми * технологии * излишни производствени мощности.
Промени в държ.разходи .Изменения в чистия износ.- валутни курсове, нац.доход в задграничните държави.
Потребителските р-ди влияят в/у изместването на кривата независимо от равнището на цените.надясно когато потреб.купуват повече стоки и наляво когато свиват своето потребление.
СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ -
Съвкупно предлагано количество- общия обем на произведената продукция , който фирмите са готови да предложат при дадено равнище на цените.
Съвкупно предлагане - реалният БВП, при който фирмите са готови да предложат на пазара при всяко равнище на цените. Важен фактор е фактора време,като се разграничават : AS в краткосрочен и AS в дългосрочен период.

Съвкупно предлагане в краткосрочен период.- представя предлагания БВП при всяко равнище на цените, когато цените на факторите на произв.са постоянни. Крива на съвк.предлагане в кракоср.период
3

Има три сегмента -хоризонтален междинен и вертикален. Хоризонталния сегмент- той изразява състояние на депресия, поради което не се използва част от налич.производств.мощности и раб.сила. излизането от състояние на депресия е представен от междниия сегмент доказателство за подобрение на стопанската конюнктура. Вертикалния сегмент -цените продължават да нарастват , но това оказва влияние само в/у НБВП ,докато реалният обем на същия остава без промяна.
Съвкупно предлагане в дълъг период- кривата показва зависимостта между равнището на цените и съвкупното предлагано количество в дълъг период. Тук обема на производството не зависи от цените. Обема на LRAS на стоки е постоянен и има др.конфигурация на графиката

4

Фактори влияещи върху кривите на съвкупно предлагане- повечето фактори влияят едновременно в/у кратко и дългосрочното съвк.преладгане. Работните заплати и цените на суровините влиият единствено в/у краткосрочното съкв.предлагане.
Други фактори са : тези изместват едновременно двете криви.- промени в предлагането на фактори на производството, производителността на факторите, държавно регулиране.
МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ- такова състояние на икономиката при което съвк.предлагано количество стоки и услуги е равно на съвк.търсено количество пресичането на кривите на AD и AS определя равновесното равнище на цените и равновесният реален обем на БВП. Като това са основните параметри на макроикон.равновесие. ако приемем за равнище на цените 100, над 100 има съвкупен излишък , а под 100 съвкупен дефицит.
Макроикономическото равновесие е три типа - равновесие при под и над потенциално производство. Равновесие при потенциално производство - фактическия реален БВП съвпада с потенциалния, безработицата е на естественото си равнище и има ценова стабилност, равновесие под потенциалното производство-характеризира се с безработица над естественото равнище ,известно като рецесия, равновесие над потенциалното производство -фактическия реален БВП е по голям от потенциалния. Безработицата е под естественото си равнище и се създават условия за висока инфлация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.