Лекции по контролинг


Категория на документа: Икономика


 Тема 1 Предприятието като система

1. Основни понятия за теорията на системите

2. Базови подсистеми на предприятието

3. Управлението на предприятието на основата на теорията на управленските решения

1. Основни понятия за теорията на системите

Под система се рзбира подредена съвкупност от елементи, между които съществуват определени връзки. Връзките са съединенията между елементите, които влияят върху тяхното поведение и на системата като цяло.

Системата може да се състои от различни частни системи и в същото вереме да бъде подситема на друга система.

Различават се конкретни и абстрактни системи. При конкретните системи връзките между елементите се осъществяват посредством предаването на материални и нематериални блага, следствие на което между елементите възникват входящи и изходящи потоци. Абстрактните системи сами по себе си представляват система от действия. В нея елементите се съподчиняват без входящи и изходящи потоци.

В зависимост от възката и взаймодействието на системста с външната среда се различават открити и закрити системи. Закритите системи са по- скоро изключение.

От гледна точка на сложността се различават: прости, сложни и свръхсложни системи.

В зависимост от предсказуемостта на поведението на системите те могат да бъдат: детерминирани и вероятностни.

Характерно е, че системите създадени от човека винаги са целево ориентирани. Целите се задават от създателя на системата или от хората, които се явяват нейни елементи.

Системата от връзките на елементите се нарича структура на системата. Под система може да се разбира целево ориентирани цялостни структури.

2. Базови подсистеми на предприятието

Приема се, че предприятието е сложна, открита, социално- технологическа система; свързана със специални отношения с новата външна среда. То има свои базови подсистеми. Основните базови подсистеми на предприятието са 3: система от цели; система от действия и система на потенциала на предприятието.

А)Системата от цели е свързана с интересите на персонала. Персонала преследва определени икономически и неикономически цели. Под цели се разбира това, което хората желаят да постигнат. Желанието е процес на волеизявление насочено към достигане на определено състояние. Причините за желанието формират мотиви, стимули за поведение на хората.

За по- точно характеризиране на целите е необходимо да се определят техните параметри в следните насоки: в съдържателен аспект; времеви хоризонт; носители на целите; взаимовръзка между целите.

Целите се достигат с помощта на определени действия, средства. Предприятието може да бъде определено като инструмент с помоща на който хората се опитват да достигнат своите индивидуални цели по най- добрия начин.

Индивидуалните цели формират "първо ниво " на целите, а целите на предприятието са производни от индивидуалните и формират "второ" и " трето" ниво на целите.

Предприятието дава възможност и стимулира много хора да достигат своите цели. От тази гледна точка предприятието е център на интересите на хората.

В предприятието се формират следните групи интереси:
- на инвеститорите - влагайки своя капител те изискват създаване на условия за съхраняване на този капитал, за неговото възстановяване, за изплащането на опреелен дивидент и т.н. Целите на предприятието трябва да осигурят такива доходи за да задоволят интересите на инвеститора.
- На персонала - отдавайки своята работна сила тази група изисква запазване и развитие на съществуващата дейност; РЗ; участие в разпределението на печалбат.
- На потребителите - те осигуряват условия за формиране на т.н. входящи и изходящи парични потоци
- На доставчиците - осигуряват условията за формиране на необходимите ресурси поради което целите на предприятието трябва да бъдат съобразени с ограничителните и стимулиращите условия на доставчиците и изплащане на задълженията към тях.
- На държавата - осигурява реда; инфраструктурата и изисква предприятията да изплащат данъчните задължения
Взаимоотношенията на предприятието с тези интереси се регулира с много закони, поради което предприятието е център на договорите.
От гледна точка на всички заинтересовани групи главен смисъл и висша цел на предприятието е запазване и развитие на неговата дейност. В условията на конкуренция ефективното функциониране на предприятието се достига чрез стремеж към максимизиране ценността на капитала. Ценността на капитала е сума от всички дисконтирани превишения на постъпленията на парични средства над разходите които се формират в резултат на стопанската дейност. Именно този показател е най - подходящ и удовлетворява интересите на всички групи заинтересовани участници във фирмената дейност.
В предприятието се генерират и се реализират 3 групи цели: материални; монетарни ; социални. Материалните са изключително важни и са свързани най- често с бъдещата продуктово- пазарна програма на предприятието. Те се постигат чрез реализиране на цели действия. Монетарните са свързани с бъсещите финансови резултати , с отделните компоненти на финансовите резултати, а и с равнището на ликвидността и компонентите й. Тези цели се характеризират с абсолютни и относителни показатели, те се постигат чрез реализирането на материалните цели. Социалните цели са свързани с бъдещите взаимодействия между хората. Те се реализират чрез материалните цели, чрез стойностните цели, монетарните и чрез цели действия.
Поради динамичния характер на средата за успешното реализиране на целите значимост придобиват такива характеристики на предприятието като гъвкавост и адаптивност. Целите винаги са взаимосвързани; връзките са в две направления - вертикално и хоризонтално.
Вертикалните връзки са във вид на съподчиненост на целите на различни нива на управление. При хоризонталните връзки целите се разграничават на основни и допълителни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.