Лекции по икономика


Категория на документа: Икономика


Основни управленски функции: целеполагане, ръководене, планиране, организиране, контрол и регулиране
Целеполагането е процес на формулиране на целите на организацията.Основното предназначение на целите в организацията е да насочват в единни, общи за всички хора във фирмата дейности,които се осъществяват в отделните подразделения и задачи, които се решават в организацията.При определяне на целите е необходимо да се спазват някои основни изисквания, като: те да бъдат ясно и точно формулирани, конкретни, определени по време.Целите не бива да си противоречат помежду си, трябва да съществува връзка между тях и развитието на организацията, и те трябва да бъдат реални.

Ръководенето, като функция на управлението, е въздействие върху хората, тоест, върху субектите на управлвнието, за да се постигне такава обстановка, при която е възможно управление.Същвствуват два етапа на еволюция на ръководството.Първият се свързва с ръководене на група хора и координиране на изпълнителната дейност на тази група.Естествена предпоставка за възникване на ръководството е невъзможността след определен момент за непосредствено взаимодействие между участниците в групата и на тази основа, възникване на потребност от посредник.Възникването на потребност от посредник, който да координира, интегрира и насочва индивидуалните действия в едно цяло.
Планирането е съвкупност от действия, чрез които се набелязват определени задачи в рамките на основната цел на организацията.Планирането включва: прогнозиране, формулиране на задачи и определяне на необходимите ресурси.Основните различия между планирането и прогнозирането са:Прогнозата се съставя за по-продължителен период от време.Прогнозата е само предвиждане, което има вероятностен характер, а планът има директивен характер, тоест, той е задължителен за изпълнение.При прогнозирането въпросите се разглеждат от гледна точка на това, какво се очаква в даден бъдещ период, а при планирането е необхходимо да се определи какво трябва да се направи за постигане на определена цел.
Според много автори думата организаране има латински корен и означава устройвам, обединявам в строен ред.Според други, има френски или гръцки произход и означава, обединяване в стройна система, свързване на отделни части за образуване на едно цяло.Или доброволно обединяване на лица, групи,организации или движения свързани с обща програма, цели и задачи.В стопанската дейност, понятието се свързва със създаване на нещо противоположно на безпорядъка, подреденост, обединяване в система.Организацията се разглежда още и като организираност на системата. Като управленска функция, то е съвкупност от дейности по създаване на подреденост в обекта и субекта на управление.
Контролът играе ролята на обратна връзка в управлението, в резултат на контрола, управляващия орган получава информация за състоянието на обекта на управление, за настъпилите изменения в резултат на въздействието на околната среда, за резултатите от предишни управленски въздействия, проверка на изпълнението на предварително набелязаните цели, планове, задачи и винаги предполага съпоставка между фактическото и предварително зададеното състояние.Контролът като управленска функция включва разработване на норми, измерване на фактическото изменение, сравняване на фактическото състояние с нормите, остановяване на отклоненията, анализ на причините за отклоненията и очертаване възможностите на тяхното премахване.
Регулирането е компенсиране или пълно отстраняване влиянието на неблагоприятните фактори, вътрешни и външни, коитокоито нарушават нормалното функциониране на системата и отклоняват изхода и от предварително зададените параметр,и приети за нормални.То се извършва с помощта на естествено възникнали или изкуствено създадени системи, наречени регулатори, използвани от субекта на управление за потдържане равновесието на системите за управление.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.