Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


-образование,здравеопазване;социално подпомагане;доходи,социално разслояване;жизнен стандарт;стандарт на живот;
Демографски фактори:
-численост и структура на населението;раждаемост и смъртност;миграция;урбанизация;
4)Технологични фактори:
Образуват технологичната среда.Показват състоянието и развитието на науката и технологиите в страната.
-наличен научно технически потенциал;съдържание на фундаменталните и приложни изследвания;изследователски фондове и програми;
5)Екологични фактори:
Образуват екологичната среда на предприятието;
-релеф,площ;средна годишна температура;преобладаващи ветрове и течения;

5.Характеристика на външната среда на предприятието - преки фактори.
Преките фактори са фактори на микросредата.Делят се на фактори на общата индустриална среда и фактори на конкуренцията в отрасъла.
Фактори на общата индустриална среда включват съвкупност от характеристики които определят привлекателността на отрасъла и потенциала му за постигане на основните цели на предприятието: размери на пазара,мащаби на конкуренцията,брой купувачи,бариери за влизане и излизане от отрасъла,ниво на доходност в отрасъла.
Фактори на конкуренцията включват пет основни сили определящи структурата на съперничество в отрасъла - клиенти,доставчици,съществуващи конкуренти,потенциални конкуренти,заместители.
-Пет основни сили - модел на М.Портър;

Клиенти
Могат да бъдат:
-крайни потребители на продукцията на предприятието;дистрибутори на едро и дребно;
-изследва се каква е "силата" на клиентите;
-голяма сила на клиентите = снижаване на нормата на печалба в отрасъла;
Сила на клиентите
-брой на клиентите - сила;разходи за прехвърляне към други предприятия - сила;наличие на продукти заместители - сила;възможност за клиентите да осъществяват обратна интеграция
Доставчици
-Доставят на предприятието ресурси;Определя се каква е "силата" на доставчиците;Силни доставчици = напрежение в отрасъла.
Сила на доставчиците
-брой доставчици;конкуренция;степен на важност на отрасъла за тях;разходи на фирмите за прехвърляне към друг доставчик;наличие на заместители на продуктите на доставчиците;заплаха от доставчиците за интеграция на предприятието;принос на доставчиците за качеството в отрасъла;дял на доставчиците в производствените разходи
Конкуренти
-фирми които предлагат на пазара еднакви или близки по своя характер и предназначение стоки или услуги;
-изследва се какъв е натиска който те оказват върху предприятието;
-съществуващи и потенциални конкуренти - бариери за навлизане и за изход от отрасъла;
Продукти заместители
-Всички сходни продукти,които изпълняват същите функции;
-Доколко предприятието е застрашено от тези продукти;
-Агресивността и рентабилността на производителите на тези продукти;
-Разходи по прехвърляне;
-Съотношение полезност/цена;
Идеалната конкурентна среда
-Слаби доставчици;Слаби клиенти;Липса на добри заместители;Относително високи бариери за навлизане на пазара;Умерена конкуренция
Необходима е стратегия насочена към:
-Използване на отрасловите и други външни възможности;
-Минимизиране на негативния ефект от разкритите заплахи.

6.Вътрешна среда на предприятието.Верига на стойността.
Вътрешната среда обхваща всички вътрешни фактори и елементи с които предприятието разполага и които може да управлява.Тези компоненти функционират заедно за да бъдат постигнати целите на предприятието.Обхваща всички вътрешни фактори и елементи с които фирмата разполага и върху които може да влияе и да управлява.
-Целта на анализа на тази среда е да се разкрие състоянието и да се набележат насоки за нарастване на силните страни на фирмата на нейната конкурентоспособност и намаляване(неутрализиране) на нейните слабости.
Вътрешни фактори - производство,финанси,маркетинг,персонал,технологии.
Производство
-Обработка на ресурсите;Монтаж на изделията;Пакетиране;Обезпечаване функционирането на оборудването;Сертифициране,тестване;Капацитет и използване на капацитета;Технологично ниво на машините и оборудването
Финанси
-Управление и използване на активите;Управление на пасивите;Управление на приходите и разходите;Управление на паричния поток;Дивидентна политика;Структура на капитала;Равнище на оперативен и финансов ливеридж;Стойност на основните финансови коефициенти на ликвидност;Обращаемост на активите,задлъжнялост и рентабилност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.