Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: ИкономикаПерсонални

Капиталови

Събирателно дружество

Акционерно дружество

Командитно дружество

Командитно дружество с акции

Дружество с ограничена отговорност

3.Териториална локализация на предприятието
Локализирането на предприятието върху определена територия е свързано с географските,климатичните,икономическите и политически условия.Изборът на място за териториално разполагане на предприятието е от особена важност поради две основни причини:
1)поради високите разходи с които е свързано евентуалното преместване на вече локализирано предприятие
2)поради същественото значение на локацията за ефективното функциониране на предприятието.
Принципи на локализация:
-приближаване до източниците на ресурси - осигурява по ефективно използване на суровините и намалява разходите за техния транспорт
-приближаване на предприятието до района на потребление
-равномерно разпределение на предприятието по територията на страната
Равнища на локализация на предприятието:
-международно равнище - избор на континент и държава
-национално равнище - избор на район в страната
-локално равнище - избор на пункт в района
-избор на конкретна площадка в пункта

4.Характеристика на външната среда на предприятието - косвени фактори.
Бизнес средата на предприятието е съвкупност от няколко под среди между които съществува взаимна обвързаност и взаимодействие.В зависимост от мястото на действие на различните фактори средата се дели на външна и вътрешна.

Външната среда включва фактори,въздействащи върху дейността на предприятието,извън неговите рамки.Те са неуправляеми от страна на мениджърите,но тяхното влияние трябва да се отчита и анализира.Дели се на макро и микро среда.
Външната макро среда няма специфичен характер спрямо отделно взета организация. Косвени фактори.Не оказват пряко влияние.Най-отдалечени от предприятието.Тя се състои от елементи които не оказват пряко влияние върху предприятието,но оказват формират атмосферата на бизнеса.
SWOT анализ - крайния анализ на средата.Анализираме външната микро и макро среда преценяваме възможностите и заплахите.Анализираме вътрешната среда,преценяваме силните и слабите страни на предприятието.Целта на SWOT анализа е да изведем най-подходящата стратегия.
Външната микро среда е средата на непосредствени контакти с предприятието.Тя включва онези участници на пазара с които то поддържа преки отношения или тези които оказват въздействие върху него - потребители,доставчици,конкуренти.
В резултат на въздействието на факторите на външната среда пред предприятието се очертават редица благоприятни възможности,от които то да се възползва,както и определени заплахи,които могат да възпрепятстват неговото развитие.
Благоприятните възможности са настоящи и бъдещи условия във външната среда които спомагат за достигане на сегашен или бъдещ успех на фирмата.
Заплахите произтичат от неблагоприятни тенденции в определени фактори на външната среда.Те биха могли да повлияят отрицателно върху предприятието.
Косвените фактори формират макросредата на предприятието,подразделяща се на: политико-правна,икономическа,социокултурна и демографска,технологична и природна среда.
Политико-правната среда характеризира състоянието и изменението на политическата и правова стабилност или нестабилност в която функционира бизнеса.В нея има две групи фактори:политически и правни.
1)Политически фактори:политическа система;стабилност на политическото положение;икономическа политика;роля на държавата в икономиката;политика по отношение на цените;стимулиране на износа;
Правни фактори:търговски закон;данъчни закони;трудово право;закони за защита на потребителите;
2)Икономически фактори:
Образуват макроикономическата среда.Показват наличието или отсъствието на икономическа стабилност.Определят дали икономиката е в:
Оживление и растеж - увеличено търсене,по-голямо производство,по-големи печалби;
Регресия - ограничена стопанска дейност;
-темп на икономически растеж;брутен вътрешен продукт;инфлация,безработица;лихвен процент;вътрешен и външен дълг;
3)Социокултурни и демографски фактори:
Определят социокултурната и демографска среда.Изразяват социалната стабилност или нестабилност.Две групи фактори Социокултурни и демографски.
Социокултурни фактори:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.