Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


Професионалната квалификация - критерий за степента на овладяване на знания и професионално значими качества придобити чрез обучение или натрупан производствен опит.

19.Планиране на потребностите от персонал.
Планирането е основна функция в управлението на персонала.Чрез него се осигуряват необходимите за извършването на трудова дейност личности,които трябва да притежават необходимите качества и мотивация за постигане на стратегическите цели на предприятието.
Планирането на персонала е комплексен процес на определяне на количествените и качествени параметри на потребностите на предприятието от персонал.

23.Технически прогрес,технологии и технологично развитие на предприятието.
Технологичното развитие е основен фактор за ефективна и динамична производствено-стопанската дейност на предприятието.Изразява се в усъвършенстване и обновяване на действащите технологии,използваната техника и произвежданите продукти.

24.Иновации в предприятието.
Иновация - нововъведение,въвеждане на новости.Има пет елемента:реални промени,положителна оценка от потребителите,иновацията като процес,установим материален или нематериален резултат от въвеждането на новостта.

25.Интелектуална собственост на предприятието.
Обекти на интелектуалната собственост са творенията на човешкия интелект.Интелектуалната собственост е информация която при определени условия може да бъде материализирана навсякъде по света.

26.Качество на продукцията на предприятието.
Подобряването на качеството на продукцията заема съществено място в технологичното развитие на предприятието.

28.Обща характеристика на снабдяването на предприятието.
Снабдяване - чрез него се осигуряват всички необходими ресурси.
В широк смисъл снабдяването е доставка а всички производствени фактори необходими за осъществяване на дейността на предприятието.
В тесен смисъл снабдяването е доставката само на предмети на труда използвани непосредствено в производствено стопанската дейност.
Основната цел на снабдяването е да осигури необходимите за нормалната дейност на предприятието материални ресурси в съответстващи на производствената програма количество,качество,място и време.
Основни цели на снабдяването:
-да осигури непрекъснатост на снабдяването
-да доставя и поддържа необходимите количества стоково-материални ценности,нужни за нормалното протичане на дейността на предприятието
-да набавя качествени стоково-материални ценности на приемливи цени
Задачи на снабдяването:
-общи - финансово оптимизиране,осигуряване на необходимите продукти;
-специфични - изучаване на снабдителния пазар,определяне на потребностите,оперативно планиране,формиране и поддържане на запаси;

29.Планиране на снабдяването на предприятието.
Се състои в изготвянето на планове за доставка на необходимите за протичане на нормална стопанска дейност, ресурси в подходящото време, място, количество и качество при съобразяване с изискването на минимизиране на разходите.
Важно е да се има в предвид че потребностите от материали се разделя - биват два вида:
- потребности на материали за производството
- потребности на материали за доставка
Зависимостта между тях се опосредства от така наречените производствени запаси
Да се има предвид:
- потребности за производството
-потребности за доставка
-производствени запаси
Планиране на потребностите от материали за производството се основава на:
1) производствена програма в натурално изражение (какво количество планираме да произведем за плановия период 1 година)
2) Нормите за разход (разходни норми) на суровини и материали за единица продукция (какво количество от конкретната суровина или материал е необходим за производството на единица продукция)
Количество материал необходим за производството
Мн = Qп * Нр
Мн - количество материали необходими за производството
Qп - планиран обем продукция от конкретен вид
Нр - разходна норма от конкретния материал за единица продукция
Рандеман - Когато от единица изходна суровина се произведе определено количество продукция се използва специфична разходна норма наречена рандеман.
Рандеман количествената продукция която получава от единица суровинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.