Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


1.Същност и особености на предприятието.Видове предприятия.
Предприятието е икономическа форма на организация на стопанската действителност,чрез която се реализират разменните отношения в обществото.
В производствения процес предприятието трансформира производствените фактори в стоки или услуги като добавя стойност,а с реализацията им на пазара получава приходи.
Видове предприятия:
Според отрасловата принадлежност:индустриални,търговски,селскостопански,
транспортни,строителни,туристически и предприятия в сферата на услугите.
Според формата на собственост:частни,държавни и общински
Според размера им:микропредприятия,малки предприятия,средни предприятия и големи предприятия
Според правната си норма:едноличен търговец,търговски дружества,командитно дружество,дружество с ограничена отговорност,акционерно дружество,кооперации
1.Какво е "организация"? - Организация - социално формирование,което позволява на хората със съвместни координирани усилия да реализират заедно цели,които не биха могли да постигнат поотделно посредством разделение и специализация на труда.
Според предназначението си организациите биват:
Стопански (бизнес) организации -основната им цел е да генерират печалба за своите собственици,чрез ефективно задоволяване на потребностите на обществото.
Организации с нестопанска цел - основната им цел е да задоволяват потребностите на определени групи от обществото.
Ефективност - съотношението между това което получаваш и това което влагаш.
Стопанската дейност ни помага да "запълним пропастта" между нашите неограничени желания и ограничените ресурси.Тя е реакция на факта,че не можем да получаваме наготово всичко,което пожелаем.
Стопанската дейност обхваща всички планомерни дейности на хората насочени към преодоляване на противоречието между неограничените потребности и ограничените ресурси.
Планомерни дейности:
-ресурсите с които разполагаме са ограничени;
-това налага постоянно да правим избор между различни алтернативни варианти;
-влагането на ресурси за постигане на една цел автоматично ги прави недостъпни за постигането на друга цел;
Предприятие - самостоятелна стопанска организация,която чрез планомерно и целенасочено преобразуване на производствени фактори произвежда продукти и услуги,за задоволяване на определени обществени потребности и създаване на печалба,за натрупване и за разпределение между собствениците.
I Самостоятелна, законова, идентично регистрирала се по търговски закон.
II Организация - социално формирование,което позволява на хората със съвместни координирани усилия да реализират заедно цели,които не биха могли да постигнат поотделно посредством разделение и специализация на труда.
III Целенасочено - поставяне на цел.
Планираме.План-стъпки,разпределяне на ресурсите.
IV Преобразуване на производствените фактори - към тях се добавя стойност, така че те да бъдат превърнати в продукти и услуги.
V Задоволяване на потребности - някой да реши да закупи продукта.
VI За да съществува една организация тя трябва да носи печалба.
Системен модел на предприятието:
Системата е съвкупност от взаимосвързани и взаимно зависими елементи,насочени към постигането на определени цели.
Синергичен ефект - когато елементите са заедно са в състояние да постигнат ефект,който надвишава ефекта,който биха постигнали ако са разделени.
Вход:

Трансформационен

Изход:


процес:Производствени фактори:Резултати от дейността:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.