Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: ИкономикаПари --> Средства за производство Производство Готова продукция Пари с нараснала величина

Работна сила

Кръгооборота е последователно преминаване на капитала от една форма в друга, а оборота е постоянното повторение на кръгооборота.
Структура на капитала се влияе от редица фактори и не могат да се установят универсални правила за формиране и поддържане на оптимална капиталова структура. Оптимална структура на капитала се постига при минимална средна претеглена цена на капитала
Обща структура на капитала има 3 степени:
1. Ниска капиталова степен - тя е характерна че при нея собствения е до 25 % от общият капитал.
2. Средна капиталова степен - счита се че собствения капитал трябва да бъде между 30 и 55 %
3. Висока капиталова степен - собствения капитал е над 55%.
КС = СККС=СКСК+ПК х 100 или КС=ПКСК+ПК х 100

Където - КС - капиталова структура
СК - собствен капитал
ПК - Привлечен капитал
--> Вътрешна структура на капитала
Цена на капитала
Сцк -Сцк=СКхЦск+ПК+Цпк СК+ПК [ % ]
Където Сцк - средна стойност ( цена ) на капитала
Цск - стойност ( цена ) на собствения капитал
Цпк - стойност ( цена ) на привлечения капитал
СК - собствен капитал
ПК - привлечен капитал
Ценни книжа на предприятието
Акция - това е ценна книга която удостоверява че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на предприятието.
Права на акцията:
1. Право на участие в управлението на акционерното дружество.
2. Право на получаване на дивиденти.
3. Право на ликвидационен дял.
Класификации на видовете акции:
1. Според правото на дохода
А) обикновена акция -
Б) привилигировани акции - те гарантират правото на дивидент, получават предимство от облигационния дял, но не дават право на глас.
-Кумулативни акции -
- акции подлежащи на обратно изкупуване
- конвертируеми акции - те могат при определени условия да бъдат заменени с обикновени.
2. Според обвързаността на акцията с нейният притежател
- поименните акции
- акции на преносител - при тях не е необходимо ня тях да пише кой е акционера. Този вид акции има формата на т.нар. безналични акции.
Основни параметри:
Видове стойност:
1. Номинална стойност на акцията. Това е цената обозначена на лицевата страна на акцията.
2. Емисионна стойност. Това е цената по която става първоначалното пласиране на ново имитирани акции.
3. Пазарен курс на акциите. Определя се на вторични я пазар под влияние на търсенето и предлагането.
4. Балансова стойност. Отношение на Собствения капитал към броя на акциите.
Видове доход.
1. Номинална доходност. Получава се като се раздели размера на дивидента към номинала
2. Текуща доходност. Отношение между дивидента и пазарната стойност ( цената ) на акцията.
3. Обща доходност. Към текущата доходност се прибавя размера на допълнителната печалба, произтичаща от изменението на пазарния курс на акцията.
Облигацията е ценна книга ( документ за дълг ) издава се за определен срок с определена номинална стойност и фиксиран лихвен % дължим всяка година по всяка облигация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.