Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: ИкономикаБ) Резерви
- Законови
- Свободни

В) Финансов резултат
Привлечен:
А) Заеми
- Краткосрочни
- Дългосрочни
- Търговски кредити
- Облигационни

Б) Заеми

В) Финансирания
- Субсидии
- Държавни помощи
- Европейски програми
- Грантове

Основни характеристики на заема:
1. Срочност
2. Целево предназначение
3. Цена
4. Осигуреност на заема.
5. Възвръщаемост.
Търговските кредити имат стокова форма и се прилагат от предприятия които поддържат помежду си директни взаимоотношения. Това са т.нар. полици, като се използват 2 вида
1. Записки на заповед - издателят се задължава да изплати посочена сума на определена дата.
2.Менителница - това е нареждане на издателя до платеца да заплати на преносителя посочена сума на определена дата.

Източници и форми на финансиране на капитала
А) Външно финансиране
- Съучастия и дялове
- Кредити
- Облигационни заеми
- Субсидиране
Б) Вътрешно финансиране
- Печалба
- Резерви
- Амортизационни отчисления
- Ликвидиране на имущество
- Вземания и задължения
В) Особено финансиране
- Лизинг
- Факторинг - дадено предприятие продава свой вземания от клиенти на трето лице в замяна на незабавно плащане което в общият случай е по-малко е по-малко от номиналната стойност на вземанията.

Кръгооборот на капитала
Първа фаза - закупуване на средства за производство и наемане на PC --> Парична форма
Втора фаза - производство --> Производствена форма
Трета фаза - реализация на произведената продукция и услуги --> Стокова формаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.