Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


2.3 Класификация на операционните системи
Значения на термина организация:
1. Обединение на хора и други ресурси за постигане на определени цели
2. Дейност по подреждането обвързването, съгласуването на елементите на системата.
3. Обвързаност и съгласуваност на елементите на системата като цяло в даден момент и по конкретно условие.

Системен подход към предприятието
Вход: Производствени фактори --> труд,земя, капитал, знание, информация --> разходи
Трансформационен процес ( технология ) --> Добавяне на стойност
Изход: --> Резултати от дейността: --> Потребителски стоки, Инвестиционни стоки, Услуги, съпътстващи резултати ( отпадъци, емисии, вредни вещества и др).
Операционна система на предприятието. Тя представлява система която преобразува, операционните ( производствените ) ресурси на предприятието в избрани от него продукти ( стоки или услуги ). Усилията на системата са насочени към оптимизиране на отделните операции и на преобразуващия процес за получаване на качествени продукти с висока добавена стойност.
Видове преобразуване:
1. Физическо преобразуване.
2. Изменение на местоположението.
3. Съхранение
4. Физиологично преобразуване
5. Информационно преобразуване
Управленски решения за операционната система:
- решения по разработването ( проектирането ) на операционната система.
- управление на функционирането на създадената производствена система на предприятието.

Капитал на предприятието
* Съдържание на темата:
* Същност на капитала. Имущество и капитал на предприятието.
* Предназначение на капитала
* Състав и източници на формиране
* Кръгооборот и оборот на капитала
* Структура на капитала
* Цена на капитала
Капитал означава продукт. Капитал са всички излишни и неконсумирани блага на едно домакинство формирани през годината. По съвременното определение за капитал на Вердер Сомбарх е че обвързва капитала с печалбата като негова крайна цел. Той казва че капитала носи ценни блага на предприятието за формиране на печалба.
Основни концепции за същността на капитала:
1. Материална концепция - Дефиницията за капитал - това е производствения капацитет на предприятието измерен чрез броя на произведените за определен период продукти.
Финансова концепция Това е количеството на вложените парични средства или покупателната способност
3. Работна концепция - Тук капитала се дефинира като количеството на вложените парични средства във физическите фактори на производството, предметите на труда и самият труд.
Основните характеристики на капитала:
1. Капиталът е богатство насочено към инвестиции производство и печалба.
2. Капиталът е в основата на икономическият растеж.
3. Капиталът е икономическо отношение между хората във възпроизводствения процес.
4. Осъществява постоянно движение. Тя е свързана с оборота на капитала.
Имуществото включва всички материални и юридически блага с който разполага едно лице. Имуществото може да служи за лични и за стопански цели, само в този случай то се нарича капитал.
Предназначението на капитала в рамките на едно предприятие има 4 възможни варианти за проявление:
1. Капиталът финансира изграждането и развитието на стопанската дейност на предприятието.
2. Капиталът служи за осигуряване на предприятието с имущество.
3. Капитала определя отрасловата принадлежност и големината на предприятието.
4. Капиталът на предприятието е гаранция пред кредиторите.

Видове капитал според източниците на формиране
Собствен :
А) Основен
- първоначален
- ДопълнителенСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.