Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


Основни стъпки при създаване на предприятието.
1. Избор на правна форма
2. Подготовка на изискваните документи.
3. Подаване на заявление за вписване в търговския регистър
Видове търговски дружества
1. Според стопанската организация те се делят на 2 групи - персонални и капиталови
2. Според отговорността която поемат за задълженията на търговското дружество участниците в него. С ограничена и неограничена отговорност.
3 Според основанието на възникване те се разделят на уставни и договорни. Там където има акция.
Преобразуване и обединяване на предприятията
Сливане --> Х,У --> Z
Вливане --> Х и У --> Х или У
Разделяне --> Х --> У и Z
Отделяне --> Х --> Х и У
Преобразуването, сливането и образуването на нови предприятия се осъществява в интерес на предприятието без да се нанасят щети на трети лица. Обединяването на търговски дружества е форма на концентрация на капиталите и се осъществява с икономически цели. Обединяването на предприятия предполага временно или постоянно обвързване на 2 или повече предприятия без да се нарушава юридическата им самостоятелност. В зависимост от формата обединенията биват 2 групи:
- Обединения на коопериране
- Концентрация. Тя се характеризира с подчиненост от частници в обединението на единно управление.Съгласно търговският закон това е холдингът. Това може да бъде акционерно дружество, командитно дружество или дружество с ограничена отговорност.
Кооперирането е договорена съвместна рамка на правни и икономически самостоятелни предприятия, която обхваща една или повече области от дейността им. Съгласно търговския закон такова обединение е консорциума. Правната форма на консорциума може да бъде дружество по закона за задълженията и договорите или всяко едно от търговските дружества.
Специализация размер коопериране и териториална локализация на предприятието.

Специализацията е ограничаване в броя на видовете, моделите и модификациите на произвежданите продукти и услуги и извършваните технологични операции. Това е определението за т.нар. заводска специализация. Това е специализация на отделните структурни звена на предприятието ( цехове, отдели, работни места ) в извършване на еднородни операции в производството на еднородни продукти или техните елементи.
Видове специализация:
- Предметна специализация, произвеждат се един или няколко еднородни завършени продукти
- По детайлна специализация, произвежда се конкретен детайл на отделен продукт. Технологична специализация, при нея се извършват еднородни технологични операции. Типичен пример е леярският цех
Функционална специализация - извършване на спомагателни или обслужващи дейности
Критериите за разграничаване на предприятията: микро, малки средни и големи. Средно списъчен брой на предприятията, средно списъчен брой на персонала на предприятието и нетен годишен оборот или стойност на активите.
Концентрацията е съсредоточване на производството във все по-големи предприятия и увеличаване на техния относителен дял и значение в конкретния отрасъл. Имаме 2 вида концентрация:
- Абсолютна концентрация или това е концентрация свързана с нарастване на размера на отделните предприятия и въпросната абсолютна концентрация има 3 подвида.
А) Агрегатна - става въпрос за увеличаване на единичната мощност на оборудването и тя се изразява с нарастване на производството на технологично еднородна продукция и разширяване на производството по всички възможни начини.
..........Това е осигуряване на тясно сътрудничество между самостоятелни предприятия за съвместно изготвяне на един или няколко крайни продукта за самостоятелна употреба.
Комбинирането представлява съединяване в рамките на едно предприятие на различни производства който представляват последователни статии в преработката на суровините или съвместно осъществяват комплексна преработка и използване на изходната суровина или играят спомагателна роля едно спрямо друго.
Териториалната локализация е процес на насочване и установяване на предприятието върху определена територия. Принципи при проектирането на териториалната локализация:
1. Максимално близо до ресурсите. Типичен пример за предприятие са спа хотелите и ски курортите.
2. Максимално близо до потребителите.
3. Равномерно разпределение на предприятията по територията на страната
Равнища на териториални организации.
1. Международно равнище - при него се прави избор на държавата къде да се намира предприятието.
2. Функционално равнище - тук става въпрос за район или област.
3. Локално равнище или избор на клуб - избира се конкретно населено място.
4 Избор на конкретна площадка
Фактори определящи избора на страна, район пункт и площад.
1. Производствени фактори.
2. Инфраструктурни фактори
3. Природни фактори
4. Плазментни фактори. Фактори с реализирането на продукцията
5. Политико икономически фактори - Те основно влияят върху изборът на международно равнище.
Клъстерен подход. Бизнес клъстерът е мрежа от географски близо разположени самостоятелни предприятия и др организации обвързани в единна система чрез пазарни и непазарни връзки осигуряващи конкурентно предимство на участниците в него.

Организация на предприятието
Организация на предприятието представлява разпределение, подреденост, обвързаност на хора, машини и материали с подходящи звена, цехове, участъци и други работни центрове с цел осъществяване на ефикасен и ефективен преобразуващ процес по определена технология.
2.1 Понятие за организация на предприятието
2.2 Операционна система на предприятиетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.