Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


Финансови разходи и приходи - това са всички приходи получени от трети лица за използвани финансови ресурси напредприятието
Извънредни приходи - възникват случайно или са резултат от събития извън обичайната дейност.
В зависимост от периода в който се реализират приходите се делят на 2 групи:
- Текущи приходи
- Приходи за бъдещи периоди
Видове печалба.
1. На база на икономическата теория ( концепция за икон. Разходи )
- Нормална печалба - това са алтернативните разходи, които предприятието прави за използване на собствените си ресурси
- Икономическа печалба - това е разлика между общите приходи и икономическите разходи
- Счетоводна печалба и представлява разлика между общите приходи и само явните разходи
Различаваме 3 вида печалби, брутна, облагаема и чиста печалба.
Счетоводна печалба = Нормална печалба + икон. печалба
Брутна печалба = Счетоводна печалба
Облагаема = данъчната основа
Чиста = Брутна печ - Данъчна печалба
Разпределение на чистата печалба
Командитното дружество
Теории за кооперацията.
Икономическа теория
Чиста печалба е дохода на предприятието, намален с лихвата, заплатата на предприемача, премия за риск и рентата. Чистата печалба е величина оставаща в собственост на предприятието след като се възнаградят всички фактори на производството
Марциската теория за печалба - Печалбата е резултат от експлоатацията на наемните работници, а не в следствие усилията на капиталистите.
Неокласическата теория - печалбата е възнаграждение за мениджмънта, както и остатъчен доход
Маса на печалбата = Всички приходи - Всички разходи
Норма на доходност = Печалбата/ Всички приходи х 100 %
Норма на печалба = Печалбата / Капитала х 100
Печалба и данъчно облагане на предприятието
1. Физическите лица - това са ЕТ, хората със свободни професии

Ефективност на производствено стопанската дейност на предприятието
Икономическата ефективност е категория която присъства в развитието на икономиката от създадените икономически отношения

Теории за същността на икономическата ефективност
1. Ефективността се осъществява с производителност на труда.
2. Ефективността е съставен елемент на системата на производствените отношения и изразява отношението между държавата и предприятието по повод на използваните ресурси и по повод на резултата
3. Определят икономическата ефективност като отношение на действително получените резултати с наличните ресурси спрямо с максимално възможните резултати който тези ресурси биха могли да осигуряват
4. Получаване на максимални икономически резултати и минимален разход на труд

В практиката ефективността отразява причинно следствените връзки в количествен и качествен аспект между резултатите и разходите или ресурсите за тяхното получаване

Lф Lф=резултатиразходи или резулатиресурси

Разходна еф. Ресурсна ефективност

Lф=ефектцена на ефекта

Класификации:
В зависимост от равнището от което се измерва ефективността бива 3 вида:
1. Ефективност на националната икономика
2. Ефективност на отраслите
3. Ефективност на предприятието
В зависимост от същността и съдържанието на резултатите и разходитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.