Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


Показатели за измерване и ефективност на разходите
* Оценка за състоянието и развитието на разходите се извършва с помощта на следните показатели
1. Абсолютна сума на разходите ( АС )
2. Равнище на разходите - Pa Pa = ( AС/НРПП) *100
НРПП - Нетен размер на приходите от продажби
3. Размер на снижение ( увеличение ) на разходите - Рс (у )
Рс(у) = Ра1 - Ра0
4. Темп на снижение ( увеличение ) на разходите - Тс(у)
Тс(у) = (Р с(у) / Ра0) *100
5. Абсолютна икономия ( преразход ) на разходи - АИ (П)
АИ ( П ) = АС1-АС0
6. Относителна икономия ( преразход ) на разходите - ОИ ( П )
ОИ ( П ) = ( Рс(у) * НРПП1) / 100

Коефициент на ефективност на разходите
К - приходи/разходи
Рентабилност на база разходи
Р = ( печалба / разходи ) *100

Себестойност на продукцията - Себестойността показва какви разходи са необходими за създаването и реализацията на единица продукция Себестойността е свързана със стойността на продукцията. Стойността на продукцията това е цената на продукцията.
Критерии за разделяне на себестойностите

1. Индивидуална себестойност или това е себестойност в рамките на конкретно предприятие.
2. Средно отраслова себестойност - тя се определя на базата на индивидуалните себестойности на всяко едно предприятие.
3. Според включване на себестойността на различните видове разходи.
- Производствена стойност - изчислява се на база на основните производствени отрасли
- Съкратена себестойносст - тя се формира на база преки разходи
4. Пълна себестойност - формира се на база всички разходи
5. На база периода и ролята при вземане на управленски решения
Планова себестойност -
Информативна себестойност - изчислява се на база на средните отраслови норми
Отчетна себестойност -
Калкулиране на себестойността - това е процес на изчисляване и определяне на себестойността
Подходи за калкулиране на себестойността:
- По пълни производствени разходи
- По променливи разходи - включват се само променливите разходи а постоянните се покриват на база приходи.

Приходи и финансов резутат на предприятието
Според икономическата теория производствените разходи се делят на явни и неявни.
Явните разходи са онези разходи, които са необходими за осъществяване на производството и има краткотрайно значение
Неявни разходи са свързани с осигуряване на факторите за производство с дълготрайно значение.
Приходите са парични постъпления, който предприятието получава при реализация на произведената продукция. Различават се 3 вида приходи от гледна точка на икономическата теория.
1. Общият приход - обща сума на постъпленията от продажби за определен период от време
2. Среден приход - той се получава като отношение между общият приход и количеството продадена продукция
3. Пределен приход - това е допълнитеният приход с който се увеличава общият приход при продажбата на всяка следваща единица продукция
Приходи и доходи
Дохода е парична възвръщаемост за един от факторите на производство при това след възстановяване на извършените разходи
Икон. Разходи = счет. Разходи + възмаграждение за труд +нормална печалба
Парични постъпления >
Приходи от оперативна дейност
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.