Лекции по икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


2. Намаляване на трудопоглъщаемостта на произвежданата продукция
Методи за определяне равнището на производителността
Натурален метод - ПТн = Qн/T или ПТн = Qн/ Бр
Трудов метод - ПТт = Qнч / Qн
Стойностен метод - ПТc = Qc/T или ПТc = Qc/ Бр
Където:
ПТ - производителност на труда
Qн - обем продукция в натура ( тонове, метри, литри и т.н.)
Qнч - обем продукция в норма часове
Qc -обем продукция в лв.
T - време за производство на продукцията ( човекодни, човеко часове)
Бр - брой производствени работници
Управление на човешките ресурси
Системата за човешките ресурси Обхваща всички дейности по управление осъществяващи се в рамките на едно предприятие, връзките между тези дейности, взаимодействието им със заобикалящата ги среда и начина на функциониране с оглед постигане целите на предприятието.
Въпросната система се състои от 9 елемента:
1. Анализ и проектиране на длъжностите. Обхваща изследване на структурата, съдържанието отговорностите, компетенциите и взаимовръзките на длъжностите
2. Формиране на човешките ресурси - това е определянето на сегашната и очаквана бъдеща потребност от работна сила по работни места и длъжности
3. Изходни параметри на персонала - това е планираното количество продукция.
4. Равнището и изменение на производителността на труда
5. Нормативна уредба -
6. Качества на персонала
7. Финансови възможности
8. Методи за планиране на персонала
9. Набиране и подбор на персонала.
Метод на самооценка
Метод на биографичните данни

Разходи и себестойност

1. Същност и характеристика на разходите. Разходите се правят за реализация на всички дейности на предприятието и винаги се проявяват в парична форма. Терминът разход обозначава направената или нормативно определена сума която се обвързва с дейност от производственоста. Разходите се определят като парична мярка на ресурсите използвани за постигането на определен краен резултат.
* Основни фактори влияещи върху вида и обема на разходите.
1) Характера на производствената дейност на предприятието.
2) Обем продукция
3) Цена на ресурсите
4) Степен на използване на ресурсите в зависимост от избраната технология и особеностите на производствения процес
* Видове разходи ( класификация )
1) Според функционалното предназначение на разходите те биват 3 основни вида:
a) Разходи за обичайна дейност който също биват 3 подвида.
i) Разходи за оперативна дейност
ii) разходи за основна дейност
iii) разходи за спомагателната дейност
2) Разходи за организация и управление
3) Разходи за продажба на стоките и услугите
* Финансови разходи
* Извънредни разходи

Разходите се разделят според ролята, която имат разходите в производствения процес.
1) Основни разходи ( технологични разходи )
2) Допълнителни разходи
В зависимост от връзката на разходите с елементите на производствено стопанската дейност те се групират по икономически елементи.
1) Намаляване на запасите от продукция и незавършено производствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.